Hållbarhet i traditionell försäkring

I SPPs traditionella försäkring ansvarar vi för placeringarna. Dina pengar investeras i aktier, räntebärande instrument och fastigheter med målet att säkerställa en garanterad lägsta pension samtidigt som vi främjar hållbarhet inom miljö, sociala frågor och affärsetik.

Hållbarhetsmål i traditionell försäkring

 • En portfölj fri från fossila investeringar
 • Portföljen ska löpande minska koldioxidutsläppen och nå netto-noll senast 2050
 • Öka andelen lösningsbolag och ha minst 15 procent investerat i lösningsbolag 2025
 • Öka andelen investeringar som klassas som hållbara enligt disclosure-förordningen inom EU sustainable finance

Hållbara investeringar

Du kan känna dig trygg med att dina pengar investeras med målet att säkerställa en garanterad lägsta pension samtidigt som vi främjar hållbarhet inom miljö, sociala frågor och affärsetik. Det gör vi genom att undvika bolag som bryter mot internationella regler om mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Vi säger nej till kontroversiella vapen och tobak och vi har extra hållbarhetskrav för olika typer av investeringar.

Hållbarhetsanalys i samtliga tillgångsslag​

SPPs traditionella försäkring investerar i flera olika typer av tillgångsslag. Inom samtliga görs uteslutningar av bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar brott mot mänskliga rättigheter och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet och allvarlig klimat- och miljöskada. Dessutom utesluts alltid kontroversiella vapen och tobak.

Utöver dessa krav tillkommer olika hållbarhetskrav beroende av tillgångsslag där kapitalet placeras.

 • Den noterade aktieandel som finns i traditionell försäkring investerar vi i våra egenförvaltade fonder i det vi kallar Plusfonder och i fonden Storebrand Global Solutions. Dessa aktieplaceringar följer SPPs grundläggande norm- och produktkriterier och är fossilfria.

 • Fastighetsinnehavet är innehav i fastighetsbolaget SPP Fastigheter som investerar i samhällsfastigheter, kontor, bostäder, detaljhandel och hotell, med fokus på långa stabila kassaflöden.

  SPP Fastigheter miljöcertifierar sina fastigheter och målet är att 100 procent av fastigheterna ska vara miljöcertifierade. Att 100 procent inte alltid är certifierade beror på nyförvärv utan certifiering. I dessa fall har SPP Fastigheter en plan för hur de ska bli certifierade.

  SPP Fastigheter arbetar kontinuerligt för minskade utsläpp och egen produktion av solel och klimatkompenserar för de utsläpp som inte går att effektivisera bort (såsom inköpt fjärrvärme till en del av fastighetsbeståndet).

  Förvaltningen av tillgångarna sköts av Storebrand Fastigheter som utgår från FN:s globala hållbarhetsmål i sitt hållbarhetsarbete.

  Så arbetar Storebrand Fastigheter med hållbarhet

  Under våren 2021 började vi att investera i ett nytt tillgångsslag för traditionell försäkring– infrastruktur som främjar hållbarhet. Investeringarna sker via en fond som förvaltas av Storebrandkoncernen. Genom den fonden investeras kapital direkt i hållbara infrastrukturprojekt som syftar till att minska världens klimatpåverkan.

  Fonden förbinder sig att investera minst 60 procent av portföljen i förnybar energi. Resten kommer att investeras i andra hållbara tillgångar, varav de flesta kommer att bidra till positiva miljöeffekter. Exempel på dessa kan vara elektrifiering av järnvägstransporter eller uppvärmning av biomassa.

 • Private equity är investeringar i onoterade aktier, det vill säga aktier som inte är noterade på någon börs.

  ESG* behandlas som ett separat granskningsområde inför en investering i private equity där vi bland annat tittar på:

  • Övergripande investeringsfilosofi ur ett ESG-perspektiv.
  • Kapitalförvaltarens kunskap och resurser på området.
  • Integrering av ESG i investeringsprocessen och tillgång på information från bolagen som ingår i portföljen.

  Hur förvaltarna utvecklar och fördjupar sitt hållbarhetsarbete mer generellt övervakas kontinuerligt.

  *ESG = Environmental, Social och Governance som handlar om miljöhänsyn, frågor kring mänskliga rättigheter och arbetsvillkor samt bolagsstyrning.

  Läs mer om hållbarhet inom private equity  

 • Räntebärande tillgångar är till för att trygga upp garantin eftersom de har lägre risk än aktier och private equity. De räntebärande tillgångar vi har i traditionell försäkring är företagsobligationer, lån, statsgaranterade obligationer, statsobligationer och bostadsobligationer.

  Noterade räntebärande innehav innebär: företagsobligationer, statsgaranterade obligationer, statsobligationer och bostadsobligationer. De noterade ränteinnehaven är fossilfria.

  Köp av statsobligationer från regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande tillåts inte.

  Vi investerar en del i så kallade gröna obligationer. Gröna obligationer är lån med öronmärkt finansiering till investeringsprojekt för att exempelvis mildra klimatförändringarna och följer den internationella standarden Green Bond Principles. De följer även SPPs hållbarhetskriterier.

ESG-faktorer

Med hållbarhet menar SPP faktorer som handlar om miljö, sociala frågor och affärsetik. Det kallas ofta ESG-faktorer (environment, social and governance).

Traditionell försäkring främjar hållbarhet​

Enligt lag i EU delas finansiella produkter upp i tre kategorier. Produkter som 1) har hållbarhet som mål, 2) främjar hållbarhetsfaktorer men inte har det som mål och 3) övriga.

Traditionell försäkring tillhör kategorin som främjar hållbarhet.

Hållbarhetsrelaterade uppgifter för traditionell försäkring

För att motverka felaktiga eller överdrivna hållbarhetspåståenden och öka jämförbarheten mellan investeringar finns enligt EU-lag även krav på transparens och dokumentation kopplat till hållbarhet.

 • För att öka andelen hållbara investeringar, främja långsiktighet och göra det tydligare vad som faktiskt är hållbart eller inte har EU lanserat en handlingsplan för hållbara finanser.

  En del i detta är EUs "disclosureförordning", eller "EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar" som den heter på svenska. Den säger att vi som företag i finansbranschen måste vara transparenta med hur vi hanterar hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser på hållbarhet.

  Eftersom alla finansmarknadsaktörer i EU måste redovisa samma uppgifter blir det lättare för dig som kund att kunna jämföra finansiella produkter och företag. Du som kund ska få ta del av denna information i rådgivningsmöten och innan du köper en produkt från oss.

