Fondhändelser 2022

 • 2022-12-28 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Skagen Focus och Skagen M2

  Från och med 28 december 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med två fonder, Skagen Focus och Skagen M2.

  Skagen Focus är en värdeförvaltad global aktiefond som aktivt ska välja innehav som bedöms mest attraktiva utifrån bedömd potentiell avkastning och risk. Skagen M2 är en fond med global inriktning där förvaltaren investerar i bolag verksamma inom fastighetssektorn.

  Du hittar mer information om fonderna i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2022-12-15 - Lannebo Mixfond utgår ur SPPs Ordinarie fondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Lannebo Mixfond Offensiv den 15 december. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

 • 2022-12-15 - Carnegie Total Plus utgår ur SPP:s Distributörsfondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Lannebo Mixfond Offensiv den 15 december. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

 • 2022-12-15 Förändringar Naventi Global Företagsobligation

  Den 15:e december sker följande förändringar i fonden Naventi Global Företagsobligation:

  • Byter namn till Nordic Sustainable Leaders Credit
  • Fonden kommer ha hållbarhet som mål med dess investeringar och därmed omklassificeras till artikel 9 enligt EUs Disclosureförordning.
  • Fondens placeringar kommer till minst 90% ske på den nordiska marknaden.

  Risknivå och övrig förvaltningsstrategi förblir oförändrad. Du hittar mer information om fonden i vår fondlista under vårt distributörsutbud.

 • 2022-12-05 - Handelsstopp i fonden Coeli Total

  Mellan 5:e december och 12:e december kommer fonden Coeli Total att vara handelsstoppad för både köp och sälj. Anledningen är att det kommer att ske en fusion av fonden. Fonden kommer behålla samma placeringsinriktning och avgifterna lämnas oförändrade.

 • 2022-10-25 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Swedish & Nordic Sustainable Small & Microcap

  Från och med 25 oktober 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Swedish & Nordic Sustainable Small & Microcap.

  Swedish & Nordic Sustainable Small & Microcap är en aktivt förvaltad fond med fokus mot svenska små- och microbolag. Upp till 25% av innehaven kan placeras i övrig Norden vilket innebär att fonden har en tydlig inriktning mot Sverige. Förvaltningen sköts av ett team på Carnegie och fonden är därmed ett samarbete mellan fondbolagen Navigera och Carnegie. Fonden är artikel 9 klassificerad enligt SFDR vilket är högsta möjliga hållbarhetsklassificering i EU:s Disclosure-förordning.


  Du hittar mer information om Swedish & Nordic Sustainable Small & Microcap i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2022-10-17 - Nyhet i SPPs fondförsäkringsutbud: Lannebo Mixfond Offensiv

  Nyhet i SPPs fondförsäkringsutbud: Lannebo Mixfond Offensiv

  Idag 17:e oktober lanserar vi Lannebo Mixfond Offensiv. Det är en aktivt förvaltad blandfond med inriktning mot nordiska aktier vars flexibla mandat tillåter en aktiexponering mellan 50-100%. Fonden kommer förvaltas av Charlotta Faxén & Peter Lagerlöf som sedan tidigare förvaltat fonden Lannebo Mixfond som länge varit en del av SPP:s utbud.

  Fondens förvaltningsavgift är 1,60% och den är Artikel 8 klassificerad enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

  Du hittar mer om Lannebo Mixfond Offensiv i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2022-10-12 - Nyheter i SPPs distributörsfondutbud

  Från och med 12 oktober 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med följande fonder från Söderberg & Partners Asset Management:
  Dynamic R2- A
  Dynamic R2- B
  Dynamic R2- D
  Dynamic R5- A
  Dynamic R5- B
  Dynamic R5- D


  Du hittar mer information om fonderna i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2022-09-22 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Global Sustainable Leaders Small Cap

  Från och med 22 september 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Global Sustainable Leaders Small Cap.

