Hållbarhet i externt förvaltade fonder

Innan vi väljer in en ny externt förvaltad fond i vårt fondutbud gör vi en omfattande analys, där hållbarhet är en viktig faktor. Nedan kan du fördjupa dig i hur det går till. 

Hur vi tar in en ny fond från ett externt fondbolag

Vi gör en kvalitativ analys av fondbolaget och investeringsteamet 

Vi utvärderar det externa fondbolagets inställning till hållbarhet, exempelvis när det gäller fondbolagets interna riktlinjer, resurser och utfall. Även deras investeringsteams kunskapsnivå, attityd och tidigare erfarenheter av hållbarhetsarbete utvärderas. 

Vi gör en kvantitativ analys av fonden 

Fondens befintliga innehav är också något som vi utvärderar eftersom det ger en bild av processer och resultat kring hållbarhet hittills. 

Det första vi gör är att jämföra innehaven i fonden med vår lista på bolag som hela koncernen utesluter i alla våra egna investeringar, på grund av att bolagen inte uppfyller våra hållbarhetskriterier enligt vår Storebrandstandard. Om en extern förvaltare investerar i något av dessa bolag ber vi dem förklara sin syn på investeringen och beskriva hur de jobbar för att påverka bolaget till förändring. Vårt hållbarhetsteam kan bidra med information som hjälper förvaltaren att genom dialog och engagemang påverka bolaget. Därefter räknar vi ut hållbarhetsnivån för fonden. 

Storebrandkoncernen och SPP ställer krav på att samtliga externa förvaltare av koncernens kunders pensionskapital ska: 

  • Förplikta sig till ett mål om att senast 2050 att ha netto-noll växthusgasutsläpp från sina investeringar 
  • Sätta delmål för att minska växthusgasutsläppen från sina investeringar 
  • Visa aktivt engagemang och konkreta åtgärder för att minska utsläppen från sina investeringar 
  • Arbeta aktivt för att säkerställa bevarande av biologisk mångfald 

Vi följer regelbundet upp de externt förvaltade fonderna som vi har i vårt fondutbud och hållbarhet är en utav de faktorer som vi studerar. 

Vi följer kontinuerligt upp hur fondförvaltaren arbetar för att uppfylla de klimatkrav vi ställer på dem genom en enkät och kvalitativa samtal vid de årliga avstämningarna eller oftare vid behov. En partner som visar en ovilja att uppfylla kraven eller som inte visar på faktisk handling behöver vi omvärdera vår relation med. Vi följer även upp ett antal andra hållbarhetsrelaterade nyckeltal, såsom fossilfria investeringar, klassificering enligt EUs disclosure-förordning och huruvida de har satt Science-based Targets. 

Hållbarhet i en fond symboliseras med den hållbarhetsnivå som vi ger fonden och som visas i vårt fondutbud. Fondens hållbarhetsnivå gås igenom och uppdateras regelbundet. Vi följer även förvaltarbyten, strategiska förändringar och andra faktorer som kan påverka de externa förvaltarnas hållbarhetsintegration i fonden. 

Uppföljning externt förvaltade fonder 2023

Uppföljning externt förvaltade fonder 2022

Vi samarbetar med externa förvaltare även när det gäller att aktivt påverka bolag i en hållbar riktning. Exempelvis genom att öka trycket på praxis för ett bolag gällande arbetsvillkor eller genom ett tematiskt fokus för att öka medvetenheten om effekten av klimatförändringarna.  

Detta gör vi för att vi vill påverka genom att fler bolag ställer om och bidrar till en fortsatt positiv hållbar utveckling. Vi vill ha en så stor påverkan och effekt som möjligt och inte bara investera i bolag som redan har en bra hållbar inriktning. 

Läs mer om hur vi påverkar bolag aktivt