Hållbarhet i traditionell försäkring

Vår traditionella försäkring kallar vi för Sparande med Garanti och där ansvarar vi för placeringarna. Dina pengar investeras i aktier, räntebärande instrument och fastigheter med målet att säkerställa en garanterad lägsta pension samtidigt som vi främjar hållbarhet inom miljö, sociala frågor och affärsetik.

Hållbarhetsmål i traditionell försäkring

 • En portfölj fri från fossila investeringar
 • Portföljen ska löpande minska koldioxidutsläppen och nå netto-noll senast 2050
 • Öka andelen lösningsbolag och ha minst 15 procent investerat i lösningsbolag 2025
 • Öka andelen investeringar som klassas som hållbara enligt disclosure-förordningen inom EU sustainable finance
 • Rapportera på en stor andel av hållbarhetsindikatorerna i disclosureförordningen under 2022/23
 • Rapportera andel tillgångar i portföljen som är förenliga med taxonomiförordningen

Hållbara investeringar

Du kan känna dig trygg med att dina pengar investeras med målet att säkerställa en garanterad lägsta pension samtidigt som vi främjar hållbarhet inom miljö, sociala frågor och affärsetik. Det gör vi genom att undvika bolag som bryter mot internationella regler om mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Vi säger nej till kontroversiella vapen och tobak och vi har extra hållbarhetskrav för olika typer av investeringar.

Hållbarhetsanalys i samtliga tillgångsslag​

Sparande med Garanti investerar i flera olika typer av tillgångsslag. Inom samtliga görs uteslutningar av bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar brott mot mänskliga rättigheter och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet och allvarlig klimat- och miljöskada. Dessutom utesluts alltid kontroversiella vapen och tobak.

Utöver dessa krav tillkommer olika hållbarhetskrav beroende av tillgångsslag där kapitalet placeras.

 • Den noterade aktieandel som finns i traditionell försäkring investerar vi i våra egenförvaltade fonder, framförallt i det vi kallar Plusfonder och i fonden Storebrand Global Solutions. Dessa aktieplaceringar följer SPPs grundläggande norm- och produktkriterier och är fossilfria.

 • Fastighetsinnehavet är innehav i fastighetsbolaget SPP Fastigheter som investerar i samhällsfastigheter, kontor, bostäder, detaljhandel och hotell, med fokus på långa stabila kassaflöden.

  SPP Fastigheter miljöcertifierar sina fastigheter och målet är att 100 procent av fastigheterna ska vara miljöcertifierade. Att 100 procent inte alltid är certifierade beror på nyförvärv utan certifiering. I dessa fall har SPP Fastigheter en plan för hur de ska bli certifierade.

  SPP Fastigheter är också klimatneutrala, genom att ständigt arbeta för minskade utsläpp, egen produktion av solel och klimatkompensation för de utsläpp som inte går att effektivisera bort (såsom inköpt fjärrvärme till en del av fastighetsbeståndet).

  Förvaltningen av tillgångarna sköts av Storebrand Fastigheter som utgår från FN:s globala hållbarhetsmål i sitt hållbarhetsarbete.

  Så arbetar Storebrand Fastigheter med hållbarhet

  Under våren 2021 började Sparande med Garanti att investera i ett nytt tillgångsslag – infrastruktur som främjar hållbarhet. Investeringarna sker via en fond som förvaltas av Storebrandkoncernen. Genom den fonden investeras kapital direkt i hållbara infrastrukturprojekt som syftar till att minska världens klimatpåverkan.

  Fonden förbinder sig att investera minst 60% av portföljen i förnybar energi. Resten kommer att investeras i andra hållbara tillgångar, varav de flesta kommer att bidra till positiva miljöeffekter. Exempel på dessa kan vara elektrifiering av järnvägstransporter eller uppvärmning av biomassa.

 • Private equity är investeringar i onoterade aktier, det vill säga aktier som inte är noterade på någon börs.

  ESG* behandlas som ett separat granskningsområde inför en investering i private equity där vi bland annat tittar på:

  • Övergripande investeringsfilosofi ur ett ESG-perspektiv.
  • Kapitalförvaltarens kunskap och resurser på området.
  • Integrering av ESG i investeringsprocessen och tillgång på information från bolagen som ingår i portföljen.

  Hur förvaltarna utvecklar och fördjupar sitt hållbarhetsarbete mer generellt övervakas kontinuerligt.