  Global Sustainable Leaders Small Cap är en global aktiefond med fokus att välja ut de småbolag som bedöms mest hållbara inom respektive bransch och region. Urvalet sker genom en hållbarhetsbedömning som beaktar bolagets utsläpp av växthusgaser, bolagets bidrag till att uppfylla FNs klimatmål och bolagets ESG-ranking inom dess bransch. Fonden är artikel 9 klassificerad enligt SFDR vilket är högsta möjliga hållbarhetsklassificering i EU:s Disclosure-förordning.

  Du hittar mer information om Global Sustainable Leaders i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2022-09-22 - Byte av andelsklass i fonden Mercer Global Small Cap Equity

  Den 22 september sker en fondomläggning i fonden Mercer Global Small Cap där ny förvaltningsavgift blir 1,20%. Kunder som berörs av förändringen har informerats via brev.

 • 2022-09-08 – Delphi Europe utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Comgest Growth Europe Plus den 3 oktober. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2022-09-02 – Handelsbanken Latinamerika utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Schroder Latin America den 2 september. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2022-08-01 - Ändringar i IKC Strategifond
  • Fonden är numera en blandfond, tidigare fondandelsfond.
  • Sammanlagt investerar fonden minst 35 % av fondens medel i nordiska räntebärande instrument.
  • Fondens förvaltningsavgift sänks till 0,9 %
 • 2022-08-10 - Aviva Multi Strategy Target Return utgår ur SPP:s ordinarie utbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Janus Hendersson Global Multi Strategy den 10:e augusti. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2022-07-18 - Split av Schroder Emerging Europe

  Schroder har tagit beslut om att fonden Schroder Emerging Europe delas i två delar 2022-07-18. Fonden, som sedan 2022-02-28 varit stängd för all handel till följd av sanktionerna mot Ryssland och påverkan på de finansiella marknaderna, kommer därefter att öppna för handel.

  Kunder med innehav i fonden kommer att få ett ytterligare innehav, Schroder Emerging Europe Russia Equities, som fortsatt är stängd för handel. Den befintliga fonden kommer efter åtgärden att öppna för handel men kunder med detta innehav behöver fortsatt använda sig av blankett för att genomföra fondbyten.

 • 2022-06-09 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Cliens Småbolag

  Från och med 9 juni 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Cliens Småbolag.

  Fonden är en aktivt förvaltad småbolagsfond med fokus på kvalitetsbolag i huvudsakligen Sverige men även bolag från de övriga nordiska länderna. I Cliens Småbolag placeras majoriteten av investeringarna i bolag med marknadsvärden på 1–30 miljarder eftersom det är segmentet där bolagen anses ha högst vinsttillväxt. Förvaltaren vill se en stark ledning i bolagen och att investeringarna ska kunna uppvisa en stabil lönsamhet under flera år. Dessutom vill de att bolagen ska ha en stark marknadsposition kombinerat med goda tillväxtmöjligheter och väljer bort förhoppningsbolag där verksamheten exempelvis består av forskning eller prospektering av råvaror.

  Du hittar mer information om Cliens Småbolag i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2022-06-02 - SPP Fonder byter namn till Storebrand Fonder

  Från och med 7 juni 2022 byter SPP Fonder namn till Storebrand Fonder. Samtidigt byter majoriteten av fonderna namn.

  Läs mer om namnbytet och vilka fonder som får nya namn här>>

 • 2022-05-24 - ODIN Small Cap utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Lannebo Småbolag den 24:e maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2022-05-24 - ODIN Global utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Skagen Global den 24:e maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2022-05-24 - ODIN Fastighet utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Carnegie Fastighetsfond den 24:e maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2022-05-06 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: GP Bullhound Global Technology

  Från och med 6 maj 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med GP Bullhound Global Technology.


  Fonden är aktivt förvaltad och skapar en exponering mot den snabbt växande teknologisektorn men samtidigt med en balanserad risk. Förvaltarna vill hitta bolag med en stark och skalbar affärsmodell som är vinnare inom sina segment och fonden fokuserar även på att inte ha alltför stort inslag av korrelerade aktier för att minska risken.

  Du hittar mer information om GP Bullhound Global Technology i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2022-04-28 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Placerum Polar

  Från och med 28 april 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Placerum Polar.

