Fondhändelser 2021

 • 2021-12-23 - Nyhet i SPPs fondförsäkringsutbud: Handelsbanken Brasilien Tema

  Från och med 23 december kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Handelsbanken Brasilien Tema.

  Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i små- och medelstora bolag med dess huvudsakliga verksamhet i Brasilien. Fonden tillämpar en tematisk investeringsstrategi med huvudteman kring Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö för att genom dessa uppnå långsiktig tillväxt.

  Du hittar mer information om Handelsbanken Brasilien Tema i vår fondlista

 • 2021-12-23 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Navigera Tillväxtmarknader 2

  Från och med 23 december 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Navigera Tillväxtmarknader 2.

  Fonden är en fondandelsfond som placerar uteslutande i aktiefonder med inriktning tillväxtmarknader.

  Du hittar mer information om Navigera Tillväxtmarknader 2 i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2021-12-23 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Navigera Aktie 2

  Från och med 23 december 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Navigera Aktie 2.

  Fonden är en aktiefond. Fondens placeringar ger exponering mot bolag som enligt fondens förvaltare drar nytta av beteendet hos Millenialsgenerationen. Placeringar sker utan några geografiska begränsningar och fonden kan ha hög exponering mot enskilda regioner och länder samt sektorer. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, och på konto hos kreditinstitut..

  Du hittar mer information om Navigera Aktie 2 i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2021-12-23 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Navigera Balans 2

  Från och med 23 december 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Navigera Balans 2.

  Fonden är en fondandelsfond som placerar i aktiefonder och i räntefonder samt i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. 10 % investeras i Sverigefonder, 40 % i fonder som sammantaget ger en global exponering och 50 % i räntefonder och räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument.

  Du hittar mer information om Navigera Balans 2 i vår fondlista under vårt distribut

 • 2021-12-07 – Franklin India utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Schroder Indian Opportunities den 7 december. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2021-12-03 - Fusion av State Street Australia Index Equity i Brummers fondutbud

  Under 3:e december fusioneras fonden State Street Australia Index Equity in i fonden State Street Pacific Ex Japan ESG Screened Index Equity. Kunder som berörs av förändringen informeras via brev.

 • 2021-11-22 - Fonden T. Rowe Price Asia ex. Japan byter namn

  Fonden T. Rowe Price Asia ex. Japan byter namn till T. Rowe Price Responsible Asia ex. Japan i och med att de ökar hållbarhetsambitionen i fonden. Fonden tillämpar ESG integration samt nu en bredare exkluderingslista.

  Fonden kategoriseras nu som en fond som främjar hållbarhet (även kallat artikel 8-fond eller ljusgrön fond) enligt Eus nya regelverk.

 • 2021-11-22 - Nyhet i SPPs fondförsäkringsutbud: Storebrand Smart cities

  Från och med 22 november 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med fonden Storebrand Smart Cities.

  Fonden är en aktivt förvaltad, fossilfri, tematisk aktiefond med fokus på utmaningar och möjligheter med hållbara städer. Fonden utgår från tre teman; Urban Planering, Mobilitet och Vattenrening. Exempel på investeringar inom urban planering är urban infrastruktur, energieffektivitet som isolation och LED-ljus, smarta censorer och byggnadsmaterialen. Inom vattenhantering har fonden bolag som opererar inom vatten-infrastruktur och teknologi, vattenrensning och klimatanpassning. När det kommer till mobilitet har vi elektrifiering, offentlig transport, mikromobilitet och relaterat infrastruktur.

  Fonden är även en så kallad artikel 9/mörkgrön fond, dvs en fond som har hållbarhet som mål enligt EU:s nya klassificering. I och med detta erbjuder SPP nu nio fonder som har hållbarhet som mål med sina investeringar.

  Du hittar mer information om Storebrand Smart Cities i vår fondlista.

