SPPs integritetsmeddelande

Allmänt

SPP Pension & Försäkring AB (publ), org.nr. 516401-8599 (”SPP”) respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med detta integritetsmeddelande visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Detta integritetsmeddelande gäller dig som nyttjar våra produkter och tjänster. Det gäller även i förhållande till dig som har använt eller uttryckt en avsikt att använda våra produkter och tjänster, använder vår webbsida, besöker våra kontor eller på annat sätt interagerar eller kommer i kontakt med SPP.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

SPP är personuppgiftsansvarigt för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

SPPs dataskyddsombud (”dataskyddsombudet”) har bland annat i uppgift att övervaka att vår användning av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dataskyddsombudet nås via e-post på adressen dataskyddsombud@spp.se. Du finner SPPs och dataskyddsombudets fullständiga kontaktuppgifter längst ner i detta integritetsmeddelande.

Användning av dina personuppgifter

SPP använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder, för att interagera med dig, för att tillgodose dina och våra intressen och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

 • För att teckna och administrera avtal samt uppfylla avtalsförpliktelser,
 • För marknadsföring och försäljning,
 • För statistik, analys och affärsutveckling,
 • För att säkerställa fysisk säkerhet för personer i SPP:s lokaler,
 • För att fullgöra SPPs rättsliga skyldigheter, och
 • För att tillvarata SPPs rättsliga intressen vid en tvist.

I nedanstående tabeller får du mer information om varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter det rör sig om och hur länge vi sparar dem för att uppnå respektive ändamål.

Ändamål - Teckna och administrera avtal och uppfylla avtalsförpliktelser

Behandlingar som utförs

SPP använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och anpassa våra produkter och tjänster, uppfylla våra förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal samt möjliggöra inloggning i våra webbtjänster och tillhandahålla kundservice till dig som användare.

I samband med tillhandahållande av produkter och tjänster samt administration så används dina uppgifter exempelvis vid:

 • premieberäkning och övrig beräkningstjänst
 • fakturering
 • fastställande av rätt till ersättning
 • utbetalning av pension och annan ersättning
 • rådgivning
 • dokumentation avseende kontakter med SPP
 • inspelning av samtal till vår kundservice, i förekommande fall

Känsliga uppgifter om dig såsom hälsouppgifter behandlas när riskbedömning krävs samt vid skadereglering samt i förekommande fall i inkommande samtal med kundservice.

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

 • Identitetsuppgifter såsom namn, personnummer och kopia på identitetshandling
 • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress
 • Uppgift om skattehemvist eller utländskt skatteregistreringsnummer
 • Försäkringsuppgifter såsom försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringskapital, pensionsbelopp, utbetalat ersättningsbelopp och förmånstagarförordnande
 • Anställningsuppgifter såsom arbetsgivare, befattning, anställningsdatum och lön
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstånd, adress och bransch
 • Rådgivningsuppgifter såsom sysselsättning, finansiella uppgifter, erfarenhet av finansiella placeringar och riskbenägenhet
 • Känsliga personuppgifter såsom exempelvis hälsouppgifter  

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Avseende inspelning av samtal med kundservice används samtycke som laglig grund.

Hälsouppgifter behandlas när det är nödvändigt för att hantera ansökan om ny försäkring eller ändring samt vid skadereglering med stöd av ditt uttryckliga samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Känsliga personuppgifter kan även förekomma i samtal med kundservice efter att du samtyckt till inspelning.

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter under försäkringstiden och därefter till dess att din rätt att framställa krav till oss preskriberas, samt för att på begäran av myndigheter kunna fullgöra våra lagliga skyldigheter. I normalfallet sparar vi dina personuppgifter under 11 år efter avtalstidens slut. Samtal till kundtjänsten lagras i tre år.  

