Hur påverkar inflationen din pension

Woman with phone

Det har varit svårt att undgå den senaste tidens rubriker om inflationen som fortsätter uppåt. Men hur påverkar egentligen prisökningarna din pension?  

Att stigande priser urholkar pengars värde har vi lärt oss. Därför kan det kanske också ligga nära till hands att ställa sig frågan ifall en stigande inflation kan påverka den framtida pensionen? Fungerar pensionen likt en lön? Och riskerar den eventuella uppräkningen i så fall att försvinna om priserna ökar?

Det finns faktiskt en del skillnader mellan pension och lön. Alla pensioner räknas till exempel om på lite olika sätt varje år.

Så räknas den allmänna pensionen om

Den allmänna pensionen är den delen av din pension som kommer från staten. Den består av flera delar som garantipension, inkomstpension och premiepension. Du kan också få äldreförsörjningsstöd, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg till den allmänna pensionen.

Har du garantipension kommer att räknas om med konsumentprisindex. Den kommer med andra ord följa prisutvecklingen. Höjningen 2022 med 1,5 procent motsvarar prisbasbeloppets förändring.

Inkomstpensionen, som för många utgör den största delen av den allmänna pensionen, räknas inte om på samma sätt som garantipensionen utan styrs av följsamhetsindex – ett index som bland annat påverkas av inkomstutvecklingen i samhället. Här är det fastställt att inkomstpensionen och tilläggspensionen höjs med 2,5 procent 2022.

Även premiepensionen, dina PPM-pengar, räknas om en gång per år, men denna del påverkas inte av något index. I stället är det värdeutvecklingen för fonderna som avgör hur stor skillnaden i plånboken blir.

Det här gäller för tjänstepensionen

Tjänstepensionen är den delen av pensionen som kommer från arbetsgivaren. Ungefär 9 av 10 anställda i Sverige har pension från sin arbetsgivare – och när det kommer till tjänstepensioner så räknas de upp på lite olika sätt.

Om du har en förmånsbestämd tjänstepension innebär det att du är garanterad en viss procent av slutlönen när du går i pension. Förmånsbestämda pensioner kan i vissa fall räknas upp. Det brukar i så fall ske med konsumentprisindex. Om priserna stiger med 1 procent så kan alltså din förmånsbestämda pension, i fall den räknas upp, följa med och öka med 1 procent.

I premiebestämda tjänstepensioner (där din arbetsgivare betalar in en premie varje månad som sätts in i en fondförsäkring eller i en traditionell försäkring) är det däremot utvecklingen av själva sparandet och hur mycket din arbetsgivare betalat in till din pension, som blir avgörande för hur stora dina utbetalningar blir. Pensionen påverkas också av en del andra saker som till exempel din förväntade livslängd.

Inflationen kan påverka det egna sparandet

Har du ett eget pensionssparande med exponering mot aktiemarknaden, till exempel om du sparar i ett ISK eller i en kapitalförsäkring, riskerar det att påverkas negativt av en stigande inflation. Det beror bland annat på att högre räntor kan leda till en stigande osäkerhet på marknaden. Inflationen kan också ge negativa effekter för företag eftersom prisuppgångarna ( som innebär att det ekonomiska värdet för varor och tjänster förändras) kan medföra prisökningar i alla led. Men det finns företag och branscher som klarar stigande räntor och priser bättre än andra.

Utöver den årliga omräkningen kommer även en del andra regelförändringar påverka pensionerna 2022. Dessa tre förändringar började gälla vid årsskiftet:

  • Förstärkt grundavdrag
  • Höjt tak för bostadskostnaden i bostadstillägget.
  • Höjt tilläggsbelopp för bostadstillägget, från augusti 2022 höjs tilläggsbeloppet ytterligare.

De flesta pensionärer kan se fram emot höjningar av den totala pensionen med mellan 360 och 840 kronor per månad efter skatt. Höjningens storlek skiljer sig åt mellan olika pensionärsgrupper. Vill du se dina personliga belopp för 2022 kan du logga in på Pensionsmyndigheten.se

Så mycket höjs pensionerna 2022

Pensionärsgrupper Medianpension (allmän och tjänstepension) 2021 Höjning total pension före skatt Höjning total pension efter skatt
Lägst inkomstgrundad pension 16 400 kr 330-390 kr 440-710 kr
Medel inkomstgrundad pension 20 000 kr 420-890 kr 510-850 kr
Högst inkomstgrundad pension 26 300 kr 510-1280 kr 590-1100 kr
Samtliga pensionärer 17 700 kr 220-890 kr 360-840 kr
Ensamboende med bostadstillägg 13 000 kr 130-440 kr 360-610 kr
Sammanboende med bostadstillägg 7 900 kr 50-370 kr 100-500 kr
Stor del garantipension (ej bostadstillägg) 7 900 kr 80-170 kr 70-220 kr
Viss del garantipension (ej bostadstillägg) 12 700 kr 190-490 kr 250-560 kr

Samtliga pensionärer

Källa: Pensionsmyndigheten

17 700 kr 220-890 kr 360-840 kr