Omställning och pensioner – bästa alternativen och tipsen

Omställningar där en eller flera personer behöver lämna företaget är ofta en jobbig process, både för de som berörs och för de som ska lämna beskeden. Det kan finnas olika skäl till att en omställning är nödvändig och omständigheterna varierar stort. Här är våra bästa tips.

Företagets olika alternativ vid omställning

När företaget behöver ställa om arbetsstyrkan finns det olika sätt att göra det på. De vanligaste alternativen är:

  • Uppsägning på grund av arbetsbrist enligt LAS
  • Erbjudande om avgångsvederlag
  • Erbjudande om avgångspension
  • Erbjudande om delpension

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist är kanske den allra vanligaste formen av omställning och något som ofta berör arbetstagare i alla åldrar. Här behöver du ha koll både på regelverket i ”nya” LAS och vad ert kollektivavtal säger.

Avgångsvederlag

Med ett avgångsvederlag kan ni som arbetsgivare rikta ett erbjudande till en anställd och ge ersättning för en längre period än den ordinarie uppsägningstiden. Det antal månader som läggs på är ofta beroende på anställningstid.

Avgångsvederlag används för att skapa ett erbjudande som är mer attraktivt för den anställde, och är alltid helt frivilligt för denne att acceptera. Avgångsvederlaget betalas ofta ut som en engångssumma.

Avgångsvederlaget räknas som lön och är pensionsgrundande för allmän pension. Den är däremot inte grund för tjänstepensionsavsättningar, om ni inte särskilt kommer överens om detta.

Avgångspension

Avgångspension är ett erbjudande från arbetsgivaren att lämna arbetet i förtid och få avgångspension i stället för lön fram till den avtalade pensionsåldern. Det kan användas om du behöver frångå turordningsreglerna i LAS och om den anställde är i lämplig ålder.

Avgångspension är ett individuellt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare och kan tidigast ske från 55 års ålder genom att kompensera den anställde för lönebortfall och pensionsbortfall.

Läs mer om avgångspension och ta hjälp av SPP

Delpension

Möjligheten till delpension är ett mindre känt alternativ som troligen kommer bli vanligare. Formen för delpension regleras i kollektivavtalet och gäller tidigast från 60 års ålder.

Den anställde och företaget kommer överens om att anställningen går ned till deltid, exempelvis till 80%, med en lön som motsvarar detta, men den anställde fortsätter få tjänstepensionsavsättningar som motsvarar en heltidstjänst. Delpension är alltid frivilligt för den anställde, men arbetsgivaren kan upplysa om att erbjudandet finns.

Delpension kan vara ett bra sätt att minska kostnaden för kvalificerad, välbetald personal och samtidigt genomföra ett kontrollerat generationsskifte med möjlighet till kunskapsöverföring.

Koll på tjänstepensionen i samband med omställning

En viktig del av förberedelserna för en omställning är att kontrollera att företaget fram till idag uppfyllt sina åtaganden när det gäller inbetalning av pensionspremier. Har någon inbetalning missats eller varit fel behöver detta korrigeras direkt. Dina tidigare anställda kan annars ställa krav på kompensation i upp till 10 år efter att deras pension börjat utbetalas. Eventuella misstag kan påverka företaget långt fram i tiden.

Var särskilt uppmärksam på att allt blivit korrekt i samband med sjukskrivningar, föräldraledighet, utlandsarbete och i skiften mellan hel- och deltidsarbete. Är du tveksam över något kan du som är kund hos SPP vända dig till din rådgivare eller kontaktperson.

Omställningsstudiestöd

En nyhet i ”nya” LAS som gäller från 2023 är att individer som blivit uppsagda kan söka ett omställningsstudiestöd för att få möjlighet att studera och bredda sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Både personer som sägs upp på grund av arbetsbrist och de som accepterar ett avgångsvederlag kan ha nytta av omställningsstudiestödet. Det innebär att personer mellan 27–62 år kan få ett studiebidrag på upp till 80% av tidigare lön (max 5 275 kr per vecka 2024), med möjlighet att fylla på med studielån utöver det.

Villkoren för omställningsstudiestödet finns listade hos CSN.