Ändamål - Marknadsföring och försäljning

Behandlingar som utförs

SPP använder dina personuppgifter inom ramen för vår marknadsföring och marknadssegmentering. Med marknadssegmentering menar vi att vi kategoriserar vår kundbas utifrån försäkringsuppgifter och demografiska urvalskriterier. Vi använder dina uppgifter i följande syften:

 • för relevant marknadsföring och information om exempelvis våra produkter och tjänster, såvida du inte avregistrerat dig från sådana utskick, samt i samband med rådgivning
 • skicka dig tips och nyheter
 • för det fall du representerar en juridisk person, för marknadsföring till den juridiska personen via dig
 • för relevant marknadsföring till dig från våra koncernbolag och samarbetspartners, om du samtyckt till det på förhand enligt marknadsföringslagen

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

 • Identitetsuppgifter såsom namn, personnummer och IP-nummer
 • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress
 • Kontaktuppgifter enligt ovan för det fall du representerar en juridisk person
 • Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på våra webbplatser och hur länge besöket varade
 • Försäkringsuppgifter såsom försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringskapital, pensionsbelopp, utbetalat belopp och förmånstagarförordnande
 • Anställningsuppgifter såsom arbetsgivare och befattning
 • Aktivitets- och rådgivningsuppgifter såsom samtal till kundservice, samtal från rådgivare, information skickad via kontaktformulär och möten
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstånd, adress och bransch  

Laglig grund: Intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka allmän och segmenterad marknadsföring till dig (för marknadsföring via post, telefon och sociala medier – och för direktmarknadsföring via e-post och SMS, om kraven i marknadsföringslagen är uppfyllda). 

Vi inhämtar även samtycke enligt marknadsföringslagen för direktmarknadsföring via e-post av produkter och tjänster från våra koncernbolag eller samarbetspartners. Samtycket kan återkallas.

När vi behandlar uppgifter som samlas in genom kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av det samtycke som du lämnat genom att acceptera vår användning av kakor och liknande tekniker för samma syfte.

Lagringstid: Vi sparar dina uppgifter så länge du eller det företag du representerar har ett pågående kundförhållande med oss samt under ytterligare 12 månader efter att kundförhållandet upphört. Om vi har varit i kontakt med dig men ännu inte har påbörjat ett kundförhållande med dig eller det företag du representerar sparar vi dina uppgifter som längst 12 månader från det senaste kommunikationstillfället.  

Ändamål - Statistik, analys och affärsutveckling

Behandlingar som utförs

SPP använder dina personuppgifter inom ramen för våra marknads- och kundanalyser, som huvudsakligen består av statistik, data från genomförda marknadssegmenteringar och kundnöjdhetsutvärderingar. Resultatet av vår analys använder vi sedan främst som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya produkter, tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att:

 • möta dina och andra kunders förväntningar och önskemål
 • göra statistiska analyser över prismodeller
 • analysera feedback i kundnöjdhetsundersökningar

Vi kan exempelvis vilja använda personuppgifterna för att förbättra vår kundtjänst, erbjuda nya paketlösningar, analysera kampanjer eller anpassa vår hemsida efter dina och andra kunders önskemål.

Vi strävar alltid efter att anonymisera eller pseudonymisera dina personuppgifter för att uppnå detta syfte.  

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

 • Identitetsuppgifter såsom namn, personnummer och IP-nummer
 • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress
 • Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på våra webbplatser och hur länge besöket varade
 • Försäkringsuppgifter såsom försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringskapital, pensionsbelopp, utbetalat belopp och förmånstagarförordnande
 • Anställningsuppgifter såsom arbetsgivare och befattning,
 • Aktivitets- och rådgivningsuppgifter såsom samtal till Kundservice, samtal från rådgivare, information skickad via kontaktformulär, feedbackuppgifter och möten
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstånd, adress och bransch
 • Känsliga uppgifter såsom hälsouppgifter  

Laglig grund: Intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att analysera användningen av våra produkter och tjänster i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya produkter, tjänster och erbjudanden.

