Nya lagar och regler 2024 som kan påverka dig som företagare

Möjlighet att hålla digitala bolagsstämmor, högre energiskatt och högre arbetsgivaravgifter för unga. Här har vi listat några förändringar som är bra att känna till inför det nya året 2024.

Ökad energiskatt på el

Från den 1 januari blir energiskatten på el 42,8 öre per kilowattimme. Avdraget för hushåll och för företag inom tjänstesektorn är fortfarande 9,6 öre per kilowattimme när elen har förbrukats i vissa norrländska kommuner. Det gäller samtliga kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. Dessutom Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen och Torsby.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Energiskatten på bensin sänks, vilket innebär en minskning på 60 öre per liter jämfört med 2023. Energiskatten på diesel (miljöklass 1) sänks med 341 kronor per kubikmeter.

Tillfälligt höjt Rot-avdrag

Rot-avdraget skiljs från rut-avdraget och höjs temporärt till 75 000 kronor från juli.

Högre arbetsgivaravgifter för 15-18-åringar

Från den 1 januari 2024 tas nedsättningen bort av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Det innebär att arbetsgivaravgiften för unga höjs från 10,21 procent till 31,42 procent.

Nedsättningen skedde 2019 med syftet att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas

Gränsen för statlig inkomstskatt pausas och förblir på 598 500 kronor för beskattningsår 2024.

Ändrade regler för ränteförmån

Reglerna för beräkning av ränteförmån förändras och jämförelseräntan höjs med en halv procentenhet. Räntefria lån och lån med förmånlig ränta från arbetsgivare till anställda räknas som en ränteförmån, det vill säga som en skattepliktig förmån, om räntan är lägre än marknadsmässig ränta. 

Dyrare flygskatt

Från och med det nya året kommer beloppen för flygskatt att omräknas, vilket resulterar i en höjning på mellan 76 och 504 kronor per passagerare, beroende på slutdestination.

Skattesänkningar på arbetsinkomster och pension

Från den första januari sänks skatten på arbete. För den som jobbar och har en månadslön på 35 000 kronor motsvarar det en skattesänkning med cirka 230 kronor per månad. Pensionärer ett förhöjt grundavdrag på sin skatt. Den som jobbar det år man fyller 67 år får både ett högre jobbskatteavdrag och får ta del av nya högre grundavdrag för pensionärer.

Förlängd expertskatt

Om du är expert och forskare utvidgas möjligheten att få expertskatt under högst sju år från den dag din vistelse i Sverige börjar.

Reglerna om skattelättnad har tillkommit för att underlätta rekryteringen av utländska experter på sådan kompetensnivå att det är svårt att rekrytera inom Sverige. De personer som omfattas av skattelättnaderna är till exempel högt kvalificerade forskare.

Möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor digitalt

Från och med den 1 januari 2024 är det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor helt digitalt. Möjligheten gäller för bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar.

Det ska framgå av bolagsordningen eller stadgorna att stämman får hållas digitalt.

Nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning

Den 1 januari 2024 börjar EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, (Corporate Sustainability Reporting Directive) gälla. Det berör noterade företag och koncerner med mer än 500 anställda. NFRD (Non Financial Reporting Directive) ersätts av CSRD.

Små och medelstora företag blir skyldiga att följa CSRD 2027 för räkenskapsåret 2026.

Ny utbetalningsmyndighet

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har i uppgift att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott. Från och med den 1 januari 2024 ska myndigheterna samverka med den då helt nyinrättade Utbetalningsmyndigheten i syfte att motverka felaktiga utbetalningar.