Vi reder ut hållbarheten i Sparande med Garanti

Vissa anställda vill ha mycket risk och stora valmöjligheter. Andra vill helst att vi på SPP ska ta hand om placeringarna av försäkringskapitalet. Då är Sparande med Garanti – vår traditionella försäkring – ett utmärkt val.

Med Sparande med Garanti får dina anställda en garanterad ränta på kapitalet och ett garanterat månadsbelopp vid pension. För att kapitalet ska öka i värde och för att era anställda ska ha möjlighet att få mer än det garanterade beloppet placerar vi kapitalet i olika typer av tillgångar. Fördelningen är individuell för varje person och beror på den garanterade räntan på försäkringen, hur lång tid det är kvar till utbetalningen ska påbörjas, val av utbetalningstid och den historiska utvecklingen av sparandet.

Vi har tagit oss ett snack med Fredrik Ehn som ansvarar för Sparande med Garanti, för att reda ut hur de jobbar med hållbarhet i produkten.

På vilket sätt är hållbarhet en del av Sparande med Garanti?

Först och främst ska man känna sig trygg att inom samtliga tillgångsslag utesluter vi bolag som bryter mot internationella normer och konventioner, till exempel brott mot mänskliga rättigheter, korruption eller allvarlig klimat- och miljöskada. Dessutom utesluts alltid kontroversiella vapen och tobak. Utöver dessa krav tillkommer olika hållbarhetskrav beroende av tillgångsslag som kapitalet placeras i. Exempelvis så är alla noterade innehav fossilfria och flyttar aktivt kapital till bolag vars produkter och tjänster bidrar till att lösa FNs hållbarhetsmål.

Varför kan man inte ha samma krav för alla tillgångsslag?

Tyvärr är det väldigt svårt att samla in data för att kontrollera vissa investeringar. Det gäller framförallt investeringar i privata bolag som inte är noterade på någon börs och därmed inte har samma rapporteringskrav, och tillgångsslag som finns till för riskhantering såsom olika derivat.

När vi gör direktinvesteringar i onoterade bolag görs det alltid en noggrann genomgång och vi kontrollerar att koncernens hållbarhetskrav är uppfyllda. Det är däremot i dagsläget inte möjligt för oss att löpande följa upp olika nyckeltal som till exempel koldioxidutsläpp för dessa innehav. I vissa fall investerar vi via externa fonder, då ställer vi höga krav på den externa förvaltarens hållbarhetsarbete och stämmer av så att det är i linje med våra riktlinjer.

Vilken del av Sparande med Garanti är mest hållbar då?

Det beror på hur man ser det. Men aktieinvesteringarna har mest data och är därmed lättast att analysera. Dessutom kan vi som aktieägare påverka bolagen vi investerar i. I Sparande med Garanti ligger alla aktieplaceringar i SPPs PLUS-fonder, som plussar på med extra hållbarhet genom att till exempel optimera på koldioxidavtrycket, och i SPP Global Solutions, som enbart investerar i bolag vars produkter och tjänster bidrar till att lösa FNs globala hållbarhetsmål. Det gör att aktiedelen i Sparande med Garanti har ett koldioxidavtryck som är 58% lägre än sitt jämförelseindex. Aktierna är i snitt cirka 7 procent av portföljen, säger Fredrik och fortsätter.

Vi investerar även i fastigheter som ägs av SPP Fastigheter. Det skulle jag också säga är väldigt hållbart, eftersom de miljöcertifierar 100% av sitt bestånd, kontinuerligt installerar solceller på taken och är prisbelönta för sitt hållbarhetsarbete av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Och sen har vi precis börjat investera i hållbar infrastruktur genom vindkraftparker i USA och genom ett projekt i Storbritannien som ska ersätta dieseldrivna tåg med eldrivna.

Gröna obligationer är ju ett populärt sätt att investera hållbart. Har ni det i portföljen?

Visst har vi det. För att sprida riskerna placeras en del av kapitalet även i räntebärande tillgångar och en sådan tillgång är gröna obligationer. Det är lån med öronmärkt finansiering för att exempelvis mildra klimatförändringarna och följer den internationella standarden Green Bond Principles.

Vad är nästa steg i er hållbarhetsresa?

Vi har påbörjat arbetet med att byta ut våra vanliga aktieterminer till ESG-versioner, det vill säga som har hänsyn till miljö, sociala frågor och governance. Vi har precis börjat investera i hållbar infrastruktur och där kommer det komma många fler investeringar de närmsta åren. Inom Private Equity finns det också mycket att göra. Storebrand planerar till exempel att lansera en Impact-fond inom Private Equity som vi avser att investera i.

Mer om hållbarhet hos SPP

Dela artikeln Till spp.se