  Placerum Polar är en aktivt förvaltad aktiefond med global placeringsinriktning. Fondens aktieexponering ska ligga i intervallet 90–160 procent där eventuell finansiell hävstång uppnås genom derivatinstrument. Fonden är alltså en allokeringsfond vilket innebär att exponeringen mot aktiemarknaden kan variera kraftigt över tid baserat på förvaltarens marknadssyn.

  Du hittar mer information om Placerum Polar i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2022-04-14 - Nyhet i SPPs fondförsäkringsutbud: Janus Henderson Global Multi Strategy

  Från och med 13 april kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Janus Henderson Global Multi Strategy.

  Fonden tillämpar en multi-strategy-approach vilket innebär att förvaltaren kan använda sig av olika investeringsstilar och tillgångsslag där derivatinstrument i både långa och korta positioner är en viktig del. Fondens mål är att oavsett marknadsläge uppnå en positiv absolutavkastning under valfri tolvmånadersperiod och över en treårsperiod överträffa ECB:s basränta med 7% per år räknat före avgifter.

  Du hittar mer information om Janus Henderson Global Multi Strategy i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2022-04-01 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: SPP USA Plus

  SPP USA Plus är en hållbar indexnära aktiefond som investerar brett i aktier inom olika branscher på de amerikanska aktiemarknaderna. Precis som befintliga Plus-fonder hos SPP så väljer fonden även aktivt in bolag med lågt Co2-avtryck, bolag med högt hållbarhetsbetyg och lösningsbolag, det vill säga bolag som tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till lösningar på världens klimat- och hållbarhetsutmaningar.

  Du hittar mer information om SPP USA Plus i vår fondlista.

 • 2022-03-28 - SEB Östeuropa Små & Medelstora Bolag öppen för sälj

  SEB Östeuropafond Små & Medelstora Bolag har nu öppnat för säljtransaktioner. Detta innebär att du med innehav i fonden kan beställa inlösen av ditt innehav men fortsatt ej orderlägga köptransaktioner. Vill du sälja av allt innehav i denna fond kan du göra det genom att logga in på spp.se. Om du endast vill sälja av delar av ditt innehav i fonden är det fortsatt följande blankett som behöver användas för den ordern samt för dina övriga fondbyten.


  Hade du tidigare fonden i din premieprofil för kommande premier så kommer de fortsatt bli placerade i SPP Korträntefond om du inte gör ett annat val i samband med din beställning.

 • 2022-03-14 - Beställa fondbyten för dig med handelsstoppade fonder

  Denna blankett kan användas för att beställa fondbyten i övriga fonder på din försäkring. Fondbyten går i nuläget tyvärr ej att göra via fondbytestjänsten för dig med handelsstoppade fonder eftersom dessa blir hängande i väntan på att fonderna öppnar för handel. Vi behöver därför få in ditt uppdrag i form av ovan blankett.

  Kontakta oss om du har frågor kring detta flöde.

 • 2022-03-11 - Temporära placeringar för dig med handelsstoppade fonder

  SPP har genomfört en temporär placering för kunder vars köptransaktioner eller premier inkommit efter 2022-02-28 09:00 i någon av dessa fonder:

  SEB Östeuropa Små & Medelstora Bolag
  East Capital Rysslandsfonden
  Schroder Emerging Europe

  Åtgärden innebär att kapitalet temporärt kommer att placeras i SPP Korträntefond. När detta innehav syns på din försäkring som en temporär ersättningsportfölj kan du som kund antingen höra av dig till oss alternativt fylla i denna blankett för att välja annan fond, dock inte någon av de tre stängda fonderna i ditt ursprungliga val.

 • 2022-03-10 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Mercer Sustainable Global Equity Fund

  Från och med 10 mars 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Mercer Sustainable Global Equity Fund.

  Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att till övervägande del investera i ett diversifierat urval av globala värdepapper och aktierelaterade värdepapper. Fonden strävar efter att främja miljömässiga och sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i SFDR. Fonden är aktivt förvaltad och eftersträvar att överträffa MSCI World Net Total Return Index (”Index”).