  *ESG = Environmental, Social och Governance som handlar om miljöhänsyn, frågor kring mänskliga rättigheter och arbetsvillkor samt bolagsstyrning.

 • Räntebärande tillgångar är till för att trygga upp garantin eftersom de har lägre risk än aktier och private equity. De räntebärande tillgångar vi har i Sparande med garanti är företagsobligationer, lån, statsgaranterade obligationer, statsobligationer och bostadsobligationer.

  Noterade räntebärande innehav innebär: företagsobligationer, statsgaranterade obligationer, statsobligationer och bostadsobligationer. De noterade ränteinnehaven är fossilfria.

  Köp av statsobligationer från regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande tillåts inte.

  Vi investerar en del i så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer är lån med öronmärkt finansiering till investeringsprojekt för att exempelvis mildra klimatförändringarna och följer den internationella standarden Green Bond Principles. De följer även SPPs hållbarhetskriterier.

ESG-faktorer

Med hållbarhet menar SPP faktorer som handlar om miljö, sociala frågor och affärsetik. Det kallas ofta ESG-faktorer (environment, social and governance).

Sparande med Garanti främjar hållbarhet​

Enligt lag i EU delas finansiella produkter upp i tre kategorier. Produkter som 1) har hållbarhet som mål, 2) främjar hållbarhetsfaktorer men inte har det som mål och 3) övriga.

Sparande med Garanti tillhör kategorin som främjar hållbarhet eftersom att flertalet underliggande investeringar gör det.

Hållbarhetsrelaterade uppgifter för traditionell försäkring

För att motverka felaktiga eller överdrivna hållbarhetspåståenden och öka jämförbarheten mellan investeringar finns enligt EU-lag även krav på transparens och dokumentation kopplat till hållbarhet.

 • För att öka andelen hållbara investeringar, främja långsiktighet och göra det tydligare vad som faktiskt är hållbart eller inte har EU lanserat en handlingsplan för hållbara finanser.

  En del i detta är EUs "disclosureförordning", eller "EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar" som den heter på svenska. Den säger att vi som företag i finansbranschen måste vara transparenta med hur vi hanterar hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser på hållbarhet.

  Eftersom alla finansmarknadsaktörer i EU måste redovisa samma uppgifter blir det lättare för dig som kund att kunna jämföra finansiella produkter och företag. Du som kund ska få ta del av denna information i rådgivningsmöten och innan du köper en produkt från oss.

  Disclosureförordningen innehåller mallar som alla aktörer ska fylla i och samtliga rubriker i detta avsnitt är en del i lagkravet. Det blir lätt ett väldigt tekniskt språk när man pratar om hållbara investeringar och disclosureförordningen, så om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kundservice.

  Mer information om disclosureförordningen hittar du här

 • Med hållbar investering avses en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömässigt eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte väsentligen skadar något miljö- eller socialt mål och att de investerade företagen följer praxis för god bolagsstyrning.

  Disclosureförordningen skiljer på produkter som har hållbara investeringar som mål och produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper utan att ha det som mål med investeringarna. Denna andra kategori kan dock specificera en minsta andel av investeringarna som ändå ska ha hållbarhet som mål. Sparande med Garanti tillhör den sistnämnda kategorin.

  Den exakta definitionen av hållbar investering i disclosureförordningen är enligt följande:

  En investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till:

  Miljömål, i enlighet med vad som mäts genom till exempel

  • Centrala resurseffektivitetsindikatorer avseende användning av energi, förnybar energi, råvaror, vatten och mark
  • Generering av avfall och utsläpp av växthusgaser
  • Avseende effekter på den biologiska mångfalden och den cirkulära ekonomin

  Socialt mål, i synnerhet investeringar som bidrar till att

  • Bekämpa ojämlikheter eller
  • Främja social sammanhållning, social integration och ett gott förhållande mellan arbetsmarknadens parter, eller
  • Investering i humankapital eller ekonomiskt eller socialt missgynnade grupper

  Detta är förutsatt att investeringarna inte orsakar betydande skada för något av dessa mål och att investeringsobjekten följer praxis för god bolagsstyrning, särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler.

  EUs taxonomi för miljömässigt hållbara investeringar är ett sätt att klassificera aktiviteter som bidrar till miljömål. Även verksamheter som inte är klassade i EUs taxonomi kan bidra till något av ovanstående miljömässiga eller sociala mål, och därmed vara en hållbar investering.