"Därför är det en risk att inte investera hållbart"

Hållbarhet – är det något som kan göra nytta både för världen runt omkring oss och för dig som pensionssparare? För oss på SPP är svaret på den frågan enkel. Självklart! 

Hållbarhet utifrån miljömässiga, etiska och sociala aspekter handlar om möjligheter att bygga långsiktiga värden men också om förmågan att hantera framtida risker. Att ha insikter om hållbarhet är grundläggande för att förutse vilka branscher och verksamheter som har potential att växa på lång sikt och vilka sektorer som riskerar att se sina värden gå förlorade.

1. Världens ledare är eniga: "Omställningen är ett måste för att nå klimatmålen"

2015 enades världens ledare om Parisavtalet och som du säkert känner till är kärnan i avtalet att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2 grader, och helst till 1,5 grader. I princip alla världens länder har förbundit sig till att följa avtalet med ett löfte om att genomföra åtgärder som bidrar till att målen uppnås. Men vad innebär det i praktiken?

Jo, det betyder att verksamheter som bidrar positivt till klimatmålen måste fortsätta att utvecklas och växa om vi ska ha möjlighet att uppfylla Parisavtalets åtaganden. Samtidigt behöver bolag och verksamheter som motverkar målen styra om sina verksamheter eller fasas ut.

 2. Vi behöver förändra våra samhällen och levnadssätt – och utvecklingen pågår

Att vi ska nå målen i Parisavtalet handlar naturligtvis inte bara om att världens ledare ska hålla sina löften. Det är en förutsättning för att vi ska undvika en humanitär och ekologisk katastrof. 

IPCC är FN:s klimatpanel som med jämna mellanrum släpper klimatrapporter där de sammanställer världens ledande forskning om klimatet. I den senaste rapporten från IPCC framgår att vi är långt ifrån att nå 2-gradersmålet. Samtidigt konstaterar klimatpanelen att många av lösningarna som behövs för att möjliggöra omställningen finns på plats och att utvecklingen av förnybara energikällor (även om den behöver accelerera) går allt snabbare. Det utvecklas allt fler alternativ för förnybar energi och de förnybara energikällorna blir alltmer kostnadseffektiva.

Detta är också något som skapar möjligheter för investerare, och investerarnas kapital kan påskynda utvecklingen ytterligare.

3. Verksamheter som motverkar klimatmålen kommer sannolikt se sina värden försvinna

På samma sätt som klimatpanelen visar att många lösningar för att påskynda omställningen redan finns tillgängliga så är deras budskap i rapporten tydligt: Om vi ska nå målen i Parisavtalet krävs omedelbara och långtgående utsläppsminskningar. IPCC betonar bland annat vikten av att fasa ut fossila bränslen (t ex gas, olja och kol) som är den största källan till växthusgasutsläpp som bidrar till klimatförändringar i både Sverige och övriga världen. En sak som är intressant mot bakgrund av detta är att flera stora oljebolag de senaste åren gått ut och meddelat att de kommer skriva ner sina tillgångar. Klimatmålen innebär att en stor del av världens fossila tillgångar aldrig kommer att kunna utvinnas. Detta illustrerar hur riskfyllt det kan vara att inte ta hänsyn till hållbarhet i sin affärsverksamhet. 

Att minska utsläppen är oerhört viktigt för att klara klimatmålen och begränsa den globala uppvärmningen. Men lika viktigt är att bevara den biologiska mångfalden och skogarnas, jordens och havens förmåga att binda koldioxid. Enligt World Economic Forum är förlusten av biologisk mångfald en av de största riskerna för världsekonomin de kommande 10 åren. Mer än hälften av världens totala BNP är beroende av ekosystemtjänster. Därför pågår just ju FN-förhandlingar om ett Parisavtal för biologisk mångfald i Montreal i Kanada. Och därför är även detta en väldigt viktig aspekt att ta hänsyn till i investeringarna. Vilka bolag bidrar med lösningar? Vilka förstör den biologiska mångfalden, och riskerar att straffas på grund av det?

Pensionskapitalet har kraft att påverka

Vad vill jag då säga med detta långa inlägg? Det jag vill understryka är betydelsen av att flytta investeringar från sektorer som inte strävar efter en hållbar omställning till företag och verksamheter som erbjuder lösningar på vår tids stora utmaningar. I det här inlägget har jag valt att zooma in på klimatet men hållbarhet handlar exempelvis också om att ta hänsyn till sociala och etiska aspekter. Här har det samlade pensionskapitalet en enorm påverkanskraft. Närmare 30 procent av världens börser består av pensionspengar och svenska arbetsgivare avsätter 600 miljoner kronor till sina anställdas tjänstepensioner varje dag.

Vi har fortfarande möjlighet att nå klimatmålen men det förutsätter att vi kan ställa om ekonomin och ändra våra konsumtionsvanor och levnadssätt. Denna utveckling behöver också ske snabbt om vi ska lyckas. Bolag med förmåga att ställa om sina verksamheter i en mer hållbar riktning kommer sannolikt att utgöra de framtida vinnarna.

Det är också anledningen till att vi på SPP ser det som självklart: Dina pensionspengar har möjlighet att bidra till omställningen. Därför kan de göra nytta både för dig och världen runt omkring oss.

Hållbarhet för oss

För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i varje investeringsbeslut. Genom att investera i bolag som stöttar FN:s globala hållbarhetsmål och som strävar efter att minska skada på miljö och människa vill vi skapa långsiktiga värden för dig som sparare.
Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet.

Parisavtalet

2015 enades världens ledare om Parisavtalet. Avtalet som trädde i kraft den 4 november 2016 innebär ett åtagande från varje land att bidra till att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader med en strävan om att begränsa den till 1,5 grader.

Globala målen

FN:s globala mål antogs av världens ledare 2015. De 17 målen för hållbar utveckling ska bidra till att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.