Nya 3:12-regler ska boosta Sveriges småföretagare

Ja, det ser ut att bli enklare och mer fördelaktigt för Sveriges småföretagare. Förslaget om de nya 3:12 reglerna som rör utdelning och kapitalvinst och som har presenterats för finansministern under våren, ser ut att gynna företagen som tänkt, men först 2026 då de planeras att träda i kraft.

Som företagare vill du ha koll på 3:12-reglerna eftersom de påverkar hur du kan ta ut utdelning och kapitalvinst från ditt företag på ett skattemässigt fördelaktigt sätt.

Därför ska du ha koll på 3:12-reglerna 

  • Optimera din skattesituation genom att utnyttja möjligheten att ta ut en del av företagets vinst till en lägre skattesats.
  • Förenkla administrationen och minska den administrativa bördan, vilket sparar tid och resurser.
  • Gynna ditt företags tillväxt genom att återinvestera besparade skattepengar i verksamheten.
  • Följa lagstiftningen.

Förslaget på de nya 3:12-reglerna som presenterats efter två års utredning är tänkta att öppna nya dörrar för Sveriges små och medelstora företag och förväntas att minska skattebördan för delägarna i företagen med åtskilliga miljoner.

Dessa reformer lovar inte bara förenklingar av skattesystemet utan även förbättrade möjligheter för företagstillväxt och investeringar.

Det mycket omfattande förslaget består av hela 800 sidor och innebär i dagsläget inga omedelbara förändringar för dig som företagare. Förslaget kommer troligen träda ikraft först 2026, men det kan vara en god idé att börja sätta sig in i innebörden redan nu.

Punkter att ha koll på i  förslaget

  1. Förenklade beräkningsregler

De nya reglerna har förenklat beräkningsprocessen för utdelning, vilket gör det lättare för företagare att förstå och tillämpa dem.

2. Högre utdelningsutrymme

Småföretagare kan nu njuta av högre utdelningsutrymmen, vilket ger större flexibilitet i ekonomisk planering och belöning för hårt arbete.

3. Förenklade regler

Sammanslagningen av förenklingsregeln och huvudregeln till en enda regel minskar komplexiteten och gör det mer rättvist för alla delägare.

4. Schablonmässigt löneavdrag

Ersättningen av löneuttagskravet med ett schablonmässigt löneavdrag förenklar beräkningen av skatteunderlaget.

5. Stimulans för anställningar

De nya reglerna uppmuntrar till anställning genom att tillåta delägare att tillgodoräkna sig ett löneunderlag, vilket gynnar företagstillväxten.

6. Stärkta incitament för investeringar

Det innebär att företagare kan investera mer i sina verksamheter, vilket kan leda till ökad konkurrenskraft och innovation.

Dessutom:

  • Utomståenderegeln (som syftar till att minska risken för att arbetsinkomster omvandlas till kapitalinkomster, vilket skulle kunna leda till lägre beskattning) ändras så att 30%-gränsen för utomståendes ägarandel skrivs in i lagen.
  • Syskon ska inte längre ska betraktas som närstående.
  • Karenstiden och andra tidsgränser ska kortas med ett år.

Vad betyder namnet 3:12?

3:12-reglerna” kommer från den stora skattereformen i Sverige under 1990-91, då landet övergick till ett tvådelat skattesystem. Benämningen “3:12” kommer från att regelverket ursprungligen fanns i det tredje kapitlet, tolfte paragrafen i den dåvarande lagen om statlig inkomstskatt. Numera återfinns reglerna i kapitel 56 och 57 i Inkomstskattelagen.

Vill du prata balans i utdelning, lön och sparande?

Boka ett digitalt möte med en av SPPs licensierade rådgivare.