Så här använder vi dina personuppgifter

Så här använder vi dina personuppgifter

För SPP är din personliga integritet mycket viktig och vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. 

I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd av dina personuppgifter följs. Hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt har vi sammanställt i en integritetspolicy. 

För vem gäller SPPs integritetspolicy och vad beskriver den?

Tillämpningsområde

SPPs integritetspolicy gäller för SPPs användning av personuppgifter i förhållande till dig som nyttjar våra produkter och tjänster. Det gäller även i förhållande till dig som har använt eller uttryckt en avsikt att använda våra produkter och tjänster eller på annat sätt associeras med SPP.

Insamlade personuppgifter och cookies

Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du ingår avtal med oss samt vid användning av våra produkter och tjänster. Det kan till exempel vara identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, försäkringsuppgifter och information om hur du använder våra produkter och tjänster. Vi hämtar även in uppgifter från andra källor, såsom arbetsgivare, valcentraler, förmedlare, offentliga register och samarbetspartners.

För att förbättra våra webbtjänster använder vi även cookies.
Läs mer om hur vi använder cookies

Användning av personuppgifterna och delning

SPP använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:

 • För att teckna, administrera och uppfylla avtalsförpliktelser.
 • För marknadsföring och försäljning.
 • För statistik, analys och affärsutveckling.
 • För att säkerställa säkerhet för personer i lokalerna och för SPP.
 • För att fullgöra SPPs rättsliga skyldigheter.
 • För att tillvarata SPPs rättsliga intressen vid en tvist.
 • Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med exempelvis andra bolag inom SPP-koncernen, tjänsteleverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem. Du har också rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter, få dem rättade eller raderade, invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten samt begära skadestånd. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga integritetspolicy.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Personuppgiftsansvarig:

SPP Pension & Försäkring AB (publ)
Org. nr: 516401-8599 
Postadress: SPP, 105 39 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 10, 111 20 Stockholm
Telefon växel: 08-451 70 00
Webbplats: www.spp.se

SPPs dataskyddsombud:

Postadress: SPP, Dataskyddsombud, 105 39 Stockholm 
E-post: dataskyddsombud@spp.se

Integritetsmyndigheten (tidigare Datainspektionen)

Webbplats: https://www.imy.se/

SPPs fullständiga integritetspolicy

Allmänt - översikt


SPP bryr sig om din personliga integritet och trygghet. Vi vill genom denna integritetspolicy visa hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Denna integritetspolicy gäller dig som nyttjar våra produkter och tjänster. Den gäller även i förhållande till dig som har använt eller uttryckt en avsikt att använda våra produkter och tjänster eller på annat sätt associeras med SPP.

 • Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud - översikt
  SPP är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter.

  SPP har utsett ett dataskyddsombud som du kan kontakta via e-post dataskyddsombud@spp.se.

 • Användning av dina personuppgifter - översikt

  SPP använder dina personuppgifter till exempel för att teckna, administrera och uppfylla avtalsförpliktelser, nå ut med marknadsföring och försäljning, genomföra statistik, analys och affärsutveckling, för att fullgöra SPPs rättsliga skyldighet och för att tillvarata SPPs rättsliga intressen vid en tvist.

  • Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och anpassa våra produkter och tjänster, erbjuda kundservice samt möjliggöra inloggning i våra webbtjänster.
  • Vi använder dina personuppgifter för marknadsföring och marknadssegmentering.
  • Vi analyserar statistik och utvärderingar för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.
  • Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa säkerheten i våra lokaler.
  • Vi använder dina personuppgifter vid information och rapportering till myndigheter för att fullgöra SPPs rättsliga skyldigheter.
  • Vi använder dina personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.

 • 3.1 SPP använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

  • För att teckna, administrera och uppfylla avtalsförpliktelser.
  • För marknadsföring och försäljning.
  • För statistik, analys och affärsutveckling.
  • För att säkerställa fysisk säkerhet för personer i lokalerna och för SPP.
  • För att fullgöra SPPs rättsliga skyldigheter.
  • För att tillvarata SPPs rättsliga intressen vid en tvist.

  Här nedan får du mer information om varför vi använder dina personuppgifter och vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen.

 • Ändamål

  För att teckna, administrera och uppfylla avtalsförpliktelser.