  Disclosureförordningen innehåller mallar som alla aktörer ska fylla i och samtliga rubriker i detta avsnitt är en del i lagkravet. Det blir lätt ett väldigt tekniskt språk när man pratar om hållbara investeringar och disclosureförordningen, så om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kundservice.

  Mer information om disclosureförordningen hittar du här

 • Med hållbar investering avses en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömässigt eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte väsentligen skadar något miljö- eller socialt mål och att de investerade företagen följer praxis för god bolagsstyrning.

  Disclosureförordningen skiljer på produkter som har hållbara investeringar som mål och produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper utan att ha det som mål med investeringarna. Denna andra kategori kan dock specificera en minsta andel av investeringarna som ändå ska ha hållbarhet som mål. Sparande med Garanti tillhör den sistnämnda kategorin.

  Den exakta definitionen av hållbar investering i disclosureförordningen är enligt följande:

  En investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till:

  Miljömål, i enlighet med vad som mäts genom till exempel

  • Centrala resurseffektivitetsindikatorer avseende användning av energi, förnybar energi, råvaror, vatten och mark
  • Generering av avfall och utsläpp av växthusgaser
  • Avseende effekter på den biologiska mångfalden och den cirkulära ekonomin

  Socialt mål, i synnerhet investeringar som bidrar till att

  • Bekämpa ojämlikheter eller
  • Främja social sammanhållning, social integration och ett gott förhållande mellan arbetsmarknadens parter, eller
  • Investering i humankapital eller ekonomiskt eller socialt missgynnade grupper

  Detta är förutsatt att investeringarna inte orsakar betydande skada för något av dessa mål och att investeringsobjekten följer praxis för god bolagsstyrning, särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, löner till berörd personal och efterlevnad av skatteregler.

  EUs taxonomi för miljömässigt hållbara investeringar är ett sätt att klassificera aktiviteter som bidrar till miljömål. Även verksamheter som inte är klassade i EUs taxonomi kan bidra till något av ovanstående miljömässiga eller sociala mål, och därmed vara en hållbar investering.

 • Miljömässiga och sociala egenskaper

  Denna produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbara investeringar som mål. Produkten investerar dock minst 15 procent specifikt i hållbara investeringar enligt definitionen i disclosureförordningen. Se punkt e) Andel av investeringar nedan för mer detaljer.

  Hur säkrar vi att de hållbara investeringarna inte orsakar betydande skada för något annat hållbart mål och hur tas indikatorerna för huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i beaktande?

  De hållbara investeringarna exkluderar bolag verksamma i fossilbränsle-sektorn och bolag som tillverkar eller distribuerar kontroversiella vapen. Investeringar i bolag som begår brott mot mänskliga rättigheter eller allvarliga miljöbrott utesluts. Investeringarna exkluderar även investeringar i tobak, cannabis, alkohol, pornografi, kommersiell spelverksamhet och konventionella vapen, enligt tabellen under frågan "Vilken investeringsstrategi följer den finansiella produkten?". Exkluderingskriterierna för noterade innehav följs upp genom daglig compliance. Koldioxidavtrycket mäts och rapporteras kvartalsvis, och målet är att sänka avtrycket över tid.

  Samtliga noterade bolag som vi investerar i genomlyses för att undersöka risker för att de bidrar till avskogning i sina verksamheter eller leverantörsled, och bolag med högst risk för avskogning blir föremål för aktivt påverkansarbete och i sista led uteslutning.

  Investeringar i fastigheter följs upp årligen i dialog med SPP Fastigheter, och koncernens interna riktlinjer för exempelvis korruption, uppförandekod, klimatmålsättningar etc. säkrar att ingen allvarlig skada görs.

  De hållbara investeringarna följer FNs principer för Ansvarsfulla investeringar (UNPRI), och är i linje med OECD Guidelines for Multinational Enterprises, FNs Guiding Principles on Business and Human Rights och ILO-konventionerna. Vi följer även riktlinjerna i FNs Global Compact, Tobacco-Free Finance Pledge, och Net Zero Asset Owner Alliance.

  Vi screenar alla investeringar i investeringsuniverset med hjälp av data från externa dataleverantörer. Screeningen är avsedd att bedöma om bolagen följer dessa standarder, och om de bryter mot dem, hur de arbetar för att åtgärda incidenten och genomföra förändringar. De hållbara investeringarna kommer inte att investera i bolag som inte klarar denna screening

  De hållbara investeringarna tar hänsyn till specifika gränsvärden för de så kallade "huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhet"-indikatorerna (PAI:er) enligt tabellen nedan.

  För indikatorer utan ett definierat specifikt gränsvärde är det vårt Risk- & ägarstyrningsteam som ansvarar för bedömningen av bolagen vi investerar i. Där negativa konsekvenser identifieras överväger teamet om a) företaget verkar mottagligt för ägarengagemang, och b) hur allvarliga de negativa konsekvenserna på hållbarhet är. Om det bedöms nödvändigt blir konsekvensen aktivt påverkansarbete eller uteslutning. Viktiga faktorer som kommer att beaktas i en eventuell riskbaserad uteslutning av tillgångar är:

   

  • Allvarlighetsgraden i de negativa effekterna på hållbarhet
  • Faktisk eller sannolik koppling mellan de negativa effekterna och företagets direkta verksamhet
  • Närhet och koppling till allvarliga negativa konsekvenser i leveranskedjan
  • Företagets rating i respektive indikator för negativa konsekvenser på hållbarhet
  • Företagets ESG-betyg, inklusive i jämförelse med branschsnitt
  • Sektor- och sub-sektorrisk
  • Exponering mot geografisk-/landsrisk i företagets verksamhet
  • Sannolikhet att få på plats ett konstruktivt ägarengagemang med företaget

  För investeringar i företag (PAI nummer)

  Hänsyn tas genom

  1. Utsläpp av växthusgaser

  Samtliga hållbara investeringar är underställa mål om minskade koldioxidutsläpp över tid, eller går till projekt som minskar miljö- och klimatpåverkan.