 • 2021-11-18 - Nyhet i fondutbudet: BlackRock World Real Estate Securities

  Från och med 18 november 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med BlackRock World Real Estate Securities.

  Fonden har ett globalt investeringsunivers där minst 70 % av dess tillgångar placeras i företag med fastigheter som huvudsaklig verksamhet. Mestadels av investeringarna sker i företag som utvecklar kommersiella fastigheter och bostäder.

  Du hittar mer information om BlackRock World Real Estate Securities i vår fondlista.

 • 2021-11-09 - Förändringar i Brummers fondutbud

  Vanguard European Stock Index:
  Ersätts av State Street Europe ESG Screened Index

  Vanguard Eurozone Stock Index:
  Ersätts av State Street EMU ESG Screened Index

  Vanguard Japan Stock Index:
  Ersätts av State Street Japan ESG Screened Index

  Vanguard Pacific ex Japan Stock Index:
  Ersätts av State Street Pacific ex Japan ESG Screened Index

  Vanguard SRI European Stock Fund:
  Ersätts av State Street Europe ESG Screened Index

  Innehav i fonderna omplaceras automatiskt till ersättningsfonderna den 9 november. Kunder som berörs av denna förändring har informerats via brev.

 • 2021-10-27 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Carnegie SPAR Balanserad

  Från och med 27 oktober 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Carnegie SPAR Balanserad.

  Genom placeringar i aktier, utan begränsningar avseende företag och bransch, samt räntefonder försöker fonden skapa en långsiktigt hög avkastning till en lägre risk än rena aktiefonder. Andelen aktierelaterade finansiella instrument bedöms uppgå till 50-70% över tid.

  Du hittar mer information om Carnegie SPAR Balanserad här

 • 2021-10-27 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Carnegie SPAR Global

  Från och med 27 oktober 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Carnegie SPAR Global.

  Fonden är en aktiefond med en kombination av global och svensk inriktning. Fonden placerar utan begränsningar avseende företag eller bransch. Fondens andel av globala aktier respektive svenska aktier kan variera beroende av marknadsläge men andelen globala aktier bedöms uppgå till 70-90% över tid.

  Du hittar mer information om Carnegie SPAR Global här

 • 2021-10-18 - Ändringar i Dynamica 80 Sverige

  Från och med 18 oktober ändras fonden Dynamica 80 Sverige från fondbolaget Navigera enligt nedan:


  • Byter namn till Swedish Sustainable Leaders
  • Omvandlas från specialfond till värdepappersfond vilket innebär att max 10% av fondens medel får placeras i andra fonder
  • Förvaltningsavgiften sänks från nuvarande 1,75% till 1,35%
  • Målsättningen för fonden övergår till att överträffa sitt jämförelseindex, fonden har tidigare saknat benchmark
  • Övergår till en ren aktiefond och har ej längre möjlighet att allokera större delar av fondens medel mot räntemarknaden. Detta förväntas öka fondens risknivå från en femma till en sexa vilket kommer anges i faktabladet
  • Fonden blir artikel 8 klassificerad enligt EU-förordningen SFDR vilket innebär att fonden anses främja hållbarhet med dess investeringar.


  Läs mer om förändringen här (informationsbrev) och i vår fondlista från och med datumet för förändringen.

 • 2021-10-13 - Nyhet i SPPs fondförsäkringsutbudet: Schroder ISF Indian Opportunit

  Från och med 13 oktober 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Schroder ISF Indian Opportunities.

  Fonden strävar efter att skapa meravkastning gentemot sitt index (MSCI India) genom aktiv förvaltning och fonden består i normalfallet av 30-70 bolag. Fonden kommer att investera minst två tredjedelar av sitt innehav i företag med sitt säte i eller bedriver merparten av sin verksamhet i Indien.

  Du hittar mer information om Schroder ISF Indian Opportunities i vår fondlista under Ordinarie Fondutbud.