Hälsouppgifter vidarebehandlas i samband med att uppgifterna anonymiseras för statistik och analys med stöd av samma rättsliga grund som för det ändamål som uppgifterna samlades in för (se Teckna och administrera avtal och uppfylla avtalsförpliktelser ovan).

När vi behandlar uppgifter som samlas in genom kakor och liknande tekniker för detta syfte sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av det samtycke som du lämnat genom att acceptera vår användning av kakor och liknande tekniker för samma syfte.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt detta integritetsmeddelande enligt vad som närmare framgår ovan. När vi inte längre behöver dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backuper.

Ändamål - Säkerställa fysisk säkerhet för personer i SPP:s lokaler och för SPP och dess anställda  

Behandlingar som utförs

SPP använder dina uppgifter för att kunna säkerställa fysisk säkerhet för dig och alla andra personer i våra lokaler samt för SPP som företag, samt för att förebygga brott och att obehöriga vistas i våra lokaler. Loggning sker genom information som lämnas av besökaren i receptionen, samt kameraövervakning. Vid misstanke om brott kan inspelat material komma att lämnas ut till polisen.  

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

 • Identitetsuppgifter såsom namn
 • Kontaktuppgifter såsom telefonnummer
 • Anställningsuppgifter såsom arbetsgivare
 • Bildmaterial såsom loggning av material från övervakningskameror
 • Logguppgifter såsom tidpunkt för besök

Laglig grund: Intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att säkerställa säkerheten för personer i våra lokaler.

Lagringstid: Uppgifter om personer som vistas i våra lokaler (exempelvis kunder, besökare och leverantörer) sparas i tio dagar. Detta för att göra det möjligt för oss att utreda vilka som har haft åtkomst till lokalerna i samband med en incident. Bildmaterial från övervakningskameror sparas i 14 dagar.  

Ändamål - Fullgöra SPPs rättsliga skyldigheter

Behandlingar som utförs

SPP använder dina uppgifter vid information och rapportering till myndigheter såsom Skatteverket, Försäkringskassan, tillsynsmyndigheter, Kronofogdemyndigheten, och Polismyndigheten om det krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. I denna information inkluderas även statistik, uppföljning, analys och felsökning.

Vi använder också dina uppgifter i de fall det är nödvändigt för att kunna förhindra missbruk av en produkt eller tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott. Områden som berörs av detta utöver bedrägerier är främst penningtvätt, finansiering av terrorism och internationell skatterapportering.

Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

 • Identitetsuppgifter såsom namn, personnummer och kopia på identitetshandling
 • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress
 • Försäkringsuppgifter såsom försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringskapital, pensionsbelopp, utbetalat belopp och förmånstagarförordnande
 • Anställningsuppgifter såsom arbetsgivare, befattning, anställningsdatum och lön
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstånd, adress och bransch
 • Rådgivningsuppgifter såsom sysselsättning, finansiella uppgifter, erfarenhet och riskbenägenhet
 • Känsliga personuppgifter såsom hälsouppgifter  

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla de förpliktelser vi har enligt lag, andra författningar och myndighetsbeslut.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter olika länge beroende på tillämpliga lagkrav. Dina personuppgifter lagras i minst 5 år enligt penningtvättsregelverket och 7 år enligt bokföringslagen. Rådgivningsdokumentation sparar vi i 11 år enligt lag om försäkringsdistribution.

Ändamål - Tillvarata SPPs rättsliga intressen

Behandlingar som utförs

Om det uppstår en tvist behandlar SPP dina uppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk, exempelvis för att hantera klagomål, regresskrav och i samband med en rättsprocess.

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

 • Identitetsuppgifter såsom namn, personnummer och kopia på identitetshandling
 • Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress
 • Försäkringsuppgifter såsom försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringskapital, pensionsbelopp, utbetalat belopp och förmånstagarförordnande
 • Anställningsuppgifter såsom arbetsgivare, befattning, anställningsdatum och lön
 • Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstånd, adress och bransch
 • Rådgivningsuppgifter såsom sysselsättning, finansiella uppgifter, erfarenhet och riskbenägenhet
 • Känsliga personuppgifter såsom hälsouppgifter  

Laglig grund: Intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse för att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.

