Vår metod för ansvarsfulla investeringar

I vår interna förvaltning i SPP och Storebrand integrerar vi hållbarhetsfaktorer i investeringarna genom metoden ”välja bort”, ”välja in” och ”påverka”.  Alla internt förvaltade fonder i vårt fondutbud och vår traditionella försäkring, främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål.  

Fossilfria fonder – ett av flera filter i vår fondlista​

I vår fondlista finns möjligheten att filtrera ut fonder som följer vissa av våra exkluderingskriterier . Alla våra SPP- och Storebrandmärkta fonder följer samtliga kriterier men filtreringen fungerar för alla fonder i listan.

Väljer bort bolag

Att exkludera bolag från investeringar är ett sätt att undvika hållbarhetsrisker och oetiska eller ohållbara investeringar. Alla fonder i vår fondlista märkta med SPP och Storebrand följer våra exkluderingskriterier, både de normbaserade och de produktbaserade. Det innebär att våra förvaltare inte får investera i bolag som bryter mot de kriterierna. En lista över dessa bolag publiceras kvartalsvis.

Alla våra SPP- och Storebrandmärkta fonder, och noterade innehav i traditionell försäkring, avstår alltid från att investera i bolag som bryter mot våra grundläggande exkluderingskriterier.​​

Målsättningen med hållbarhetskriterierna är att reducera risken i våra fonder och generera god riskjusterad avkastning. Dessutom vill vi säkerställa att vi investerar i enlighet med internationella normer och konventioner som till exempel FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Samtidigt undviker vi produktkategorier eller sektorer som är oetiska eller ohållbara.

Vi delar in kriterierna i normbaserade och produktbaserade exkluderingar.​​

Vi väljer bort bolag som:​

 • Kränker mänskliga rättigheter och folkrätt​
 • Ägnar sig åt korruption och ekonomisk kriminalitet​
 • Bidrar till allvarlig klimat- och miljöskada inklusive ohållbar palmoljeproduktion​
 • Är statligt kontrollerade

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Vi exkluderar bolag vars omsättning till mer än fem procent* består av produktion och/eller distribution av:​

 • Fossila bränslen (kol, olja, gas, oljesand m.m.)**
 • Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
 • Tobak
 • Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
 • Alkohol​
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Olje- och gasverksamhet i Arktis
 • Gruvdrift på havsbotten
 • Havs-/sjödeponi av gruvavfall

*Fem-procents-gränsen är satt av Fondbolagens förening för fondmarknadsföring, som uppger att högst 5 procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker kan avse den oönskade verksamheten.​

**Särskilda regler gäller för Storebrand Grön Obligation där hela sektor 10 (kol, olja, gas) exkluderas. Utöver det tas bolag bort vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/ eller distribution av fossila bränslen i övriga sektorer. Skälet till de särskilda reglerna är att gröna obligationer bland annat ska ha möjlighet att skapa förändring i utmanande branscher.

Exkluderade bolag

 •  

  SPP sammanställer varje kvartal en lista över de bolag som är exkluderade i samtliga SPP- och Storebrandmärkta fonder i vårt utbud samt i noterade innehav i traditionell försäkring. Här kan du se hur många bolag som är exkluderade på respektive kriterium och vilka de är.

  Du kan även se hur många stater vi ej köper statdsobligationer från samt vilka bolag som finns på SPPs observationslista. Där ligger bolag som vi anser att vi behöver följa upp särskilt noggrant och se tydliga förbättringar från för att inte behöva utesluta i framtiden hamnar på en observationslista. Där kan man vara i tre år. Om konkreta förbättringar sker varje år inkluderas det igen, annars utesluts det.

  Se SPPs exkluderade bolag vårt hållbarhetsbiblioteket

Väljer in bolag

Vi har som mål att kontinuerligt öka investeringarna i bolag som bidrar till en hållbar utveckling och till att FNs 17 hållbarhetsmål uppnås. Vi kallar de bolagen för lösningsbolag. Lösningsbolagen hittar vi inom sektorer som förnybar energi, smarta städer, cirkulär ekonomi, vattenförsörjning, hälsa och sjukvård, digitala och finansiella tjänster, och matproduktion.

Vi kategoriserar lösningsbolagen efter fyra huvudteman, eftersom de är relevanta både ur ett hållbarhetsperspektiv och ett lönsamhets- och investeringsperspektiv. Se även några exempel på vad som ingår i respektive tema.

Förnybar energi
•    Förnybar energiteknik
•    Energilagring och distribution

Cirkulär ekonomi
•    Återvinning och återbruk
•    Produktion
•    Smarta matsystem

Hållbara städer
•    Stadsplanering
•    Mobilitet
•    Vattenhantering

Lika möjligheter
•    Tillgång till digitala tjänster
•    Tillgång till finansiella tjänster
•    Tillgång till hälsovård

Vår Global Solutions-familj investerar enbart i lösningsbolag. Den består av följande fonder, som alla är klassade enligt Artikel 9 i disclosure-förordningen som har hållbarhet som mål med investeringen: 

 • Storebrand Global Solutions, en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier globalt i cirka 60-80 bolab
 • Storebrand Equal Opportunities, en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier globalt inom temat ”lika möjligheter”
 • Storebrand Renewable Energy, en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier globalt inom temat ”förnybar energi”
 • Storebrand Smart Cities, en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier globalt inom temat ”hållbara städer”

Även koncernens ”Plus-fonder” investerar en del av kapitalet i lösningsbolag. De är indexnära fonder som ”plussar” på med extra hållbarhet genom att vikta upp lösningsbolag och bolag med lågt koldioxidavtryck. De är klassade enligt Artikel 8 i disclosure-förordningen vilket innebär att de främjar hållbarhet, och gör dessutom mellan 20 och 30% hållbara investeringar. De fonder som ingår i Plus-familjen är Storebrand: Emerging Markets Plus, Europa Plus, Global Plus, Sverige Plus, Sverige Småbolag Plus och USA Plus.

