Hur viktigt är hållbarhet för pensionssparare och spelar det någon roll?

En undersökning som SPP gjort visar att de som tycker hållbarhet är väldigt viktigt har valt ett mer hållbart sparande och samtidigt haft en likvärdig avkastning de senaste ett, tre och fem åren jämfört med genomsnittskunden.

SPP har undersökt hållbarhetsintresset och sparandet hos 2 110 kunder som har genomgått en rådgivning med oss, där de också har behövt uppge vikten av hållbarhet i sparandet.

Sedan augusti är det ett lagkrav för rådgivare, enligt IDD-lagstiftningen, att alla kunder som får rådgivning ska uppge sina hållbarhetspreferenser. Det finns dock fortsatt en oro bland kunder för att avkastningen påverkas negativt om man uttrycker och investerar efter starka hållbarhetspreferenser.

7 av 10 kvinnor tycker att hållbarhet är viktigt

Undersökningen visar att framförallt yngre kvinnor tycker att hållbarhet är väldigt viktigt.

  • Nästan var femte kvinna tycker att hållbarhet är "mycket viktigt" (19%) – jämfört med 12% av kunderna totalt sett
  • Knappt var tionde person tycker att hållbarhet är helt oviktigt (9%) – hos kvinnor är det enbart 3% som tycker att hållbarhet är "oviktigt"
  • Knappt 6 av 10 kunder (56%) och 7 av 10 kvinnor (68%) tycker att hållbarhet i någon mån är viktigt ("mycket viktigt" eller "viktigt"

Hållbarhetsintresserade får inte sämre avkastning

SPP har analyserat hela kundgruppens portfölj ur såväl ett avkastnings[1]- som hållbarhetsperspektiv[2] och jämfört med gruppen som tycker att hållbarhet är "mycket viktigt". Dessutom har gruppen kvinnor som tycker att hållbarhet är "mycket viktigt" brutits ut. Det visar att man inte gett något avkall på avkastningen för att välja hållbart utan snarare tvärt om i två av tre tidsperioder. Särskilt har yngre kvinnor sett en uppsida på tre och fem års sikt.

Gruppen som tycker att hållbarhet är "mycket viktigt" har en portfölj som har:

• Gett en något högre avkastning än genomsnittskundens de senaste tre åren (16,65% vs. 16,63%)
• Förlorat något mindre avkastning under det senaste årets börsnedgång (-6,20% vs. -6,60%)
• De senaste fem åren har man dock haft en något sämre avkastning än genomsnittskunden (43,16% vs. 43,44%)

Gruppen kvinnor som tycker hållbarhet är "mycket viktigt" har en portfölj som har:

• Gett en högre avkastning i sitt pensionssparande de senaste tre och fem åren jämfört med genomsnittskunden (17,22% vs. 16,63% och 44,88% vs. 43,44%)
• Förlorat lite mer värde än genomsnittskundens portfölj under det senaste årets börsnedgångar (-7,04% vs. -6,60%)

SPPs hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf kommenterar:

Undersökningen visar att det inte finns några belägg för att ett fokus på hållbarhet skulle innebära att man ger avkall på avkastningen.

Det är heller inget bevis för att det alltid är lönsamt med hållbarhet, utan det kan självklart gå upp och ned över tid. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och skillnaderna i avkastning är små. Men i vår investeringsfilosofi är vi övertygade om att hållbarhetsaspekter kommer bli än viktigare för att hitta vinnarna på lång sikt – och pensionskapital är ju minst sagt långsiktigt, så det verkar onekligen som att de yngre kvinnorna är smarta i sina investeringar, fortsätter Johanna Lundgren Gestlöf.

Hållbarhetsintresse ger bättre hållbarhetsnivåer

Sparare som är hållbarhetsintresserade och aktivt väljer fonder ska känna sig trygga med att ens preferenser leder till råd om att investera i mer hållbara produkter och att man faktiskt har valt fonder som ligger bra till när det kommer till hållbarhetsaspekter.

 

Vår data tyder på att det är så:

  • Var fjärde fond som väljs i gruppen som tycker att hållbarhet är "mycket viktigt" är klassad som "mörkgrön/Artikel 9" enligt EUs regelverk (24%), vilket innebär att fonderna har hållbarhet som ett mål med investeringen. Detta kan jämföras med bara drygt var tionde fond för kundgruppen som helhet (12%).
  • Kapitalet som placerats i Artikel 9-fonder är lägre än andelen sett till antal, troligtvis eftersom dessa fonder ofta är smalare i sina placeringar och därmed har högre risk – de används därför ofta som "hållbarhetskrydda" i portföljen snarare än att de utgör basen i placeringarna. Det är ändå en större del av kapitalet som är placerat i mörkgröna/artikel 9-fonder i gruppen som anser att hållbarhet är "mycket viktigt" än i kundgruppen som helhet (13% jämfört med 7%)

Gruppen som tycker att hållbarhet är "mycket viktigt" har dessutom en portfölj som har:

  • en lägre genomsnittlig hållbarhetsrisk
  • en större andel fossilfria fonder
  • högre ESG-rating
  • högre andel bolag som bidrar till lösningar på något av FNs hållbarhetsmål

Vår studie visar att de kunder som tycker att hållbarhet är mycket viktigt och även uttrycker det har portföljer med bättre resultat på praktiskt taget alla hållbarhetsparametrar vi har sett på än den stora kundgruppen, samtidigt som man inte har gett avkall på någon avkastning – snarare tvärt om i vissa tidsperioder, säger Johanna Lundgren Gestlöf.

Man kan skära data på olika sätt, och få fram andra kundgrupper som också klarat sig bra. Men faktum kvarstår att just hållbarhetsintresserade kvinnor med lägre medelålder verkar ha gjort riktigt bra ifrån sig. Så man ska inte känna sig orolig för att uttrycka starka hållbarhetspreferenser utan snarare se att det är viktigt både för att driva på utvecklingen för mer hållbara investeringar och för sitt eget sparande. Och så hoppas jag att fler unga kvinnor tar med sig det här resultatet och ökar sitt självförtroende när det kommer till sparande!

Läs hela rapporten här (PDF)

[1] Data per 2022-09-30. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

[2] Med hållbarhet avses faktorer som miljö och klimat, sociala aspekter och bolagsstyrning / affärsetik