  Behandlingar som utförs

  SPP använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla, administrera och anpassa våra produkter och tjänster samt möjliggöra inloggning i våra webbtjänster och tillhandahålla kundservice till dig som användare.

  I samband med tillhandahållande av produkter och tjänster samt administration så används dina uppgifter exempelvis vid:

  • premieberäkning och övrig beräkningstjänst
  • fakturering
  • fastställande om rätt till ersättning
  • utbetalning av pension och annan ersättning
  • rådgivning.

  Känsliga uppgifter om dig, såsom hälsouppgifter behandlas när riskbedömning krävs samt vid skadereglering.

  Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

  Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in?

  • Identitetsuppgifter, såsom namn, personnummer och kopia på identitetshandling.
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Försäkringsuppgifter, såsom försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringskapital, pensionsbelopp, utbetalat belopp och förmånstagarförordnande.
  • Anställningsuppgifter, såsom arbetsgivare, befattning, anställningsdatum och lön.
  • Demografiska uppgifter, såsom ålder, kön, civilstånd, adress och bransch.
  • Rådgivningsuppgifter, såsom sysselsättning, finansiella uppgifter, erfarenhet och riskbenägenhet.
  • Känsliga personuppgifter, såsom hälsouppgifter.

  Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

  Hälsouppgifter behandlas när det är nödvändigt för att hantera ansökan om ny försäkring eller ändring samt vid skadereglering med stöd av ditt uttryckliga samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 • 3.1.2 Marknadsföring och försäljning

  Ändamål
  För marknadsföring och försäljning.

  Behandlingar som utförs
  SPP använder dina personuppgifter inom ramen för vår marknadsföring och marknadssegmentering. Med marknadssegmentering menar vi att vi kategoriserar vår kundbas utifrån försäkringsuppgifter och demografiska urvalskriterier i syfte att:

  • skicka dig relevant marknadsföring och information om exempelvis våra produkter och tjänster samt i samband med rådgivning
  • skicka dig tips och nyheter.

  Vilka personuppgifter kan vi komma att använda?

  • Identitetsuppgifter, såsom namn, personnummer och IP-nummer.
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Surfvanor och besökshistorik, såsom vilka sidor du besökt på våra webbplatser och hur länge besöket varade.
  • Försäkringsuppgifter, såsom försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringskapital, pensionsbelopp, utbetalat belopp och förmånstagarförordnande.
  • Anställningsuppgifter, såsom arbetsgivare och befattning.
  • Aktivitets- och rådgivningsuppgifter, såsom samtal till Kundservice, samtal från rådgivare, information skickad via kontaktformulär och möten.
  • Demografiska uppgifter, såsom ålder, kön, civilstånd, adress och bransch.

  Laglig grund: Intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka allmän och segmenterad marknadsföring till dig (för marknadsföring via post, telefon och sociala medier – och för direktmarknadsföring via e-post, SMS, MMS och andra automatiska system om kraven i marknadsföringslagen är uppfyllda).

  Samtycke för direktmarknadsföring av tredje parts produkter och tjänster via e-post, SMS och MMS och andra automatiska system.

 • Ändamål
  För statistik, analys och affärsutveckling.

  Behandlingar som utförs
  SPP använder dina personuppgifter inom ramen för våra marknads- och kundanalyser, som huvudsakligen består av statistik, data från genomförda marknadssegmenteringar och kundnöjdhetsutvärderingar. Resultatet av vår analys använder vi sedan främst som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya produkter, tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att:

  • möta dina och andra kunders förväntningar och önskemål
  • göra statistiska analyser över prismodeller
  • analysera feedback i kundnöjdhetsundersökningar.

  Vi kan exempelvis vilja använda personuppgifterna för att förbättra vår kundtjänst, erbjuda nya paketlösningar, analysera kampanjer eller anpassa vår hemsida efter dina och andra kunders önskemål. Vi strävar alltid efter att anonymisera eller pseudonymisera dina personuppgifter för att uppnå detta syfte.

  Vilka persomuppgifter kan vi komma att använda?

  • Identitetsuppgifter, såsom namn, personnummer och IP-nummer.
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Surfvanor och besökshistorik, såsom vilka sidor du besökt på våra webbplatser och hur länge besöket varade.
  • Försäkringsuppgifter, såsom försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringskapital, pensionsbelopp, utbetalat belopp och förmånstagarförordnande.
  • Anställningsuppgifter, såsom arbetsgivare och befattning.
  • Aktivitets- och rådgivningsuppgifter, såsom samtal till Kundservice, samtal från rådgivare, information skickad via kontaktformulär, feedbackuppgifter och möten.
  • Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstånd, adress och bransch.
  • Känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter.

