Hållbarhetserbjudande

Vill du attrahera de vassaste talangerna och visa kunder, investerare och konkurrenter att ditt företag menar allvar med den övergripande hållbarhetsstrategin? Då räcker det inte längre med att enbart fokusera på hållbarhet i kärnverksamheten. För att ligga i framkant behöver hela värdekedjan hållbarhetssäkras, och då ingår även tjänstepensionen.

Konkret hållbarhetsdata

Få hjälp att stärka års- eller hållbarhetsredovisningen med konkret hållbarhetsdata

Locka talanger

Öka attraktiviteten i ert förmånspaket och employer branding för att locka och behålla talanger

Var i framkant

Visa att ert hållbarhetsarbete inkluderar en av de största personalkostnaderna – pensionssparandet

Stärk företagets hållbarhetsstrategi

 • Se vilken hållbarhetsnivå ert samlade pensionssparande har och hur stor andel som ligger i fossilfria fonder
 • Ta reda på hur koldioxidintensiva bolag ni har investerat i
 • Följ upp hur stor del av ert samlade pensionssparande som ligger i fonder som har hållbarhet som fokus

Er Hållbarhetskarta

Er Hållbarhetskarta är en tjänst för dig som vill följa upp hållbarheten i ditt företags pensionssparande. Den ger dig värdefulla nyckeltal att använda i företagets employer branding-arbete, års- och hållbarhetsredovisningen och även för att vinna kravfyllda upphandlingar.

Vad ingår i Er Hållbarhetskarta?

 • En fossilfri fond definieras i denna datapunkt som en fond som inte investerar i företag som får mer än 5 procent av sina intäkter från produktion eller distribution av fossila bränslen. Undantag kan göras i vissa fonder för bolag som är i linje med Parisavtalet genom exempelvis hög andel förnybart och minskad andel fossilt.

  Nyckeltalet visar andelen fossilfria fonder i ert samlade pensionssparande hos SPP och beräknas utifrån data insamlat direkt från fondbolagen som ingår i SPPs totala fonderbjudande.

 • Klimatavtrycket beräknas i enlighet med Fondbolagens Förenings rekommendationer. Det visar hur koldioxidintensiva företag spararen är exponerad mot i SPPs fonder jämfört med exponeringen om sparandet istället låg i respektive fonds index. Koldioxidavtrycket är ett intensitetsmått och mäts som ett portföljbolags utsläpp i förhållande till dess intäkter (mätt i ton Co2/MSEK). Detta värde multipliceras med procentandelen av fonden som är investerad i portföljbolaget och vägs sedan samman för alla portföljbolag i fonden.

 • Enligt EU:s Disclosureförordning ska alla fonder delas upp i tre kategorier: 1) De som har hållbarhet som mål med investeringarna, 2) De som främjar hållbarhet men inte har det som mål och 3) Övriga. De första två kategorierna kallar vi hållbarhetsfokuserade fonder.

  Detta nyckeltal visar hur stor del av företagets samlade pensionssparande hos SPP som ligger i hållbarhetsfokuserade fonder. För beräkningen hämtas data in direkt från de fondbolag som ingår i SPPs totala fondutbud. Fondbolagen klassificerar sina egna fonder utifrån Disclosureförordningen.

 • SPP räknar ut en hållbarhetsscore för omkring 4,500 bolag baserat på bolagens ESG*-praxis och bolagens positionering gentemot finansiellt relevanta mål inom FN:s Agenda 2030, som innefattar de 17 globala hållbarhetsmålen. Bolagen får utifrån detta ett betyg mellan 0 och 100.

  Hållbarhetsratingen används i kombination med annan kvalitativ information för att ge våra portföljförvaltare en bättre förståelse för företagens hållbarhetsrisker- och möjligheter. Betyget används för att optimera portföljer mot företag med högre hållbarhetsrating och för att beräkna SPPs egen hållbarhetsnivå per fond på en skala mellan 1-10. Detta nyckeltal visar den totala hållbarhetsnivån för ert samlade pensionssparande hos SPP.

  *ESG= Environmental, social och governance (ägarstyrning)

Vår metod

 • Väljer in de företag som är bäst positionerade för att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna
 • Påverkar bolag aktivt där vi har möjlighet att föra dem i en positiv och hållbar riktning
 • Väljer bort företag som bryter mot våra grundläggande hållbarhetskriterier

Hållbara investeringar i fonder

Vi har ett brett utbud av fonder som främjar hållbarhet och det viktigt att era anställda ska känna sig trygga med att de själva inte behöver göra någonting för att få ett hållbart sparande. Hundra procent av våra fonder granskas utifrån sociala och miljömässiga faktorer.

Stöd i att välja en mer hållbarhetsfokuserad fond

I vår portföljväljare kan du indikera om du tycker att hållbarhet är viktigt, och få en modellportfölj med ett ökat hållbarhetsfokus. I den portföljen främjar alla fonder hållbarhet och minst en har hållbarhet som mål med investeringen.

Ni får också:

Inspirationsföreläsningar

Lär er om hållbara investeringar, dess vikt och hur era anställda kan göra medvetna val. 

Tips på hållbart sparande

Analys av "best-in-class" metoder och hur ert företag kan påverka anställdas pensionssparande.

Hållbarhetsredovisning

Vi hjälper er med texter att använda i kommunikation, till exempel för er hållbarhetsredovisning.