   

  Bolag i högrisksektorer med GHG-intensitet bland de 5% sämsta inom respektive industri rödflaggas för att kunna prioritera vidare uppföljning och för att hänsyn ska kunna tas i investeringsprocessen

   

  2. Koldioxidavtryck

   

  3. Investeringsobjektets växthusgasintensitet

   

  4. Exponering mot bolag i den fossila sektorn

  Bolag med mer än 5% intäkter från fossila produktion / distrubution exkluderas

   

  7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald

  Företag som klassas som hållbara investeringar får inte bidra till allvarlig miljöförstöring eller bedriva vissa verksamheter i känsliga områden, t.ex. vara involverade i gruvdrift på havsbotten, arktisk borrning eller havs/sjödeponi av gruvavfall

   

  8. Utsläpp till vatten

  Företag som klassas som hållbara investeringar får inte bidra till allvarlig miljöförstöring genom att släppa ut substanser / ämnen i vatten, luft eller mark i sådana mängder eller koncentrationer att det skadar miljö, flora eller fauna, eller allvarligt skadar människors hälsa och välmående

   

  9. Farligt avfall och radioaktivt avfall

  Företag som klassas som hållbara investeringar får inte bidra till allvarlig miljöförstöring genom att släppa ut substanser / ämnen i vatten, luft eller mark i sådana mängder eller koncentrationer att det skadar miljö, flora eller fauna, eller allvarligt skadar människors hälsa och välmående

   

  10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag

  Företag som identifierats som bekräftade brott mot UNGC:s principer och OECD:s riktlinjer exkluderas

   

  13. Jämnare könsfördelning i styrelserna

  Bolag med obefintlig könsfördelning (0 kvinnor eller 0 män) rödflaggas i vårt system för att kunna prioritera vidare uppföljning

   

  14.Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

   

   

  Bolag med exponering mot kontroversiella vapen exkluderas

  Valfri indikator 1. Avskogning

  Bolag rödflaggas om de är i en hög risk/hög materialitet-sektor och saknar policy mot avskogning, för att kunna prioritera vidare uppföljning. Bolag som är involverade i allvarligt ohållbar eller systematiskt ohållbar produktion av palmolja exkluderas

   

   

   

  För investeringar i statsobligationer i de gröna obligationerna

   

  16. Investeringsobjektens hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar

  Vi investerar inte i länder som saknar grundläggande institutioner för att förhindra korruption, uppfylla grundläggande sociala och politiska rättigheter och bidra till att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Länder som rankas bland de lägsta 10 procenten på Transparency Internationals "Cossuption Perceptions Index” och Världsbankens ”Worldwide Governance Indicators; Control of Corruption Index” är uteslutna. Dessutom är länder med 7 poäng eller färre i Freedom House ”Freedom in the World Index”, och länder som är föremål för sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd, också uteslutna. Detta kriterium gäller också de statliga eller kontrollerade företagen i dessa länder

   

  För fastighetsinvesteringar

   

  17. Exponering mot fossila bränslen genom fastigheter

  Investerar inte i fastigheter med exponering mot fossila bränslen

   

  Valfri indikator 5: Avfallsproduktion i verksamheten

  Investerar inte i fastigheter som saknar anläggningar för avfallshantering

   

   

 • ☒ Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).

  ☒ Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling). 

  ☒ Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

   

  Främjande av miljörelaterade egenskaper genom att undvika investeringar som bidrar till nedanstående negativa konsekvenser på hållbarhet:

  Främjande av sociala egenskaper genom att undvika investeringar som bidrar till nedanstående negativa konsekvenser på hållbarhet:

  Främjande av praxis för god styrning genom att undvika investeringar som bidrar till nedanstående negativa konsekvenser på hållbarhet:

  Produkten investerar inte i företag som:

  -          bidrar till allvarlig klimat- och miljöskada

  -          får mer än 5% av sina intäkter från produktion eller distribution av kol och oljesand

  Produkten investerar inte i företag som:

  -          får mer än 5% av sina intäkter från produktion eller distribution av tobak

  -          får mer än 5% av sina intäkter från produktion eller distribution av cannabis (för icke-medicinskt bruk)

  -          kränker mänskliga rättigheter, folkrätt, arbetstagares rättigheter i försörjningskedjan eller utnyttjar barn- eller slavarbete

  -          får mer än 0% av sina intäkter från produktion eller distribution av icke-konventionella vapen

   

  Ytterligare främjande av sociala egenskaper för noterade innehav, obligationer, fastigheter, infrastruktur och bolån

  -          Dessa innehav utesluter även bolag som får mer än 5% av sina intäkter från produktion eller distribution av alkohol, pornografi och kommersiell spelverksamhet, i tillägg till ovanstående kriterier.

   

  Produkten investerar inte i företag som:

  -          Ägnar sig åt korruption och ekonomisk kriminalitet

  -          Stater som är systematiskt korrupta

  En liten andel av portföljen består av gamla investeringar i illikvida tillgångar där löptiden på investeringarna fortgår ytterligare några år, men inga nya investeringar görs. Dessa kan inte alltid garanteras följa alla delar som nämns ovan, då de är svåra att genomlysa och gjordes före samtliga ovanstående krav fanns på plats. Indirekt exponering via aktieterminer kan inte heller garanteras följa alla krav. Totalt är detta ungefär 5-10% av produktens exponering.

   

   

   

  Främjande av en övergång till en värld med minskande koldioxidutsläpp där klimatförändringarna begränsas

  Produkten främjar en övergång till en värld med låga koldioxidutsläpp (växthusgaser) genom att tillgångsslagen noterade innehav, obligationer, fastigheter, infrastruktur och bolån även utesluter bolag som får mer än 5% av sina intäkter från produktion eller distribution av fossila bränslen och bolag med stora fossila bränslereserver. Stora delar av aktieinnehaven ligger även i fonder som optimerar på koldioxidavtrycket för att investera mer i koldioxideffektiva bolag.

   

  Investeringar i fastigheter främjar övergången till en värld med låga koldioxidutsläpp genom att vi investerar i fastigheter som köper ursprungsmärkt förnyelsebar el från fossilfria källor och miljömärkt fjärrvärme, där så är möjligt. Målsättningen är att producera energi via exempelvis solceller på varje fastighet, och minska energiförbrukningen med 1,2% per år. Fastighetsbolaget hyr inte ut till fossil verksamhet.

   

  Sparande med Garanti investerar i infrastrukturprojekt i form av eldrivna tåg i Storbritannien och vindkraft i Texas och utanför Storbritanniens kust.

   

  Vi mäter kvartalsvis koldioxidintensiteten för noterade aktier, företagsobligationer utgivna av noterade bolag samt direktägda fastigheter och fastighetsbolag och har som mål att kontinuerligt minska produktens koldioxidintensitet och avtryck ner till nettonoll senast 2050.

