Vår metod för ansvarsfulla investeringar

I vår interna förvaltning i SPP och Storebrand integrerar vi hållbarhetsfaktorer i investeringarna genom metoden ”välja bort”, ”välja in” och ”påverka”.  Alla internt förvaltade fonder i vårt fondutbud och vår traditionella försäkring, främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål.  

Fossilfria fonder – ett av flera filter i vår fondlista​

I vår fondlista finns möjligheten att filtrera ut fonder som följer vissa av våra exkluderingskriterier . Alla våra SPP- och Storebrandmärkta fonder följer samtliga kriterier men filtreringen fungerar för alla fonder i listan.

Väljer bort bolag

Att exkludera bolag från investeringar är ett sätt att undvika hållbarhetsrisker och oetiska eller ohållbara investeringar. Alla fonder i vår fondlista märkta med SPP och Storebrand följer våra exkluderingskriterier, både de normbaserade och de produktbaserade. Det innebär att våra förvaltare inte får investera i bolag som bryter mot de kriterierna. En lista över dessa bolag publiceras kvartalsvis.

Våra exkluderingskriterier

Alla våra SPP- och Storebrandmärkta fonder, och noterade innehav i traditionell försäkring, avstår alltid från att investera i bolag som bryter mot våra grundläggande exkluderingskriterier.​​

Målsättningen med hållbarhetskriterierna är att reducera risken i våra fonder och generera god riskjusterad avkastning. Dessutom vill vi säkerställa att vi investerar i enlighet med internationella normer och konventioner som till exempel FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Samtidigt undviker vi produktkategorier eller sektorer som är oetiska eller ohållbara.

Vi delar in kriterierna i normbaserade och produktbaserade exkluderingar.​​

Normbaserade kriterier​

Vi väljer bort bolag som:​

 • Kränker mänskliga rättigheter och folkrätt​
 • Ägnar sig åt korruption och ekonomisk kriminalitet​
 • Bidrar till allvarlig klimat- och miljöskada inklusive ohållbar palmoljeproduktion​
 • Är statligt kontrollerade

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Produktbaserade kriterier​​

Vi exkluderar bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:​

 • Fossila bränslen (kol, olja, gas, oljesand m.m.)*
 • Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
 • Tobak
 • Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
 • Alkohol​
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Olje- och gasverksamhet i Arktis
 • Gruvdrift på havsbotten
 • Havs-/sjödeponi av gruvavfall

 

*Särskilda regler gäller för Storebrand Grön Obligation där hela sektor 10 (kol, olja, gas) exkluderas. Utöver det tas bolag bort vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/ eller distribution av fossila bränslen i övriga sektorer. Skälet till de särskilda reglerna är att gröna obligationer bland annat ska ha möjlighet att skapa förändring i utmanande branscher.

Exkluderade bolag

 •  

  SPP sammanställer varje kvartal en lista över de bolag som är exkluderade i samtliga SPP- och Storebrandmärkta fonder i vårt utbud samt i noterade innehav i traditionell försäkring. Här kan du se hur många bolag som är exkluderade på respektive kriterium och vilka de är.

  Du kan även se hur många stater vi ej köper statdsobligationer från samt vilka bolag som finns på SPPs observationslista. Där ligger bolag som vi anser att vi behöver följa upp särskilt noggrant och se tydliga förbättringar från för att inte behöva utesluta i framtiden hamnar på en observationslista. Där kan man vara i tre år. Om konkreta förbättringar sker varje år inkluderas det igen, annars utesluts det.

  Se SPPs exkluderade bolag vårt hållbarhetsbiblioteket

Väljer in bolag

Vi har som mål att kontinuerligt öka investeringarna i bolag som bidrar till en hållbar utveckling och till att FNs 17 hållbarhetsmål uppnås. Vi kallar de bolagen för lösningsbolag. Lösningsbolagen hittar vi inom sektorer som förnybar energi, smarta städer, cirkulär ekonomi, vattenförsörjning, hälsa och sjukvård, digitala och finansiella tjänster, och matproduktion.

Så betygsätter vi bolag

Det är vår övertygelse att det vid investeringar är nödvändigt att vara införstådd med hållbarhetsrisker, så kallade ESG-relaterade risker, för att säkerställa långsiktig avkastning. Samtidigt är det minst lika viktigt att ta hänsyn till hur väl positionerade företagen är i förhållande till FNs hållbarhetsmål – världens bästa affärsplan för hållbar utveckling. Därför tar vi hänsyn till både bolagens hållbarhetsrisker och lösningar i vår investeringsprocess.

