SPPs hållbarhetsarbete

Som pensionsbolag är det vårt uppdrag att skapa en framtid att glädjas åt för våra kunder. För att uppnå det behövs både ekonomisk stabilitet och en sund miljö i ett tryggt samhälle. Därför är en hållbar utveckling avgörande. 

Ett av världens mest hållbara bolag

Ett av världens 10 procent mest hållbara börsnoterade bolag enligt Dow Jones Sustainability Index​

Ett av de mest jämställda bolagen

Storebrand är världens näst mest jämställda bolag enligt Equileap 2024

Högsta betyg hos Söderberg & Partners

SPP har som enda bolag högsta betyg i samtliga utvärderingar i Söderberg & Partners årliga rankingar​

 

Var med och påverka med din pension

Visste du att svenska arbetsgivare betalar 600 miljoner kronor till sina anställdas tjänstepension varje dag? Dessutom ägs var femte aktie på världens börser av pensionspengar. Det är ett enormt kapital som har en stor påverkanskraft. Vi påverkar genom att investera i bolag som bidrar positivt till hållbarhet i världen och tar ansvar som ägare. Genom att vara kund hos oss stöttar du det arbetet. 

Hållbarhetsarbete i investeringar

Den metod vi använder för att integrera hållbarhet i våra investeringar i intern förvaltning innebär att vi:

  • Väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och konventioner eller är involverade i annan oacceptabel verksamhet.
  • Väljer in bolag som integrerar hållbarhet i sin verksamhet och ser det som en affärsmöjlighet.
  • Påverkar bolag aktivt i en hållbar riktning. 

Externt förvaltade fonder i vårt fondutbud förvaltas av andra fondbolag än de som ingår i Storebrandkoncernen.

De externt förvaltade fonderna analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv genom en gedigen bedömnings- och beslutsprocess innan de kommer in i vårt fondutbud och följs sedan upp kontinuerligt.

Varje enskild fond värderas utifrån både kvalitativa och kvantitativa parametrar. Vi samlar in information från den externa förvaltaren i varje steg av vår investeringsprocess. Dessutom förväntar vi oss att fondförvaltaren ska arbeta aktivt med att minska sina koldioxidutsläpp ner till nettonoll och samtidigt verka för att skydda biologisk mångfald och följer upp detta årligen.

I vår traditionella försäkring ansvarar SPP för placeringarna. Dina pengar investeras med målet att säkerställa en garanterad lägsta pension samtidigt som vi främjar hållbarhet inom miljö, sociala frågor och affärsetik.

Hållbarhet i vår egna verksamhet

Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet, från inköp och resor till jämlikhet och lika möjligheter för alla våra anställda. Vi är stolta över att ha blivit erkända för vårt engagemang inom området och vi samarbetar aktivt med företag som prioriterar och främjar hållbarhetsarbete.

Årets hållbara aktör 2023

Storebrand har under en längre tid varit en aktiv bidragare till utvecklingen av hållbara investeringar. De har drivit många frågor som är viktiga för hållbar utveckling, däribland klimat, biologisk mångfald och jämställda samhällen.  Deras höga ambitioner reflekteras i nettonollmålet både på koncernnivå och i investeringsportföljerna. Dessutom är det svenska dotterbolaget det enda bolag som varit gröna i analysen av pensionsbolag respektive fondförsäkringar vartenda år sedan start för drygt tio år sedan. 

Söderberg & Partners

Kalle och framtiden - Därför lönar det sig att spara mer hållbart