Hållbarhet i vår egen verksamhet

Vår investeringsfilosofi har ett stort fokus på hållbarhet och det är med våra investeringar vi har störst påverkan på omvärlden. Och vi jobbar såklart med hållbarhet i alla led i vår verksamhet. Vi har också prisats för vårt gedingna hållbarhetsarbete och samarbetar med bolag som arbetar aktivt med att främja hållbarhet. 

Ett att världens näst mest jämställda bolag

Vi är världens näst mest jämställda bolag enligt Equileap

Högsta betyg av Söderberg & Partners

SPP har som enda bolag högsta betyg i samtliga utvärderingar i Söderberg & Partners årliga rankingar​

Ett att världens mest hållbara bolag

Vi är en del av Dow Jones Sustainability Index som består av världens 10 procent mest hållbara börsnoterade bolag.

Årets hållbara aktör 2023

Storebrand har under en längre tid varit en aktiv bidragare till utvecklingen av hållbara investeringar. De har drivit många frågor som är viktiga för hållbar utveckling, däribland klimat, biologisk mångfald och jämställda samhällen.  Deras höga ambitioner reflekteras i nettonollmålet både på koncernnivå och i investeringsportföljerna. Dessutom är det svenska dotterbolaget det enda bolag som varit gröna i analysen av pensionsbolag respektive fondförsäkringar vartenda år sedan start för drygt tio år sedan. 

Söderberg & Partners

Vår egna verksamhet

Vi tänker på hållbarhet i hela vår verksamhet, från inköp och resor till jämlikhet och lika möjligheter för alla våra anställda.

 • Att hantera andra människors pengar är ett stort ansvar. För oss är det viktigt att våra kunder känner att vi tar det ansvaret på allvar. Vi vet att ansvarfullt företagande kräver tydliga värderingar som präglar hela verksamheten och som samtliga medarbetare agerar efter. Därför utbildas alla våra medarbetare i etik och tränas i att hantera olika dilemman som de kan möta i sitt dagliga arbete.

  Storebrandkoncernens etiska riktlinjer

  På vårt intranät kan våra medarbetare ta upp olika etiska problemställningar, både anonymt och publikt och få stöd i att fatta kloka och riktiga beslut i linje med Storebrandkoncernens etiska regler. 

  Vi uppmanar till civilkurage om det finns misstankar om brott mot lagar eller interna regler, så kallad whistleblowing. Vi tillhandahåller även en extern kanal för whistleblowing som hanteras av en advokatfirma.

 • För oss på SPP är det en självklart att alla ska ha samma förutsättningar på jobbet. Jämställdhet är en prioriterad fråga för oss, både i våra investeringar och i vårt arbete internt. Ungefär 51 procent av våra anställda är kvinnor och ungefär 54 procent av cheferna är kvinnor.  

  2020, 2021 och 2022 rankades vi som etta när EY för första gången lanserade SHE Index i Sverige. SHE Index utvärderar och rangordnar företag utifrån inkludering och jämställdhet baserat på kriterier såsom könsfördelning, policys och nyckeltal samt talangutveckling. Syftet med indexet är att med utgångspunkt i kön hjälpa företag att genomlysa, jämföra och förbättra arbetet med inkludering. SPP var tydlig vinnare med 91 av totalt 100 poäng.

  2024 blev Storebrand utsedda till världens mest jämställda bolag enligt Equileap.

 • Som ett kunskapsföretag är Storebrand/SPPs miljöbelastning relativt låg. Energiförbrukning i byggnader och resor utgör den största påverkan eftersom det medför utsläpp av koldioxid. Genom våra investeringar har vi också en indirekt påverkan. Därför är utsläpp av klimatgaser en analysvariabel i vår koncernstandard för ansvarsfulla investeringar. 

  Vi har som mål att minska våra egna utsläpp med 7,6 procent per år, i linje med Parisavtalet, och följer upp detta på årsbasis. Vi har dessutom infört en intern avgift på flygresor, där de avdelningar som flyger betalar en extra koldioxidavgift till en gemensam pott att använda för klimatkompensation eller eventuellt andra utsläppsminskande åtgärder beroende på storlek.  

  Som sista steg klimatkompenserar koncernen för de utsläpp som fortfarande sker. Storebrand fattade beslutet att bli klimatneutralt i juni 2007 och har klimatkompenserat sedan dess. Under 2020 köpte vi 17 hektar Mangroveträd i Myanmar samt Redd+-kompensation.  

 • Vi ställer höga miljökrav och tydliga etiska förväntningar på alla våra leverantörer. Vi för också en kontinuerlig dialog med våra leverantörer för att gemensamt utveckla vårt miljöarbete. Alla leverantörer vi arbetar med ska självklart följa lagar och regler samt respektera internationella konventioner, som exempelvis FN:s konvention om de Mänskliga rättigheterna. Hållbarhet har en viktning på minst 20 procent i valet av leverantörer.  

  Sedan 2020 kartlägger vi alla leverantörer där vi har inköp för minst 1 miljon norska kronor. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska redovisa utsläppen från sin verksamhet och har satt som mål att alla leverantörer ska vara klimatneutrala i egen drift senast 2025.

  Så arbetar vi med vår inköpsprocess (på norska). 

  Storebrand är medlem av UN Global Compact.

