Mer om fondkonto

Att öppna fondkonto hos oss är ett enkelt sätt att få dina pengar att växa. Du förbinder dig inte till en viss spartid utan kan när som helst sälja dina fondandelar. Du kan spara stora eller små belopp och du sätter in och tar ut pengar när du vill. Våra låga avgifter lämnar mer över till dig som kund och gör att ditt sparande växer snabbare.

Starta ett fondkonto

Med sparande i våra egenförvaltade fonder får du möjlighet att välja bland mellan en rad olika hållbara och prisvärda fonder. Hållbarhet och långsiktighet är en viktig del av vår filosofi och vi anser att framtidens vinnare finns bland företag som tar ansvar. Därför ställer vi bland annat krav på att råvaror och energi används på ett effektivt sätt. Vi ställer också sociala, etiska och miljömässiga krav.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet

En mix av olika värdepapper

En fond kan beskrivas som en portfölj med värdepapper som ägs gemensamt av flera sparare. När du sätter in pengar i fonden köper du andelar i den. Förenklat kan vi säga att du får en liten del av varje värdepapper som finns i fonden. Varje andel i fonden är lika stor. Andelsvärdet (kallas NAV) fastställs varje dag utifrån hur värdet förändrats på de tillgångar där fonden har sina placeringar. Ökar tillgångarna i värde stiger andelsvärdet och vice versa. Avkastningen redovisas i procent.

När fonders avkastning redovisas är det alltid efter att avgifterna är avdragna. På nätet eller i tidningen kan du varje dag se vad din andel är värd.

Att fondspara är ett bekvämt sätt att placera i en mix av värdepapper. Du bestämmer själv hur mycket, hur länge och med vilken risk du vill spara, resten sköter fondförvaltarna. Oavsett om du sparar 100 kronor eller 100 000 kronor får du en automatisk riskspridning eftersom fonder placerar i flera olika aktier och/eller räntebärande värdepapper. Enligt lag ska en värdepappersfond sprida risken på  minst 16 olika värdepapper, vanligtvis placerar en fond i många fler aktier eller andra värdepapper.

Olika risker och sparinriktningar

Du bestämmer själv hur mycket, hur länge och till vilken risk du vill spara. Du avgör också själv hur aktiv du vill vara. Ta gärna hjälp av våra fondförvaltare som har expertkunskaperna.

Risknivå

En faktor som har betydelse vid val av fondtyp är risknivå. Risk låter kanske som något man bör undvika, men att undvika att ta risker när det gäller sparande betyder också att avstå från möjligheten till en bra värdeökning. Över tid är möjligheten att få en bättre avkastning större om du vågar ta en högre risk i dina fondval. Det innebär att värdet på dina fonder kan svänga mer än om du väljer en fond med lägre risk.

Du kan sätta ihop din fondportfölj på olika sätt. Vill du exempelvis ha lite större riskspridning kan du välja en bred fond som har stor spridning av sina placeringar över flera marknader. Du kan också välja flera olika fonder med olika inriktningar som kompletterar varandra.

Räntefonder

För räntefonder finns två grupper att välja mellan; de som placerar på kort sikt och därmed har lägst risk, penningmarknadsfonder kallas de.  De som i stället placerar på längre sikt, och därmed har större chans till högre avkastning, kallas obligationsfonder.

Aktiefonder

För aktiefonder finns det flera olika placeringsinriktningar med olika risk och avkastningsmöjligheter. Bredare aktiefonder, som sprider risken på såväl olika regioner som branscher, har generellt en lägre risk än mer specialiserade aktiefonder. Aktiefonder som placerar på mer etablerade marknader såsom Nordamerika och Europa har generellt en lägre risk än fonder som placerar på tillväxtmarknader.

Valutarisk

För fonder som placerar utomlands kan också en valutarisk tillkomma. Valutarisk är förändring i växelkursen mellan svenska kronan och den valuta fonden investerar i. Försvagas en utländsk valuta mot den svenska kronan minskar värdet på innehav köpta i den valutan i fonden.

