Ledning & organisation

SPP Pension & Försäkring AB är en del av den nordiska finanskoncernen Storebrand och är ett svenskt vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag som erbjuder fondförsäkring och traditionell livförsäkring.

SPP Pension & Försäkring AB

Vi brinner för att göra tjänstepension enkelt och hjälpa dig skapa ett attraktivt förmånspaket för dina anställda. Oavsett om du behöver smarta digitala tjänster som sparar tid, skräddarsydd rådgivning för dig och dina anställda, eller en fossilfri tjänstepension, så står vi redo. Med ett komplett erbjudande och djup kompetens tar vi oss an just din pensionsutmaning. SPP är en del av den nordiska finanskoncernen Storebrand och tillsammans förvaltar vi ett kapital på cirka 1212 miljarder NOK åt våra kunder. Vi strävar efter att ge dig, ditt företag och dina anställda den bästa tjänstepensionslösningen utifrån just era behov. Med oss får du en partner som är där när du behöver, eller lite innan, så att allt kan rulla på utan friktion.

 • Jenny Rundbladh
  Verkställande direktör SPP Pension & Försäkring AB (publ)

  Bo Frogner
  Ekonomi & Verksamhetsstyrning

  Maja Englund
  Marknad & Kommunikation

  Karl Nilsson
  Chef Products & Operations

  Monika Rappe
  Tech

  Jenny Nilsson
  Chief Compliance Officer

  Frida Lagergren
  Chief Growth Officer

  Mattias Molander 
  Chefsjurist

  Helena Sandin
  HR Chef

  Maria Vaara
  CRO

  Daniel Åhlfeldt
  Chief Product Owner

  Agnes Reuterskiöld
  Strategy and Operation Manager

 • Odd Arild Grefstad (f. 1965)
  Koncernchef Storebrand. Efterträdde Idar Kreutzer som ordförande 2012.

  Patrick Bergander (f.1971)
  Tidigare bl a koncernchef för Codan Trygg-Hansa. I styrelsen sedan 2022.

  Kjetil Krøkje (f.1982)
  Chef för strategi och finans på Storebrand. I styrelsen sedan 2023.

  Mattias Thunström (f. 1977)
  Kravanalytiker SPP, personalrepresentant. I styrelsen sedan 2015.

  Anna Peltovuori (f. 1969)
  Affärsstöd Key Account SPP, personalrepresentant. I styrelsen sedan 2018.

  Vivi Måhede Gevelt (f. 1983)
  Konserndirektør Bedriftsmarked Storebrand. I styrelsen sedan 2022.

  Karin Lidman (f. 1972)
  CEO på ESSVE Group. I styrelsen sedan 2023.

 • 1. SPPs övergripande ägarroll

  SPP Pension & Försäkring AB (publ), skall i enlighet med försäkringsrörelselagen (FRL) och gällande praxis handla i försäkringstagarnas gemensamma intresse.

  SPP skall avseende det kapital som SPP för försäkringstagarnas räkning utöva en ägarroll i de marknadsbolag, där hör till de större ägarna eller där detta av andra skäl bedöms som väsentligt. Ägarrollen skall utövas på ett sådant sätt, att bolagens värde långsiktigt maximeras. Primärt sker detta i frågor rörande sammansättningen av respektive bolags styrelse och förfarandet vid bolagsstämmor.

  2. Förhållandet till det enskilda bolaget

  2.1 Bolagsstämman
  SPP skall normalt deltaga på bolagsstämmorna i de bolag där SPP är stora aktieägare och i övrigt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga.

  SPP skall verka för att:
  marknadsbolagen efterkommer de regler beträffande ägarinflytande som följer av lag och börskontrakt.
  aktieägarna i god tid före bolagsstämman erhåller information, som ger möjlighet att ta ställning till de förslag som läggs fram på bolagsstämman.
  förslag på bolagsstämman vilka inte är av sedvanligt slag skall utförligt motiveras i kallelsen.
  kallelse till bolagsstämma skall ske så tidigt som möjligt inom ramen för vad som är tillåtet enligt lag och bolagsordning.

  2.2 Styrelsefrågor
  SPP skall huvudsakligen utöva sin ägarroll utan krav på egen styrelserepresentation i de bolag i vars aktier SPP investerat. Styrelserepresentation försvårar SPPs möjligheter att bedriva en aktiv och effektiv förvaltning, det vill säga handla med bolagets aktier för att maximera försäkringstagarnas avkastning. Styrelserepresentation skall bara förekomma i de fall där det anses vara fördelaktigt för investeringens långsiktiga värdeutveckling.

  SPP skall verka för att:
  varje bolag har en kompetent och effektiv styrelse bestående i huvudsak av externa ledamöter
  en nomineringsprocess genomförs inför tillsättningen av styrelsens ledamöter. Denna kan tillgå så, att en grupp bestående av företrädare för större aktieägare samt en eller flera representanter för bolagets styrelse i god tid före bolagsstämman deltar i beredningen av förslag till styrelsens sammansättning. I särskilda fall, till exempel när tydliga ägare saknas, kan en så kallad nomineringskommitté, som är utsedd av bolagsstämman, underlätta rekryteringen till styrelsen samt
  förslag till nya styrelseledamöter skall motiveras.
  SPP skall normalt ta ställning till styrelsenomineringar i de bolag, där SPP har större aktieinnehav.

  3. Övrigt

  SPP skall handla självständigt i förhållande till de bolag, i vilka SPP är aktieägare. SPP skall också värna om sin handlingsfrihet att som placerare öka, minska eller avveckla aktieinnehav.

  SPP skall löpande följa utvecklingen i de bolag som ingår i SPPs aktieportföljer, bland annat genom direkta kontakter med respektive bolag, och skall därvid verka för att god sed på aktiemarknaden iakttas.

 • Principer för ekonomisk ersättning i Storebrandkoncernen

  Redogörelse för SPP Pension & Försäkring AB, ersättningar 2018

Hållbarhet ska vara en naturlig del av pensionen

SPP har länge jobbat målmedvetet med hållbarhet på olika sätt. Med expertis, erfarenhet och ett aldrig svalnande engagemang vill vi visa att hållbarhet lönar sig. För oss är hållbarhet mer än ett vackert ord, det är ett verktyg för att skapa värde åt dig som kund. Vi analyserar 100 procent av våra fonder utifrån sociala och miljömässiga faktorer och betygsätter deras respektive hållbarhetsnivå, oavsett om de är internt eller externt förvaltade. Det blir helt enkelt lättare att välja rätt.

Hitta till oss

Postadress

SPP
105 39 Stockholm

Besöksadress

Vasagatan 10
111 20 Stockholm

Leveransadress

Klara Västra Kyrkogata/Klarafaret 1
111 52 Stockholm