Lagringstid: Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att tillvarata våra rättsliga intressen, exempelvis tills ett ärende eller mål är slutligt avgjort.

Varifrån kommer dina personuppgifter

De personuppgifter vi använder om dig kommer från olika källor. Uppgifter inhämtas direkt från dig vid registrering, vid beställande av produkter och tjänster samt vid användande av våra produkter och tjänster.

Personuppgifter om dig lämnas även av din arbetsgivare eller valcentral i de situationer de genomför registreringen för din räkning. Om du tecknar en försäkring hos oss genom en försäkringsförmedlare hämtar vi de personuppgifter som samlats in i samband med förmedlingen och som vi behöver för att hantera ansökan om försäkring.

Utöver de uppgifter som du lämnar direkt till oss eller som vi samlar in från användande av produkter och tjänster så hämtar vi även personuppgifter om dig från offentliga informationsregister samt från samarbetspartners. I vissa fall hämtar vi dina personuppgifter från en tredje part.

För att kunna ingå avtal med SPP och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster är det ett krav att du lämnar vissa personuppgifter. Om du inte lämnar de uppgifter vi behöver för att tillhandahålla dig våra produkter och tjänster eller bedriva vår verksamhet kan vi inte ingå avtal med dig.

Personuppgifter från andra än våra kunder

SPP behandlar även personuppgifter om andra än våra kunder. Det kan exempelvis gälla försäkringsmäklare, enskilda näringsidkare, kontaktpersoner och firmatecknare hos företag som vi har avtal med.

Det kan även gälla vårdpersonal och handläggare på myndigheter och hos arbetsgivare, vars uppgifter förekommer i underlag som vi får in vid skadereglering och hälsoprövning, dödsbodelägare och fastighetsmäklare. Vi behandlar även personuppgifter om dig som är vårdnadshavare, god man, förvaltare, fullmaktshavare eller på annat sätt företräder någon annan.

De uppgifter som behandlas är vanligtvis namn, kontaktinformation och i vissa fall personnummer samt uppgifter om aktuellt ärende.

Uppgifterna härrör dels från de registrerade själva, dels från deras arbetsgivare och ibland från våra kunder.

Syftet och vårt så kallade berättigade intresse med behandlingen är att kunna kontakta den registrerade i samband med ett kundärende för att få relevant information och för att kunna administrera produkten eller tjänsten ifråga.

Om det behövs kan uppgifterna komma att lämnas ut till de mottagare som framgår nedan för respektive produkt.

Vi behandlar även personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter som t.ex. användare av vår webb lämnat till oss för att få del av information, t.ex. nyhetsbrev eller inbjudningar till event, eller i syfte att vi ska hjälpa till med frågor kring våra produkter eller ansökningsflöden.

Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande baserat på dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt detta integritetsmeddelande enligt vad som närmare framgår ovan. När vi inte längre behöver dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backuper.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

SPP delar dina personuppgifter med andra parter, såsom andra bolag inom SPP-koncernen samt företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster.

SPP kan komma att dela dina personuppgifter med företag som vi samarbetar med för exempelvis:

 • Betallösningar (såsom banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring, distribution och arkivering (såsom print och distribution, inbjudningar och utskick, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • Leverans av tjänster (såsom IT-lösningar och IT-drift, administrativt arbete, kommunikation, informationstjänster, säkerhetslösningar och kundundersökningar).

För att kunna leverera våra produkter och tjänster kan vi även komma att dela dina personuppgifter med exempelvis:

 • Försäkringsförmedlare
 • Arbetsgivare
 • Valcentraler
 • Andra försäkringsbolag (såsom återförsäkringsbolag, andra försäkringsgivare och bolag som levererar lösningar för pooling)
 • Revisorer

Vi lämnar också ut uppgifter på begäran av myndigheter, till exempel Polisen, Skatteverket, Kronofogden eller till andra parter på grund av lagkrav, andra författningar och myndighetsbeslut samt inom ramen för domstolsprocesser eller liknande.