   

  Främjande av hållbarhet genom investeringar i bolag med bidrag till FNs hållbarhetsmål

  Inom tillgångsslaget noterade aktier sker investeringar enbart i Storebrands Plus-fonder samt i Storebrand Global Solutions. Plus-fonderna väljer in bolag med lägre koldioxidutsläpp och högre ESG-rating jämfört med bolagen i dess resepktive index, samt bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som i någon utsträckning bidrar med lösningar på världens hållbarhetsutmaningar, dvs. FNs 17 hållbarhetsmål. Dessa bolag finns på koncernens lista över lösningsfokuserade bolag. Fonden Storebrand Global Solutions investerar enbart i lösningsfokuserade bolag.

   

  Främjande av hållbarhet genom aktivt ägarskap

  Förvaltarna av de noterade tillgångarna i produkten arbetar strukturerat och dedikerat med frågor kopplat till minskad avskogning, ökad biologisk mångfald, minskade CO2-utsläpp samt respekt för mänskliga rättigheter i bolagens leverantörskedjor. Läs mer längre ner.

   

  Följande indikatorer används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt

  Hållbarhetsindikator

  Beskrivning av indikator

  Hur används indikatorn för att mäta främjandet av miljömässiga eller sociala egenskaper?

  Vad är målet/vad vill vi uppnå?

  Miljömässiga

   

   

  Investeringar i bolag verksamma i den fossila sektorn

  Investeringar i bolag som får mer än 5% av sina intäkter från produktion eller distribution av fossila bränslen

  Följande innehav, vilka står för ~90% av Sparande med Garanti (kan variera något under ett år med marknadsutvecklingen för olika tillgångsslag) exkluderar alla bolag med mer än 5% av intäkterna från bolag som producerar eller distribuerar fossila bränslen:

   

  Noterade innehav i aktier och obligationer; Fastighetsinnehav; Bolån; Investeringar i private equity gjorda från och med 2021; Företagslån*; Infrastruktur; Derivat exklusive aktieterminer

   

  För private equity-investeringar och hedgefondinvesteringar gjorda före 2021 kan exponering förekomma. Inga nya hedgefondsinvesteringar har gjorts på flera år. För aktieterminer, ett tillgångsslag som innebär en exponering mot ett index, till exempel OMX30, kan indirekt exponering mot fossila bolag förekomma om dessa bolag ingår i indexet.

   

  *Inom företagslån finns investeringar i en fond där SPP inte kan garantera att alla innehav är fossilfria. Inga ytterligare kommitteringar görs från och med 2022.

   

  Koldioxidintensitet

  Beräknas som det viktade genomsnittet av innehavens utsläpp i förhållande till dess intäkter (mätt i ton Co2/MSEK). Omfattar noterade aktier, företagsobligationer utgivna av noterade bolag samt direktägda fastigheter och fastighetsbolag.

  Koldioxidintensiteten för noterade aktier ska vara lägre än motsvarande index.

   

  Den viktade koldioxidintensiteten för tillgångsslagen ska minska över tid.

   

  Produkten ska bidra till koncernens övergripande mål om nettonoll-utsläpp i alla investeringar senast 2050, och en minskning med 32% i koldioxidintensitet 2018-2025.

   

  Energiförbrukning i fastighetsinnehavet

  Mätt i kWh/m2

  Energiförbrukningen i fastighetsinnehavet ska minska med minst 1,2% per år.

   

   

   

   

  Sociala

   

   

  Investeringar i bolag som producerar eller distribuerar tobak

  Investeringar i bolag som får mer än 5% av sina intäkter från produktion eller distribution av tobak

  Följande tillgångsslag ska ha noll investeringar i bolag som producerar eller distribuerar tobak:

   

  Noterade innehav; Obligationer; Fastighetsinnehav; Bolån; investeringar i private equity och företagslån gjorda från och med 2022; Infrastruktur

   

  För övriga tillgångsslag (private equity-investeringar och företagslån gjorda före 2022, derivat och, hedgefondinvesteringar) kan indirekt exponering finnas. Inga nya hedgefondinvesteringar har gjorts på många år.

   

  Investeringar i bolag som producerar eller distribuerar cannabis för icke-medicinskt bruk

  Investeringar i bolag som får mer än 5% av sina intäkter från produktion eller distribution av cannabis för icke-medicinskt bruk

  Följande tillgångsslag ska ha noll investeringar i bolag som producerar eller distribuerar cannabis:

   

  Noterade innehav; Obligationer; Fastighetsinnehav; Bolån; investeringar i private equity och företagslån gjorda från och med 2022; Infrastruktur

   

  För övriga tillgångsslag (private equity-investeringar och företagslån gjorda före 2022, derivat och, hedgefondinvesteringar) kan indirekt exponering finnas. Inga nya hedgefondinvesteringar har gjorts på många år.

   

  Icke-konventionella vapen (t.ex. kärnvapen)

  Investeringar i bolag som får mer än 0% av sina intäkter från produktion eller distribution av kärnvapen eller kontroversiella vapen såsom klusterbomber, personminor, kemiska- och biologiska vapen

   

  Samtliga tillgångsslag ska ha noll investeringar i icke-konventionella vapen.

   

   

   

   

  Sociala och miljömässiga

   

   

  Investeringar i lösningar

  Investeringar vars produkter och / eller tjänster bidrar till att FNs 17 Hållbarhetsmål i Agenda 2030 uppnås. Mäts som aktieinvesteringar i denna typ av bolag, i miljöcertifierade fastigheter samt gröna eller sociala obligationer

   

  Produkten ska ha minst 15% investerat i lösningar senast 2025, i linje med koncernens övergripande nivå

   

   

   

   

 • Produktens investeringsstrategi är utformad för att ge en lägsta garanterad förmån, med en uppsida i form av tilläggsbelopp. Centralt i valet av placeringstillgångar är därför att de ska ge en hög riskjusterad avkastning samtidigt som de är långsiktigt hållbara. Investeringsstrategin för Sparande med Garanti uppdateras årligen genom ett styrelsebeslut i SPP Pension & Försäkrings styrelse. Exkluderingarna och invalskriterierna som är beskrivna nedan regleras i mandaten till förvaltarna, och efterlevnad av mandaten följs upp löpande av compliance.