  Du hittar mer information om Mercer Sustainable Global Equity Fund i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2022-03-01 - Information till andelsägare gällande Navigera Aktie 2

  Navigera AB har beslutat att höja förvaltningsavgiften för fonden Navigera Aktie 2. Höjningen innebär att förvaltningsavgiften i fonden går från 1,45% till 1,80% på årsbasis. Emellertid bedöms inte den årliga avgiften stiga, då fonden går från att investera huvudsakligen i fondandelar till direktinvesteringar. Den årliga avgiften beräknas ligga kvar på ca 1,8 procent framöver tack vare att den nya förvaltningen inte har avgifter för underliggande fonder och därmed
  lägre kostnader utöver förvaltningsavgiften.

 • 2022-02-28 - East Capital Rysslandsfonden stängd för handel tillsvidare

  East Capital Rysslandsfonden är tillsvidare stängd för all handel på grund av situationen i Ukraina och påföljande sanktioner mot Ryssland. I dagsläget kommer din pågående transaktion att hanteras när fonderna öppnar för handel igen om vi inte meddelat dig som kund annat. Vi kommer löpande lägga ut information på spp.se om förändringar sker. Det finns i nuläget ingen tidslinje för detta men information kommer så snart fondbolaget kommer med uppdatering.

 • 2022-02-28 - Schroder Emerging Europe stängd för handel tillsvidare

  Schroder Emerging Europe är tillsvidare stängd för all handel på grund av situationen i Ukraina och påföljande sanktioner mot Ryssland. I dagsläget kommer din pågående transaktion att hanteras när fonderna öppnar för handel igen om vi inte meddelat dig som kund annat. Vi kommer löpande lägga ut information på spp.se om förändringar sker. Det finns i nuläget ingen tidslinje för detta men information kommer så snart fondbolaget kommer med uppdatering.

 • 2022-02-25 - Fusion av SEF Eligo Strategifond Offensiv i Distributörsutbudet

  25 februari fusioneras fonden SEF Eligo Strategifond Offensiv in i den nystartade fonden Cicero Offensiv Hållbar A. Fusionen till den nya fonden innebär inte några ändringar i fondens placeringsunivers men innebär att fonderna är stängda för handel under perioden 21-25 februari då innehaven fusioneras till den nya fonden.

 • 2022-02-02 - Nyhet i SPPs fondförsäkringsutbud: Storebrand Equal Opportunities

  Från och med 2 februari 2022 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Storebrand Equal Opportunities.

  Fonden är en aktivt förvaltad fond med globalt placeringsunivers. Inriktningen för Storebrand Equal Opportunities är investeringar i internationella företag som enligt fondbolagets bedömning bidrar till FNs globala hållbarhetsmål genom att göra det möjligt för fler människor att få tillgång till viktiga tjänster som ger bättre livskvalitet och som bidrar till människors inkludering i samhället.

  Här hittar du mer information om fonden

 • 2022-01-28 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Alpcot Equities

  Från och med 28 januari 2022 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Alpcot Equities.

  Alpcot Equities är en global aktivt förvaltad aktiefond. Fonden tillämpar en momentumstrategi vilket innebär att den investerar i bolag som befinner sig i en positiv trend och ofta också gynnas av olika tematiska drivkrafter i samhället. Strategin bygger på att bolag som utvecklats starkare än dess marknad också har en större chans att fortsätta prestera även framåt.

  Du hittar mer information om Alpcot Equities i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2022-01-20 - Nyhet i SPPs fondförsäkringsutbud: Schroder ISF Latin American

  Från och med 20 januari kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Schroder ISF Latin American.

  Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har ett fritt placeringsunivers inom Latinamerika-området. Fonden består vanligtvis av 40-70 innehav och dess mål är att slå dess jämförelseindex MSCI Latin America 10/40 Index över 3-5 års period.

  Du hittar mer information om Schroder ISF Latin American i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2022-01-20 - East Capital Östeuropafonden utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Schroder ISF Emerging Europe den 20 januari. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2022-01-20 - Cicero Nordic Corporate Bond utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP High Yield Företagsobligation den 20 januari. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2022-01-20 - Invesco Responsible Global Real Assets utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden BGF World Real Estate Securities den 20 januari. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?