  Laglig grund: Intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att analysera användningen av våra produkter och tjänster i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya produkter, tjänster och erbjudanden.

 • Ändamål
  För marknadsföring och försäljning.

  Behandlingar som utförs
  SPP använder dina personuppgifter inom ramen för vår marknadsföring och marknadssegmentering. Med marknadssegmentering menar vi att vi kategoriserar vår kundbas utifrån försäkringsuppgifter och demografiska urvalskriterier i syfte att:

  • skicka dig relevant marknadsföring och information om exempelvis våra produkter och tjänster samt i samband med rådgivning
  • skicka dig tips och nyheter.

  Vilka personuppgifter kan vi komma att använda?

  • Identitetsuppgifter, såsom namn, personnummer och IP-nummer.
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Surfvanor och besökshistorik, såsom vilka sidor du besökt på våra webbplatser och hur länge besöket varade.
  • Försäkringsuppgifter, såsom försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringskapital, pensionsbelopp, utbetalat belopp och förmånstagarförordnande.
  • Anställningsuppgifter, såsom arbetsgivare och befattning.
  • Aktivitets- och rådgivningsuppgifter, såsom samtal till Kundservice, samtal från rådgivare, information skickad via kontaktformulär och möten.
  • Demografiska uppgifter, såsom ålder, kön, civilstånd, adress och bransch.

  Laglig grund: Intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka allmän och segmenterad marknadsföring till dig (för marknadsföring via post, telefon och sociala medier – och för direktmarknadsföring via e-post, SMS, MMS och andra automatiska system om kraven i marknadsföringslagen är uppfyllda).

  Samtycke för direktmarknadsföring av tredje parts produkter och tjänster via e-post, SMS och MMS och andra automatiska system.

 • Ändamål
  För statistik, analys och affärsutveckling.

  Behandlingar som utförs
  SPP använder dina personuppgifter inom ramen för våra marknads- och kundanalyser, som huvudsakligen består av statistik, data från genomförda marknadssegmenteringar och kundnöjdhetsutvärderingar. Resultatet av vår analys använder vi sedan främst som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya produkter, tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att:

  • möta dina och andra kunders förväntningar och önskemål
  • göra statistiska analyser över prismodeller
  • analysera feedback i kundnöjdhetsundersökningar.

  Vi kan exempelvis vilja använda personuppgifterna för att förbättra vår kundtjänst, erbjuda nya paketlösningar, analysera kampanjer eller anpassa vår hemsida efter dina och andra kunders önskemål. Vi strävar alltid efter att anonymisera eller pseudonymisera dina personuppgifter för att uppnå detta syfte.

  Vilka persomuppgifter kan vi komma att använda?

  • Identitetsuppgifter, såsom namn, personnummer och IP-nummer.
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Surfvanor och besökshistorik, såsom vilka sidor du besökt på våra webbplatser och hur länge besöket varade.
  • Försäkringsuppgifter, såsom försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringskapital, pensionsbelopp, utbetalat belopp och förmånstagarförordnande.
  • Anställningsuppgifter, såsom arbetsgivare och befattning.
  • Aktivitets- och rådgivningsuppgifter, såsom samtal till Kundservice, samtal från rådgivare, information skickad via kontaktformulär, feedbackuppgifter och möten.
  • Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstånd, adress och bransch.
  • Känsliga uppgifter, såsom hälsouppgifter.

  Laglig grund: Intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att analysera användningen av våra produkter och tjänster i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya produkter, tjänster och erbjudanden.

 • Ändamål
  För att säkerställa fysisk säkerhet för personer i lokalerna och för SPP.

  Behandlingar som utförs
  SPP använder dina uppgifter för att kunna säkerställa fysisk säkerhet för dig och alla andra personer i våra lokaler samt för SPP som företag.

  Vilka personuppgifter kan vi komma att använda?

  • Identitetsuppgifter, såsom namn.
  • Kontaktuppgifter, såsom telefonnummer.
  • Anställningsuppgifter, såsom arbetsgivare.
  • Bildmaterial, såsom loggning av material från övervakningskameror.