  Vi integrerar hållbarhet i investeringsbesluten genom tre metoder:

  • Väljer bort
  • Väljer in
  • Påverkar

   

  Väljer bort

  Vi väljer bort bolag enligt beskrivningen i föregående fråga om de hållbarhetsindikatorer som används för att mäta främjandet av miljömässiga och sociala egenskaper. De kan delas upp i normbaserade och produktbaserade kriterier. Alla noterade innehav, obligationer, fastigheter, infrastruktur och bolån följer SPPs hållbarhetskriterier, och produkten som helhet* följer Storebrandstandarden. Dessa beskrivs i tabellen nedan.

  Exkluderingskriterier i intern förvaltning

  SPPs hållbarhets- kriterier

  Storebrand-standarden

  Normbaserade kriterier

  Vi väljer bort bolag som:

  •    Kränker mänskliga rättigheter och folkrätt

  x

  x

  •    Ägnar sig åt korruption och ekonomisk kriminalitet

  x

  x

  •    Bidrar till allvarlig klimat- och miljöskada inklusive ohållbar palmoljeproduktion

  x

  x

  •    Bedriver lobbying mot Parisavtalet

  x

  x

  Produktbaserade kriterier

  Vi exkluderar bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

  •    Kol och oljesand, samt Olje- och gasverksamhet i Arktis

  x

  x

  •    Produktion och distribution av fossila bränslen (kol, oljesand, olja, gas m.m.)

  x

   

  •    Gruvdrift på havsbotten samt Havs-/sjödeponi av gruvavfall

  x

  x

  •    Vapen - icke-konventionella

  x

  x

  •    Vapen - konventionella

  x

   

  •    Tobak

  x

  x

  •    Cannabis (för icke-medicinskt bruk)

  x

  x

  •    Alkohol

  x

   

  •    Kommersiell spelverksamhet

  x

   

  •    Pornografi

  x

   

   

  *En liten andel av portföljen består av gamla investeringar i illikvida tillgångar där löptiden på investeringarna fortgår ytterligare några år, men inga nya investeringar görs. Dessa kan inte alltid garanteras följa alla delar som nämns ovan, då de är svåra att genomlysa och gjordes före samtliga ovanstående krav fanns på plats. Indirekt exponering via aktieterminer, kan inte heller garanteras följa alla krav. Totalt är detta ungefär 5-10% av produkten.

  Väljer in

  SPP har ett integrerat sätt att hantera hållbarhetsfaktorer genom användningen av en intern hållbarhetsrating på över 4 500 bolag. Hållbarhetsratingen består till 50% av hållbarhetsrisker och till 50% av hur väl positionerade bolagens produkter och tjänster är i förhållande till FNs 17 hållbarhetsmål. Dessutom har förvaltningsorganisationen tagit fram en lista över lösningsbolag, vars produkter, tjänster eller affärsmodell bidrar positivt till FNs hållbarhetsmål. Det är ofta bolag med lösningar inom förnybar energi, återvinning och gröna transporter.

  Investeringar i noterade aktier sker i koncernens Plus-fonder eller Global Solutions. Plus-fonderna optimeras utifrån följande proaktiva invalsstrategier:

  1. Inval av bolag med högre hållbarhetsrating
  2. Inval av bolag med lågt koldioxidavtryck
  3. Inval av lösningsbolag

  Investeringar i Global Solutions sker enbart genom inval av lösningsbolag. Investeringar i gröna obligationer sker enbart i finansiella instrument som syftar till att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle med låga koldioxidutsläpp, enligt beskrivningen ovan.

   

  Påverkar

  Bolagspåverkan i egen regi

  Våra specialister inom hållbara investeringar och ägarstyrning tillsammans med våra förvaltare har löpande dialog och möten med bolagen, per telefon, e-post eller personliga möten. Detta sker både reaktivt om en kontroversiell händelse har inträffat samt proaktivt inom våra prioriterade påverkansområden.

  Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

  Vid gemensamma frågor går koncernen samman med andra stora ägare genom vårt engagemang i bland annat UNPRI (FNs principer för ansvarsfulla investering) för att få större påverkanskraft.

  Röstar på bolagsstämmor

  Storebrand röstar i allmänhet på bolagsstämmor där vi har ett betydande ägande, i frågor som bedöms vara i andelsägarnas intresse samt i frågor som inte är i linje med vår ägarstyrningspolicy. Vi röstar framförallt via proxy voting med hjälp av ISS.

  Mer om koncernens arbete med aktivt ägarskap finns här: https://www.storebrand.com/sam/international/asset-management/sustainability/policies-and-governance/sustainable-investment-policy

   

  Vilken policy används för att utvärdera huruvida bolagen som produkten investerar i följer praxis för god styrning?

  Koncernens kriterier för god styrning i investeringsobjekten bygger på en screening- och exklusionsprocess där kontorversiella händelser, enheter förknippade med hög bolagsrisk kopplat till governance, och bolag som bryter mot UN Global Compact och OECD Guidelines identifieras och exkluderas om det bedöms allvarligt eller om det har en röd flagga av ISS-Ethix och Sustainalytics GSS.

  Enligt exkluderingskriterierna ovan så investerar produkten inte i företag som ägnar sig åt korruption och ekonomisk kriminalitet, eller som bryter mot internationella normer och konventioner, vilket innefattar bolag som bryter mot mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetstagarnas rättigheter och/eller gör sig skyldig till allvarlig klimat- eller miljöskada. Vi screenar våra innehav för detta varje kvartal, med hjälp av data från externa dataleverantörer.

  • I bedömningen beaktas bolagsstyrningspraxis med hjälp av bland annat dessa indikatorer:
  • Styrelsens och ledningens kvalitet och integritet
  • Styrelsestruktur
  • Ägande och aktieägares rättigheter
  • Ersättningspaket
  • Revision och finansiell rapportering
  • Intressentdialog- och hantering

   

  Det är tre huvudsakliga indikatorer som används för att värdera god styrning.

  • Kontrovers-score: Bedöms med hjälp av Sustainalytics Controversies Research som bevakar mer än 700 000 nyhetsartiklar globalt varje dag. Bolag får ett betyg från 1-5 där 5 är mest allvarlig. Alla bolag med ett betyg 4 och högre analyseras ytterligare internt i vår förvaltning.

   

  • Corporate Governance Risk Rating: Analys, betyg och information om bolags styrning, för ett globalt univers med cirka 4 000 företag. Inkluderar betyg och kontextuella analyser av styrelsens integritet och kvalitet, styrelsestruktur, ersättningar, aktieägarrättigheter, finansiell rapportering och stakeholder governance. Bolagen delas in i fem kategorier, där den sämsta, "eftersläpare" exkluderas.