Vi delar även uppgifter med vår samarbetspartner Insurely för att de ska kunna anonymisera uppgifter för att utveckla och förbättra sin tjänst.

Vi registrerar även skadeanmälningar i försäkringsbranschens gemensamma skadeanmälningsregister (GSR) i syfte att förhindra utbetalningar av ersättning som grundar sig på oriktiga uppgifter.

Var använder vi dina personuppgifter?

SPP behandlar i allmänhet dina personuppgifter inom EU/EES. Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en lämplig skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES eller, vid överföringar till USA, EU-U.S. Data Privacy Framework avseende mottagare som omfattas av ramverket. Du finner kopia på klausulerna här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

Mer information om DPF hittar du här: https://www.dataprivacyframework.gov. Vill du ha mer information om våra skyddsåtgärder kan du alltid kontakta oss.

Dina rättigheter

Vårt ansvar för dina rättigheter

SPP ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i detta integritetsmeddelande.

SPP är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

Du har rätt att av SPP begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.
 3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om:
 4. personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,
 5. vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta samtycke,
 6. du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte kan visa avgörande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
 7. vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,
 8. vi har en rättslig förpliktelse att radera personuppgifterna, eller
 9. du är barn och vi har samlat in personuppgifterna i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Rätten till radering gäller inte om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 1. Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina uppgifter på sådant sätt att vi endast lagrar dina personuppgifter om du inte lämnar ditt samtycke till annan användning om det inte finns ett undantag som gör det möjligt för oss att ändå behandla dina uppgifter, till exempel för att hantera och bemöta rättsliga anspråk. Du har rätt att begära begränsning när:
 2. du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
 3. användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
 4. vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
 5. du har invänt mot användning i väntan på kontroll om vi har avgörande berättigade skäl som väger tyngre än ditt integritetsintresse.

Vi på SPP kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du har särskilt begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka mottagare som vi har lämnat ut personuppgifter till.

Din rätt att invända mot användning

Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har avgörande berättigade skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen (integritetsintresse).

Om du inte vill att SPP använder dina personuppgifter för marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

Din rätt att återkalla samtycke

För de användningsområden där vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i detta Integritetsmeddelande.

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig och uppgifterna behandlas elektroniskt har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använd och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dess uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan också begära att överföringen av uppgifterna ska ske direkt till en annan personuppgiftsansvarig, men endast om det är tekniskt möjligt.

Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att framföra eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi skyddar dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. SPP vidtar därför lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst, förändring, förlust och förstörelse.

Cookies

Vi på SPP använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies bland annat för att förenkla och anpassa våra webbtjänster. På spp.se/cookies förklarar vi närmare hur vi använder cookies och hur du gör för att ta bort eller rensa cookies.

Förändringar av detta integritetsmeddelande

SPP kan komma att ändra denna integritetsmeddelande. Den senaste uppdateringen finns alltid tillgänglig på vår webbplats, www.spp.se.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om detta Integritetsmeddelande, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig:

SPP Pension & Försäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Postadress: SPP, 105 39 Stockholm

Besöksadress: Vasagatan 10, 111 20 Stockholm

Telefon växel: 08-451 70 00 Webbplats:  www.spp.se

SPPs dataskyddsombud:

Postadress: SPP, Dataskyddsombud,105 39 Stockholm

E-post: dataskyddsombud@spp.se

Ändringar och senaste version

Vårt integritetsmeddelande uppdateras regelbundet. Uppdateringar kan ske exempelvis för att informera om nya ändamål för vår behandling, eller om nya kategorier av personuppgifter kan vara aktuella att behandla.

Senast uppdaterad 2024-04-02.