Fonder graderas i sju riskklasser

Genom en sjugradig skala graderas fonders risk. Sju innebär högsta risk, och högsta möjliga avkastning, medan ett på skalan innebär lägst risk och lägsta möjliga avkastning.  

Här kan du se vilka fonder du kan välja mellan.

Riskinformation: historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. I vår fondlista hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Fond, aktie och obligation – vad är vad?

 • Fond - en samling aktier och/eller andra värdepapper som ger avkastning. Den som investerar i en fond äger en andel av fondens samlade tillgångar.
 • Värdepapper - en tillgång som en fond placerar i, exempelvis en aktie eller en obligation.
 • Aktie - en ägarandel i ett företag.
 • Obligation - lite förenklat ett sparande genom att låna ut pengar. När du sparar i en obligation lånar du ut dina pengar på en viss tid, minst ett år, till den som är utgivare av obligationen. Det kan vara staten eller ett företag.
 • Aktiefond - en fond som investerar minst 85 procent i aktier eller aktierelaterade värdepapper.
 • Räntefond - en fond som placerar 100 procent i räntebärande värdepapper, det vill säga i obligatiner och statsskuldväxlar.
 • Blandfond – en fond som investerar  både i aktier och räntebärande värdepapper.
 • Indexfond - en fond som strävar efter att fondens värdeutveckling ska följa ett visst marknadsindex.

Månadsspara eller sätt in pengar då och då

I ett fondkonto kan du spara mycket eller lite. Du kan spara varje månad eller göra enstaka insättningar.  

Att månadsspara är ett bra alternativ för dig som vill sprida riskerna över tid, eftersom toppar och dalar jämnas ut. Du behöver inte heller försöka pricka in rätt tidpunkt för köp vilket kan vara bekvämt.

Minsta sparbelopp per månad eller som engångsinsättning per fond är 300 kronor.

Skatter och avgifter

Den dag du säljer eller byter dina andelar i en fond räknar vi ut din kapitalvinst eller förlust och rapporterar den till Skatteverket. Uppgifterna kommer sedan att finnas förtryckta i din deklarationsblankett. Du betalar 30 procent skatt på eventuell vinst.

Det finns även en schablonskatt för fondkonto som tas ut årligen. Se exempel nedan.

Så skattar du – räkneexempel

Om du har 100 000 kronor på ditt fondkonto vid årets början (den 1 januari) kommer en schabloninkomst på 0,4 procent av detta synas i din deklaration, alltså 400 kronor. På den summan betalar du 30 procent skatt, alltså 120 kronor. Den skattemässiga nettoeffekten blir 0,12 procent av fondandelarnas värde per den 1 januari.

Om du senare under året säljer ditt innehav för 120 000 kronor, och vi räknar med att anskattningsvärdet var 100 000 kronor, har du gjort en vinst på 20 000 kronor. Detta belopp kommer att stå förtryckt i din deklaration och på detta belopp betalar du 30 procent skatt, alltså 6 000 kronor.

Skattemässiga undantag

Exemplet ovan utgår från att du inte har några andra affärer att kvitta mot och på så sätt reducera skatten. Det finns dessutom undantag för de som får mindre än 200 kronor i schablonintäkt, vilket motsvarar ett totalt sparande på 50 000 kronor. Detta förutsätter att man inte har några andra beskattningsbara inkomster.

Avgifter

Du betalar ingen avgift när du köper, säljer eller byter fonder. Vi tar ut en förvaltningsavgift i procent av ditt fondinnehav. Avgiften dras dagligen med 1/365-del och räknas bort från värdet på fondandelarna (NAV-kursen). När avkastningen anges har alltid alla avgifter dragits bort.

Begrepp som kan vara bra att känna till

 • Förvaltningsavgift - ersättning till fondbolag för förvaltning, administration, information och distribution.
 • Andelsvärde/NAV (net asset value) - värdet på en fondandel beräknas som fondens alla tillgångar efter avdrag för kostnader dividerat med antalet andelar. Normalt värderas fondens innehav dagligen och andelsvärdet räknas om varje vardag.
 • Kapitalvinst/reavinst - den beskattningsbara vinst som kan uppkomma vid försäljning av exempelvis aktier eller fondandelar.


Starta ett fondkonto


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?