   

  • Efterlevnad av UN Global Compacts och OECD:s riktlinjer: Identifierar företag som bryter mot eller riskerar att bryta mot internationella normer, för att fånga upp allvarliga, systemiska och strukturella kränkningar av internationella normer. Screeningen leder till tre kategorier; Compliant, bevakningslista eller icke-compliant. De sistnämnda kan inte vara en "hållbar investering" och kommer att analyseras ytterligare för att se om de ska exkluderas helt.

   

  Dessutom bedriver vi påverkansarbete på en del bolag där vi äger aktier om vi är oroliga för att praxis för god styrning inte följs eller om en incident uppdagas. Våra specialister på hållbara investeringar och bolagsstyrning, tillsammans med våra kapitalförvaltare, håller en kontinuerlig dialog och möten med bolag, via investerarnätverk eller direkt. Genom att aktivt ställa frågor om bolagens ambitioner och aktiviteter inom hållbarhet påverkar vi bolagen att leverera konkreta resultat och bidra positivt till FN:s globala hållbarhetsmål.

   

  Investeringarna följer FN:s principer för Ansvarsfulla investeringar (UNPRI), och är i linje med OECD Guidelines for Multinational Enterprises, FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights och ILO-konventionerna.

 • Allokering i SPPs traditionella försäkring följer följande fördelning. Fördelningen kan variera något beroende på marknadsrörelser under ett år.

  #1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens
  investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten

  #2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

  Kategorin #1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:
  - Underkategorin #1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.
  - Underkategorin #1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

  *Siffrorna ovan är angivna i absoluta procentenheter, så att varje del i trädet summerar till den angränsande rutan.

  Hur kommer #1A. Hållbara investeringar bidra till att hållbarhetsmål möts och inte i någon betydande grad skada något hållbart investeringsmål?

  De hållbara investeringar som görs i traditionell försäkring är investeringar i fonden Storebrand Global Solutions, Storebrands Plus-fonder, i gröna obligationer och i direktägda fastigheter. Investeringarna bidrar till ett antal av FNs globala hållbarhetsmål och till att begränsa och anpassa världen till klimatförändringarna.

  Global solutions

  Fonden Global Solutions har hållbarhet som mål med investeringen, och gör därför 100% hållbara investeringar. Förvaltarna väljer aktivt in enbart bolag med tjänster, produkter eller teknik som enligt koncernens bedömning kan bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle och i linje med FNs globala hållbarhetsmål. Fonden har en tematisk investeringsstrategi med fokus på Klimat (solenergi, vindkraft, smarta elnät + infrastruktur), Hållbara städer (vatten, stadsplanering, tillgänglighet), Hållbar konsumtion (återvinning & cirkulär ekonomi, hållbara produkter, ekodesign) och Empowerment (tillgång till digitala tjänster, hälsotjänster samt finansiella tjänster).

  Plus-fonderna

  Plus-fonderna är fossilfria indexnära aktiefonder med fokus på hållbarhet. Först exkluderar de alla bolag enligt SPPs hållbarhetskriterier. Därefter görs justeringar mot det index de följer för att sänka koldioxidavtrycket, höja hållbarhetsbetyget enligt koncernens hållbarhetsrating, och öka andelen investeringar i bolag som bidrar med lösningar på FNs hållbarhetsmål. Fonderna har således specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Fonderna viktar upp bolag med hög andel gröna intäkter, liksom bolag som har för avsikt i framtiden att vara i linje med Parisavtalet i enlighet med Science Based Targets Initiative, där det finns tillgång till relevant sådan information. Målsättningen är att ha ett högre hållbarhetsbetyg, ett signifikant lägre CO2-avtryck samt att ha en högre andel gröna intäkter än sina jämförelseindex, varav minst 30% av investeringarna i "hållbara investeringar".

  Gröna obligationer

  Investeringar i gröna obligationer har som målsättning att investera i obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle och omfattar exempelvis green bonds, sustainable bonds, climate bonds, social responsible bonds, transitions bonds och sustainability linked bonds.

  Gröna obligationer möjliggör investeringar i såväl nya som befintliga projekt för att skapa specifika klimat- eller samhällspositiva effekter. Gröna obligationer är obligationer där medlen är öronmärkta till att finansiera klimatfrämjande projekt, såsom energieffektiviseringar i fastighets- och transportsektorn, förnybar energi, avfallshantering, vatten och biologisk mångfald. Investeringarna verifieras av oberoende organisationer som Cicero, Vigeo, DNV med flera. Via Green Bond Principles (GBP) bestäms en branschgemensam standard som administreras av internationella kapitalmarknadsorganisationen ICMA och målsättningen är att alla investeringar följer den internationella standarden.

  Målsättningen med gröna obligationer är att vara en del av omställning till ett hållbart samhälle med låga koldioxidutsläpp. Investeringsmandatet har fossilkriterier som medger utrymme för att kunna skapa förändring och ställa om i utmanande branscher.

  Fastigheter

  Målet med de hållbara investeringar som görs i fastigheter är att direktäga fastigheter som ligger i framkant inom klimatarbete för fastighetsbranschen, och som kontinuerligt bidrar till att minska utsläppen och energiintensiteten i beståndet samtidigt som de aktivt arbetar för att minska klimatrisker och säkra klimatanpassning. Fastigheterna ska vara eller ha en plan för att bli miljöcertifierade och ha fem av fem stjärnor i Global Real Estate Sustainability Benchmark som är den mest etablerade internationella rankingen av fastigheter för att bedöma deras hållbarhetsarbete.

  Minsta andel hållbara investeringar jämfört med faktiska nivåer

  De hållbara investeringar som beskrivits ovan utgör vanligtvis mer än 10% av tillgångarna i traditionell försäkring. Det kan dock påverkas av marknadssvängningar och av att nya riktlinjer tillkommer inom ramen för disclosureförordningen, och därför är den utlovade miniminivån 10%. I årsrapportering kommer de faktiska siffrorna att redovisas.

  Hur beaktas indikatorer för negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer i #1A?

  De hållbara investeringarna tar hänsyn till de så kallade "huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhet"-indikatorerna genom att bara investera i bolag som har genomgått koncernens hållbarhetsanalys. I den inkluderas data på dessa indikatorer baserat på datatillgänglighet, täckning och kvalitet. För vissa indikatorer finns möjlighet att fastställa mätbara eller kvantifierbara tröskelvärden. I vissa fall finns tillräcklig information för att göra en kvalitativ bedömning av negativa effekter. I ytterligare några fall är dock datatillgången fortfarande för dålig för att kunna göra grundläggande analyser. När datakvaliteten och tillgängligheten förbättras kommer koncernen att överväga en rad metoder för att bättre ta hänsyn till dessa och mildra negativa effekter.