Vår traditionella försäkring investerar enbart i aktier via ett urval av fonderna ovan.

Vi har även ett antal externt förvaltade fonder med lösningsfokus. De externa förvaltarna har sin egna metod för att identifiera bolag som bidrar till ökad hållbarhet. Dessa fonder är: BNP Paribas Aqua, BNP Paribas Global Environment, Wellington Climate Strategy, Wellington Global Impact.

Det är vår övertygelse att det vid investeringar är nödvändigt att vara införstådd med hållbarhetsrisker, så kallade ESG-relaterade risker, för att säkerställa långsiktig avkastning. Samtidigt är det minst lika viktigt att ta hänsyn till hur väl positionerade företagen är i förhållande till FNs hållbarhetsmål – världens bästa affärsplan för hållbar utveckling. Därför betygsätts alla 4 500 bolag i vårt investeringsunivers – det vill säga både de bolag vi redan har i vår portfölj och potentiella investeringar.  


Riskbetyg
ESG Risk Rating-betyget visar hur väl ett bolag hanterar hållbarhetsrisker. Målet är att minska portföljens exponering mot negativ ESG-risk, dvs. risken att avkastningen påverkas negativt av hållbarhetsrelaterade händelser såsom t.ex. skogsbränder eller prisökningar på koldioxid.

SDG-betyg
SDG-betyget baseras på bolagets positionering gentemot finansiellt relevanta mål inom FN:s Agenda 2030, som innefattar de 17 globala hållbarhetsmålen (SDG:erna), och innefattar hur bolagets produkter och tjänster bidrar till dessa mål. 10 av dessa poäng är kopplade till hur jämställda bolagens verksamheter är. 

Hållbarhetsrating
Alla (noterade) bolag i koncernens investeringsunivers tilldelas en hållbarhetsrating på en skala 0 till 100. Betyget kan användas för att optimera portföljer mot mer hållbara företag. 50 poäng baseras på ESG Risk Rating-betyget och 50 poäng på SDG-betyget. 


Portföljförvaltare i vår kapitalförvaltning Storebrand Asset Management har tillgång till betyget på alla nivåer: total hållbarhetsrating, riskbetyg, SDG-betyg och betyg för underliggande teman inom dessa byggstenar är alla lättillgängliga. Implementeringen av betyget är beroende av stilen och riskprofilen för den aktuella fonden/portföljen. Betyget kan användas för att bättre bedöma ESG-risken för en särskild investering, för att identifiera företag med en attraktiv SDG-positionering eller för att bedöma den övergripande exponeringen för ESG-risker och -möjligheter för en portfölj.

Vi påverkar bolag aktivt

Vår erfarenhet är att det ger resultat att aktivt påverka bolagen i en hållbar riktning. Det gör vi med hjälp av vår position som ägare i bolag och genom att samarbeta med andra investerare, så att vi gemensamt kan påverka bolagen i rätt riktning. Genom att föra en dialog med bolagen utmanar vi dem att anta en mer aktiv hållning och integrera hållbarhet i sina affärsstrategier.

Vårt arbete med bolagen​

Koncernens risk- och ägarstyrningsteam har prioriterat områden för proaktivt bolagsengagemang. Dessa områden är i linje med FNs hållbarhetsmål och fokuserar på finansiellt relevanta ämnen som berör miljö, social hållbarhet och ägarstyrning/affärsetik (ESG).

Fördjupa dig här

Vi påverkar både genom direkta dialoger, dialoger tillsammans med andra investerare eller genom samarbeten, såsom UNPRI (FNs principer för ansvarsfulla investeringar).

Vi har dialoger både med bolag vi investerar i och bolag som är exkluderade från vårt investeringsunivers. Om bolag vi investerar i inte visar förändringsvilja i dialoger riskerar de exkludering.

Våra fokusområden vid dialog

Vi använder vår rösträtt genom att rösta på årsstämmor.

Många av de bolag vi investerar i finns utanför våra hemmamarknader. Då röstar vi elektroniskt via fullmakt (så kallad proxyröstning), utan fysisk närvaro.

Bra att veta

ESG

Med hållbarhet menar SPP faktorer som handlar om miljö, sociala frågor och affärsetik. Det kallas ofta ESG-faktorer (environment, social and governance).

Agenda 2030

FNs 17 hållbarhetsmål kallas ofta för SDG:er (sustainable development goals) och de stakar vilka hållbarhetsutmaningar världen behöver lösa. Världens länder har förbundit sig att jobba för att uppnå dessa fram till 2030. Detta kallas Agenda 2030.

Hållbarhetsrelaterade uppgifter

För att motverka felaktiga eller överdrivna hållbarhetspåståenden och öka jämförbarheten mellan investeringar finns enligt EU-lag krav på transparens och dokumentation kopplat till hållbarhet. Se den lagstadgade informationen här.

Tre nivåer av hållbarhetsambition

Enligt lag i EU delas fonder upp i tre kategorier. Fonder som 1) har hållbarhet som mål, 2) främjar hållbarhetsfaktorer men inte har det som mål och 3) övriga. Mer information finns i vårt hållbarhetsbibliotek och i vår fondlista och i fondernas prospekt​​.