SPPs nyförsäljning ökade med 65% under första halvåret 2022

2022-07-14

Mätt i APE uppgick SPPs nyförsäljning till 1 231 miljoner kronor under första halvåret jämfört med 746 miljoner kronor motsvarande period 2021. SPP redovisar därmed sitt bästa halvår, avseende nyförsäljning, sedan Storebrand köpte bolaget 2007.

SPP redovisar ett resultat före skatt om 234 miljoner kronor för första halvåret 2022 (684 miljoner kronor motsvarande period 2021). SPPs totala förvaltade kapital uppgick per den 30 juni 2022 till 215 miljarder kronor (236). Inbetalda premier exklusive beståndsöverlåtelser under perioden var 7 262 miljoner kronor (7 013).

­­– Den starka nyförsäljningen är ett gott bevis på att SPPs starka kunderbjudande med enkla digitala tjänster och en tydlig hållbarhetsprofil är ytterst konkurrenskraftigt på marknaden, kommenterar Staffan Hansén, vd SPP.

Det underliggande driftsresultatet uppgick till 367 miljoner kronor (422). Finansresultatet påverkades negativt av turbulenta finansmarknader, och uppgick till -133 miljoner kronor (262).

Under andra kvartalet träffade SPP avtal med Stockholms Stadshus AB om att förvärva aktierna i S:t Erik Livförsäkring AB, vilket inkluderar övertagande av tillhörande försäkringsbestånd på cirka 2,5 miljarder kronor. Efter sedvanligt godkännande av Finansinspektionen kunde förvärvet slutföras den 8 juli.

– Förvärvet av S:t Erik Livförsäkring visar på styrkan i SPPs skalbara affärsmodell och den djupa kompetensen inom tjänstepensionsområdet. Vi fortsätter att vara en aktiv aktör i den förändring som pågår inom tjänstepensionsmarknaden, säger SPPs vd Staffan Hansén.

Med mer än 99% av det premiebestämda försäkringsbeståndet på en modern Tech-plattform närmar sig bytet av IT-plattform nu sitt slutskede.

Staffan Hansén, kommenterar:

– Att vi närmar oss målsnöret för vårt byte av IT-plattform ger oss utmärkta förutsättningar att mer offensivt än någonsin utveckla kunderbjudandet med nya innovativa lösningar. Kunderna efterfrågar enkla digitala tjänster. Vi står väl rustade för framtiden, som vi ser ljust på.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?