 • SPP har höga krav på källsorteringsgrad och vår förbrukning av papper och energi. Våra avtal inom återvinning omfattar bland annat elektronisk utrustning, tonerkassetter, papper, plastförpackningar, belysningskällor och miljöfarligt avfall. Vid arbetsplatserna källsorteras sopor, papper och miljöfarligt avfall. Engångsmaterial används i begränsad omfattning. Glas och papper lämnas till återvinning, medan batterier, lysrör och kemikalier lämnas till förstörelse. Endast miljömärkta rengöringsmedel, golvvårdsprodukter, papper och returkassetter används. 

  Kontinuerliga åtgärder vidtas för att minska såväl energi- som pappersförbrukning och detta mäts och utvärderas årligen. 

  SPP har en egen personalrestaurang på huvudkontoret, där 90 procent av våra anställda arbetar, som är Svanenmärkt. De arbetar med stor del ekologiska varor, och som en konsekvens av att överbliven mat säljs som matlådor på eftermiddagen eller fryses in är andelen matsvinn mycket lågt.  

 • SPPs fastighetsbolag, SPP Fastigheter, prisades 2020 för sitt hållbarhetsarbete av Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). GRESB har i sin årliga, globala utvärdering rankat SPP Fastigheter och förvaltningsbolaget Storebrand Fastigheter till "Global Sector Leader" inom katagorin onoterade bolag med diversifierade portföljer. Utmärkelsen ges till fastighetsbolag och fonder som har visat ett enastående hållbarhetsarbete. 

  SPPs huvudkontor ligger i en fastighet ägd av SPP Fastigheter och har solceller på taket.

  SPP Fastigheters hållbarhetsarbete.  

 • Hållbarhet är integrerat i Storebrand/SPPs hela verksamhet. För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i såväl affärs- som investeringsbeslut. Vi har riktlinjer för hållbarhet som gäller hela verksamheten inkluderat investeringar, produktutveckling, egen drift och våra anställda. Följande riktlinjer är fundamentet för vårt hållbarhetsarbete:

  • Koncernens ambition är att genom sina produkter och tjänster bidra till att lösa samhällsproblem och skapa en hållbar utveckling, lokalt och globalt.
  • Koncernen ska förena lönsam drift med sociala, etiska och miljömässiga mål och aktiviteter.
  • Vi ställer krav på hållbarhet, samhällsansvar, miljöarbete och etik internt i koncernen och hos alla samarbetspartners och leverantörer.
  • Hållbarhet ska genomsyra vår utveckling av nya finansiella produkter och tjänster och vara fullt integrerat i vår kapitalförvaltning.
  • Vi ska integrera hållbarhetaspekter i vår försäkringsverksamhet, inom produktutveckling, kundhantering och marknadsföring.
  • Koncernen ska säkerställa kontinuerlig reducerad miljöbelastning från hela verksamheten. Vi ska minska utsläpp från egen verksamhet med minst 7,6 procent procent per år och senast 2050 ha nettonollutsläpp från våra investeringar, i linje med Parisavtalet.
  • Vi ska arbeta aktivt för att hindra att samhällsskadliga aktiviteter och kriminalitet sker i anknytning till vår verksamhet.
  • Koncernen ska ha en transparent styrkultur som lever upp till nationella och internationella standarder för ägarstyrning och verksamhetsstyrning.
  • Storebrand har som mål att vara ledande på hållbarhet i Norden och bland världens främsta inom hållbara investeringar.
  • Samtliga medel förvaltade internt i Storebrand Fonder följer SPPs hållbarhetskriterier, vilket bland annat innebär att de inte investerar i bolag som producerar eller distribuerar fossila bränslen.
  • Övriga tillgångar förvaltade internt i Storebrandkoncernen är underlagda Storebrandstandarden, en minimistandard för hållbara investeringar vilken fastställs av koncernledningen.
  • Externt förvaltade fonder som erbjuds SPPs kunder går igenom en noggrann hållbarhetsanalys och betygssätts baserat på denna analys. De måste uppnå en miniminivå i betygssättningen för att väljas in i vårt utbud.

  Se alla våra riktlinjer (länk till storebrand.no)

   
   

Samarbeten, utmärkelser och index

Tillsammans med andra verkar vi för en hållbar samhällsutveckling via olika forum och initiativ. Under flera år har vi på SPP och Storebrand mottagit ett flertal utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete. Vi har även placerat oss på prestigefyllda index.

Utmärkelser

 • Storebrand är ett av världens näst mest jämställda bolag enligt Equileap. Läs mer
 • Hållbara fondförsäkringar 2023 Söderberg och Partners: Grönt betyg. Läs mer
 • Hållbara pensionsbolag 2022 Söderberg och Partners: Grönt betyg. Läs mer
 • Dow Jones Sustainability Index 2022: En del av världens 10 procent mest hållbara noterade bolag (genom vår koncern Storebrand). Läs mer
 • She Index 2022, EY. Läs mer
 • GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) 2022. Läs mer

Vi är medlemmar i:

Vi har undertecknat:

 • Tobacco Free Finance Pledge - 2018
 • Green Bond Principles - 2017
 • Montreal Pledge - 2015
 • FNs principer för hållbar försäkring (UNPSI) - 2012
 • FNs principer för hållbara investeringar (UNPRI) - 2006
 • Extractive Industries Transparency Initative (EITI) - 2003
 • The London principles - 2002
 • Global Compact -2000