  För några av indikatorerna, såsom fossila bränslen och kontroversiella vapen, definierar de uppsatta tröskelvärdena för våra exkluderingskriterier vad som anses vara betydande skada på miljömässiga eller sociala mål. En investering som överstiger de definierade tröskelvärdena exkluderas från fondens investeringsunivers.

  För indikatorer utan ett definierat tröskelvärde är det vårt Risk- & ägarstyrningsteam som ansvarar för att bedömningen av bolaget oavsett om det är intern- eller extern data. I denna bedömning analyseras förhållanden som allvarlighetsgraden, omfattning av skada samt upprepningsrisken med hjälp av en fördefinierad poängtabell för att säkerställa konsekvensen i utvärderingsprocessen. Om det bedöms nödvändigt blir konsekvensen aktivt påverkansarbete eller uteslutning.

  Det slutliga beslutet att utesluta ett bolag från fondens investeringsunivers är kvalitativt och baserat på utvärderingen av Risk- och ägarstyrningsteamet. Om vi vid en incident inte ser tillräckligt kraftfulla åtgärder för att undvika återupprepning rekommenderas att ärendet tas upp för värdering av koncernens "Investeringskommitté". Investeringskommittén utvärderar händelsen och beslutar om bolaget ska exkluderas. Bolagen är vid utvärderingen anonymiserade.

  De exkluderingar som följer av detta är bindande i förvaltningen av aktie- och ränteinvesteringarna. Som en del av de dagliga efterlevnadskontrollerna kontrolleras alla affärer och positioner inte bryter mot dessa.

  Fastighetsbolaget tar hänsyn till, och rapporterar på samtliga obligatoriska indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer samt några frivilliga. Man arbetar kontinuerligt för att förbättra energieffektiviteten i fastigheterna, som är den indikator som har det sämsta värdet. Under punkt b) ovan finns en fullständig översikt över hur negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer tas i beaktande. Samtliga exkluderingskriterier som nämns under punkten d) minskar också negativa konsekvenser på hållbarhet för de hållbara investeringarna.

  Vilka investeringar ingår under "#2 Övrigt", vad är deras syfte och finns det några lägsta miljömässiga eller sociala skyddsåtgärder

  Under övriga investeringar finns private equity-investeringar gjorda före 2021, gamla hedgefond-investeringar samt derivat (aktieterminer som inte har ESG-inriktning, forwards, swaps och cash). Syftet med dessa tillgångar är att ha en diversifierad portfölj för att uppnå en hög riskjusterad avkastning samtidigt som vi säkerställer att vi uppnår våra åtaganden.

  För derivat saknar vi data på specifika hållbarhetsrisker. För aktieterminer är det inte möjligt att screena för hållbarhetskriterier då det är exponering direkt mot ett index. Det går däremot att investera i terminer med ESG-inriktning, vilket vi till viss del gör, men av likviditetsskäl är det svårt att enbart använda sig av dessa typer av terminer.

  Hedgefond-investeringarna är gjorda för många år sedan och står för mindre än 0,01% av Sparande med Garanti. Investeringen är under avveckling och minskar för varje år, men gjordes före våra hållbarhetskriterier ställdes. Även äldre Private equity-investeringar som gjordes innan våra hållbarhetskrav ställdes finns med i Sparande med Garanti, men kommer på sikt att försvinna.

 • En lista över exkluderade bolag uppdateras fyra gånger per år. Kapitalförvaltarens riskkontrollsavdelning övervakar dagligen noterade innehav så att dessa inte bryter mot exkluderingskriterierna och har innehav som finns på listan.

  För onoterade tillgångar gör ansvarig förvaltare en initial kontroll mot mandatets hållbarhetskriterier innan investering sker och därefter har man kvartalsvis uppföljningsmöte med externa förvaltare om nya investeringar eller förändringar i befintliga innehav med hänsyn till hållbarhetskrav. För onoterade tillgångar som förvaltas internt sker mer frekvent uppföljning.

  Vid brott mot normbaserade hållbarhetskriterier i noterade innehav flaggas detta för förvaltaren och exkludering sker om inga åtgärder kan genomföras för att förmildra den negativa effekten. För produktbaserade hållbarhetskriterier sker uteslutning om intäkterna från den oönskade produkten överskrider den gräns som är satt, alltid max 5%. För onoterade innehav sker samma bedömning men på grund av illikviditeten som finns i dessa tillgångar väger man även in eventuella förluster som kan påverka avkastningen vid en försäljning innan beslut tas. Därför är analysen inför en investering och avtalets utformning viktigast, för att i så hög utsträckning som möjligt undvika en sådan situation.

  Det interna hållbarhetsbetyget för produkten följs upp löpande och ESG data på innehaven hämtas kvartalsvis där det finns tillgängligt för beräkning på produktnivå. Vid avvikande värden kontaktas förvaltaren av tillgångsslaget och diskussion inleds om eventuell åtgärd.

 • Vi mäter dagligen hur exkluderingarna i våra noterade innehav följs (se beskrivning i punkt f) ovan.

  Koldioxidavtrycket mäts fyra gånger per år med hjälp av data från Trucost, samt direkt med data från fastighetsbolaget produkten investerar i, vilket är SPP Fastigheter.

  Uppföljning av aktivt ägande sker löpande genom att alla dialoger dokumenteras och bedöms utifrån framgång (läs mer under punkten k).

 • För att analysera investeringar och utesluta bolag som bryter mot koncernens kriterier använder vi en mängd olika datakällor.

  För produktbaserade kriterier, dvs. uteslutningar baserat på produkterna som företag producerar, använder vi en gräns på 5 % av bolagens intäkter för att bolagen ska fastna i screeningen. Detta enligt rekommendationerna från Fondbolagens förening som har fastslagit att 5 % är en rimlig gräns för när en bransch eller sektor kan anses vara utesluten. I de flesta fall är intäkterna från dessa branscher 0 % eller nära 0 %, men det kan vara upp till 5 %.

  För normbaserade kriterier görs bland annat en bedömning av allvarlighetsgraden, upprepningsrisken och hanteringen av ärendet från bolagsledningen. Enligt Storebrandstandarden analyseras normbaserade incidenter och presenteras anonymt för en investeringskommitté som beslutar om eventuell uteslutning. För noterade innehav utesluts alla bolag som utesluts av investeringskommittén, samt alla bolag som får en röd flagga från våra dataleverantörer ISS-Ethix och GSS (se nedan).