  Laglig grund: Intresseavvägning. Vi bedömer att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna kontrollera vilka som befinner sig i lokalen och vidhålla en rimlig säkerhetsnivå.

 • Ändamål
  För att fullgöra SPPs rättsliga skyldigheter.

  Behandlingar som utförs
  SPP använder dina uppgifter vid information och rapportering till myndigheter såsom Skatteverket, Försäkringskassan, tillsynsmyndigheter, Kronofogdemyndigheten, och Polismyndigheten om det krävs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. I denna information inkluderas även statistik, uppföljning, analys och felsökning.

  Vi använder också dina uppgifter i de fall det är nödvändigt för att kunna förhindra missbruk av en produkt eller tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott. Områden som berörs av detta utöver bedrägerier är främst penningtvätt, finansiering av terrorism och internationell skatterapportering.

  Vilka personuppgifter kan vi komma att använda?

  • Identitetsuppgifter, såsom namn, personnummer och kopia på identitetshandling.
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Försäkringsuppgifter, såsom försäkringsnummer, försäkringstyp, försäkringskapital, pensionsbelopp, utbetalat belopp och förmånstagarförordnande.
  • Anställningsuppgifter, såsom arbetsgivare, befattning, anställningsdatum och lön.
  • Demografiska uppgifter, såsom ålder, kön, civilstånd, adress och bransch.
  • Rådgivningsuppgifter, såsom sysselsättning, finansiella uppgifter, erfarenhet och riskbenägenhet.  
  • Känsliga personuppgifter, såsom hälsouppgifter.

  Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla de förpliktelser vi har enligt lag, andra författningar och myndighetsbeslut.

 • Varifrån kommer dina personuppgifter? - översikt

  De personuppgifter vi använder om dig kommer från olika källor utöver dig såsom din arbetsgivare, valcentral, försäkringsförmedlare, offentliga register och samarbetspartners.

  Du måste lämna vissa personuppgifter till oss för att kunna ingå avtal med oss.

 • Automatiserat beslutsfattande - översikt
  Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka dig.

 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter? - översikt
  Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna integritetspolicy och tar därefter bort dem ur våra system.

  I vissa särskilda fall kan vi behöva spara dina uppgifter under en längre tid.

 • Vem delar vi dina personuppgifter med? - översikt
  Vi delar dina personuppgifter med bland annat andra koncernbolag, tjänsteleverantörer och samarbetspartners.

  Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

 • Var använder vi dina personuppgifter? - översikt
  SPP behandlar i allmänhet dina personuppgifter inom EU/EES. Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en lämplig skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar.

 • Dina rättigheter - översikt
  Du kan när som helst kontakta oss för att använda dig av dina rättigheter.

  Du har rätt att av SPP begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan även begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter.

  Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller när vi använder dina uppgifter för direkt marknadsföring.

  För den användning som grundas på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke så avslutar vi användningen.

  Du har rätt att få ut eller överföra en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

  Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

 • Du kan när som helst kontakta oss för att använda dig av dina rättigheter.

 • 9.1.1 SPP ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna integritetspolicy.

  9.1.2 SPP är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

  9.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran. 

 • 9.2.1 Du har rätt att av SPP begära:

  a) Tillgång till dina personuppgifter
  Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, till exempel via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

  b) Rättelse av dina personuppgifter
  Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

  c) Radering av dina personuppgifter
  Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering kan ske om:

  • personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,
  • vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
  • du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
  • vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,
  • vi har en rättslig förpliktelse att radera personuppgifterna, eller
  • du är barn och vi har samlat in personuppgifterna i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

  Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

  d) Begränsning av användning
  Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina uppgifter. Du har rätt att begära begränsning när:

  • du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
  • användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
  • vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
  • du har invänt mot användning enligt punkt 9.3.1, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

  9.2.2 Vi på SPP kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

 • 9.3.1 Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse (se avsnitt 3 ovan). Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

  9.3.2 Om du inte vill att SPP använder dina personuppgifter för marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

 • 9.4.1 För de användningsområden där vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke (se avsnitt 3 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke kan det vara så att vi inte kan fullgöra vårt avtal med dig.

 • Du har rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

 • Du har rätt till skadestånd för de fall SPP behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsordningen.

 • Du har rätt att framföra eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.