Det främsta verktyget när vi väljer in bolag är vår hållbarhetsrating. I den betygsätts alla 4 500 bolag i vårt investeringsunivers – det vill säga både de bolag vi redan har i vår portfölj och potentiella investeringar. ​​​

Bolag med högre hållbarhetsrating är mer attraktiva investeringar än bolag med lägre rating, vilket reducerar risken i våra investeringar och ökar investeringarna i bolag med positiva hållbarhetsbidrag.

Hållbarhetsratingen görs genom att bolagen får ett betyg på en skala 0 till 100.​​

Undvika hållbarhetsrisk​

50 poäng kan tilldelas ett bolag baserat på hur väl de hanterar hållbarhetsrisker. Målet är att minska portföljens exponering mot negativ ESG-risk, dvs. risken att avkastningen påverkas negativt av hållbarhetsrelaterade händelser såsom t.ex. skogsbränder eller prisökningar på koldioxid.

Hållbarhetsrisk är en viktig del i EUs lagstiftning om hållbara finanser.

Lösningar på hållbarhetsutmaningar​

50 poäng kan tilldelas ett bolag baserat på dess positionering gentemot finansiellt relevanta mål inom FN:s Agenda 2030, som innefattar de 17 globala hållbarhetsmålen. Vi tittar på hur deras produkter och tjänster bidrar till dessa mål.

10 av dessa poäng är direkt kopplade till hur jämställda bolagens verksamheter är.​​ ​​

Vi påverkar bolag aktivt

Vår erfarenhet är att det ger resultat att aktivt påverka bolagen i en hållbar riktning. Det gör vi med hjälp av vår position som ägare i bolag och genom att samarbeta med andra investerare, så att vi gemensamt kan påverka bolagen i rätt riktning. Genom att föra en dialog med bolagen utmanar vi dem att anta en mer aktiv hållning och integrera hållbarhet i sina affärsstrategier.

Vårt arbete med bolagen​

Prioriterade områden

Koncernens risk- och ägarstyrningsteam har prioriterat områden för proaktivt bolagsengagemang. Dessa områden är i linje med FNs hållbarhetsmål och fokuserar på finansiellt relevanta ämnen som berör miljö, social hållbarhet och ägarstyrning/affärsetik (ESG).

Fördjupa dig här

Dialog med bolagen

Vi påverkar både genom direkta dialoger, dialoger tillsammans med andra investerare eller genom samarbeten, såsom UNPRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar).

Vi har dialoger både med bolag vi investerar i och bolag som är exkluderade från vårt investeringsunivers. Om bolag vi investerar i inte visar förändringsvilja i dialoger riskerar de exkludering.

Våra fokusområden vid dialog

Rösta vid bolagsstämmor

Vi använder vår rösträtt genom att rösta på årsstämmor.

Många av de bolag vi investerar i finns utanför våra hemmamarknader. Då röstar vi elektroniskt via fullmakt (så kallad proxyröstning), utan fysisk närvaro.

Bra att veta

ESG

Med hållbarhet menar SPP faktorer som handlar om miljö, sociala frågor och affärsetik. Det kallas ofta ESG-faktorer (environment, social and governance).

Agenda 2030

FNs 17 hållbarhetsmål kallas ofta för SDG:er (sustainable development goals) och de stakar vilka hållbarhetsutmaningar världen behöver lösa. Världens länder har förbundit sig att jobba för att uppnå dessa fram till 2030. Detta kallas Agenda 2030.

Hållbarhetsrelaterade uppgifter

För att motverka felaktiga eller överdrivna hållbarhetspåståenden och öka jämförbarheten mellan investeringar finns enligt EU-lag krav på transparens och dokumentation kopplat till hållbarhet. Se den lagstadgade informationen här.

Tre nivåer av hållbarhetsambition

Enligt lag i EU delas fonder upp i tre kategorier. Fonder som 1) har hållbarhet som mål, 2) främjar hållbarhetsfaktorer men inte har det som mål och 3) övriga. Mer information finns i vårt hållbarhetsbibliotek och i vår fondlista och i fondernas prospekt​​.