  De datakällor vi använder i vår analys är:

  ISS-Ethix:

  • Data för proxy voting för röstning på bolagstämmor internationellt.
  • Data för ESG-screening på kontroversiella vapen, tobak, cannabis, alkohol, pornografi, vapen, kommersiell spelverksamhet, exponering mot fossila bränslen
  • Screening för ISS-Ethix Norm Screen som identifierar och rödflaggar bolag som bryter mot UN Global Compact.

  Sustainalytics:

  • Data på hållbarhetsriskbetyg (ohanterad ESG-risk)
  • Data på kontroversiella vapen, vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, och pornografi, samt data för utvärdering av bolag som potentiellt bedriver ohållbar palmoljeproduktion
  • Bevakning för kontroversiella händelser med kategoriranking 1-5
  • Sustainalytics Global Standards Screening (GSS): Data på bolag som bryter mot eller riskerar att bryta mot internationella normer enligt FNs Global Compact (precis som ISS-Ethix).

  FTSE Russel:

  • Data på "Green Revenue", där inkomstexponering för produkter som levererar miljölösningar klassificeras och mäts

  Equileap:

  • Jämställdhetsdata

  InfluenceMap:

  • Data som värderar i hur stor grad ett bolag arbetar emot regleringar som syftar till att Parisavtalet ska uppnås.

  Trucost:

  • Data på koldioxidavtryck och fossila bränslen.

  Övrigt:

  • För exkluderingar av statsobligationer använder vi offentligt tillgängliga källor såsom Transparency International och The World Bank Worldwide Governance Indicators (data på korruption), UN Security Council sanctions list och Freedom House (mänskliga rättigheter).
  • För palmoljeproduktion använder vi i tillägg till Sustainalytics som nämnts ovan även kvalitativa utvärderingar baserat på rapporter från PRI, CERES, Annual Reports, SPOTT, RSPO, NGOs.
 • Den analys som görs av innehav, inklusive underlaget till exkluderingar, är i viss mån begränsad i den meningen att förlitar oss i stor utsträckning på våra dataleverantörer. Vi vet att olika dataleverantörer till viss del rapporterar olika siffror, då all data inte baseras på bolagens egna rapporteringar utan på estimat. Även då det finns data direkt från bolagen är den ofta inte granskad av tredje part utan bolagens egna bedömningar. Vi gör alltid en bedömning av dataleverantörerna för att välja den som kan leverera bäst kvalitet för olika datapunkter, och därför har vi flera olika dataleverantörer enligt ovan. Dessutom gör vi många kvalitativa analyser som komplement till inköpt data, och för vissa alternativa tillgångar får vi data direkt från bolagen.

  Tillgången på tillförlitlig, konsekvent och komplett hållbarhetsdata är en av de största utmaningarna inom hållbara investeringar, men kraven på mer och bättre hållbarhetsdata ökar kontinuerligt bland annat genom ny EU-reglering.

 • Due diligence-processen ser olika ut beroende på tillgångsslag.

  Noterade aktier:

  Investeringar i noterade aktier sker i SPPs egna fonder. Respektive fond har due diligence-rutiner för att säkerställa att hållbarhetsrisker och hållbarhetskrav uppfyller de riktlinjer som ställs på investeringsbesluten.

  Obligationer:

  Investeringar i obligationer sker i olika mandat uppdelade per tillgångsslag. Respektive mandat har due diligence-rutiner inom kapitalförvaltningen för att säkerställa att hållbarhetsrisker och hållbarhetskrav uppfyller de riktlinjer som ställs på investeringsbesluten.

  Dagliga kontroller sker på alla innehav i samtliga obligationsmandat av kapitalförvaltarens riskkontroll. Via kontrollerna följs det upp så att tillgångarna inte bryter mot de hållbarhetskrav som ställts inom respektive mandat.

  Private Equity:

  Onoterade aktier investeras i fond-i-fonder som erbjuds av Cubera, Storebrands egna förvaltare av private equity-investeringar. Innan en investering utvärderar Cubera fondförvaltarnas formella ESG-policy, ESG-resurser, integrering av ESG-arbetet i ägarskapsplaner samt rapportering av ESG från underliggande bolag och från förvaltaren till investerarna. Som ett led i utvärderingen bedöms även förvaltarnas historik när det kommer till ESG.

  Cuberas exkluderingspolicy säger att de inte investerar om allvarliga brott mot mänskliga rättigheter eller miljön, korruption, produktion / distribution av tobak, cannabis, pornografi, kol, oljesand, kontroversiella vapen, kommersiell gamblingverksamhet eller utvinning av olja eller gas upptäcks i investeringen som en del i utvärderingen före investeringen.

  I ett sidobrev till investeringsavtalet förmedlar Cubera sin ESG-investeringspolicy till kapitalförvaltaren, och begär att detta återspeglas i investeringsmandatet till förvaltaren och att vi säkrar rätten att inte delta i investeringar som bryter mot kriterierna.

  Lån:

  Investeringar inom lån sker antingen i direkta investeringar eller via externa fonder. Före investering i externa fonder utvärderar vår förvaltare den formella ESG-policyn, ESG-resurser, integrering av ESG-arbetet i ägarskapsplaner samt rapportering av ESG från underliggande bolag och från förvaltaren till investerarna. Som ett led i utvärderingen bedöms även externa förvaltarnas historik när det kommer till ESG. Vid behov upprättas ett sidobrev till investeringsavtalet där vår förvaltare förmedlar önskad ESG-policy till externa parten och begär att detta återspeglas i investeringsmandatet, vilket säkrar rätten att inte delta i investeringar som bryter mot kriterierna.

  Samtliga investeringar inom lån kvalitetssäkras i ett "Advisory board" som övervakar besluts- och urvalsprocessen. Advisory board kontrollerar att investeringen ligger inom mandatets ramar där bland annat hållbarhetskriterierna specificerats.

 • Precis som beskrivits ovan är aktivt ägarskap ett sätt att minimera och mildra hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer. Aktivt ägarskap bedrivs av Storebrand Asset Management, antingen genom egna initiativ eller inom ramen för samverkan med andra kapitalförvaltare världen över. Det kan ske genom dialoger, röstning på bolagsstämmor eller genom deltagande i valberedningar. Här finns all information om det samlat: Active ownership - www.storebrand.com

   

 • Produkten följer inget jämförelseindex.