 • 2021-10-01 – Espiria byter namn på sina fonder

  Från och med 1 oktober 2021 byter Espiria namn enligt nedanstående:

  Befintligt fondnamn Nytt fondnamn ISIN
  Espiria Defensiv Espiria 30 LU0674583116
  Espiria Balanserad Espiria 60 LU0674582811
  Espiria Sverige/Världen Espiria 90 LU0674582571
  Espiria Världen Espiria SDG Solutions LU0674581847
 • 2021-09-15 - Schroder Emerging Markets Debt utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Bluebay Emerging Market Unconstrained Bond den 15 september. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2021-09-07 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Case Safe Play

  Från och med 7 september 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Case Safe Play.

  Case Safe Play är en aktivt förvaltad räntefond som placerar tillgångarna i företagsobligationer utgivna av företag i Nordeuropa där fokus är mot större finansiella företag (banker och försäkringsbolag). Fonden ska investera minst 50 procent av portföljen i företag med hög kreditvärdighet (investment grade).

  Du hittar mer information om Case Safe Play i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2021-08-11 - Nyhet i SPPs fondförsäkringsutbudet: BlueBay Emerging Market Uncons

  Från och med 11 augusti 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund.

  Fonden strävar efter att skapa avkastning genom att investera i obligationer utgivna av stater, banker och företag som antingen har sitt säte i eller har betydande exponering mot tillväxtmarknader. Fonden anses ha en fri placeringsstrategi eftersom positionerna kan tas baserat på förvaltarens bedömning och har därför inget jämförelseindex. Fondens förvaltare kommer använda sin syn på valuta, räntenivå och risk inom tillväxtmarknaderna för att generera avkastning.

  Du hittar mer information om BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund i vår fondlista under Ordinarie Fondutbud.

 • 2021-07-13 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Schroder ISF Emerging Europe

  Från och med 13 juli 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Schroder ISF Emerging Europe.

  Fonden är aktivt förvaltad och investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier i företag i Central- och Östeuropa, inklusive före detta Sovjetunionen och på tillväxtmarknaderna i medelhavsländerna. Fonden kan även investera i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag i Nordafrika och Mellanöstern.

  Du hittar mer information om Schroder ISF Emerging Europe i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-06-17 - Carnegie Multi utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden SPP Mix 50 den 22 juni. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2021-06-17 - Pictet India Index utgår ur Brummers fondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Vanguard Emerging Markets den 17 juni. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2021-06-11 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Global Sustainable Leaders

  Från och med 11 juni 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Global Sustainable Leaders.

  Global Sustainable Leaders är en global aktiefond med fokus att välja de bolag som anses mest hållbara i respektive bransch och region. Urvalet sker genom en hållbarhetsbedömning som beaktar bolagets utsläpp av växthusgaser, bolagets bidrag till att uppfylla FNs klimatmål och bolagets ESG-ranking inom dess bransch. Fondens målsättning är att långsiktigt slå sitt jämförelseindex, MSCI World NTR (SEK). Fonden är artikel 9 klassificerad enligt SFDR vilket är högsta möjliga hållbarhetsklassificering i EU:s Disclosure-förordning.

  Du hittar mer information om Global Sustainable Leaders i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2021-06-09 Nyhet i fondförsäkringsutbudet: JPM Europe Sustainable Equity Fund

  Från och med 9 juni 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med JPM Europe Sustainable Equity Fund.

  Fonden investerar största andel av tillgångarna i aktier i hållbara bolag eller bolag som uppvisar förbättrade hållbarhetsegenskaper och som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett europeiskt land. Fonden kommer investera i en portfölj med 50-100 bolag. För närvarande är innehavet ca 90 bolag.

  Du hittar mer information om JPM Europe Sustainable Equity Fund i vår fondlista under Ordinarie Fondutbud.

 • 2021-05-22 – Wellington European Contrarian Value utgår ur fondförsäkringsutbud

  Wellington har beslutat att stänga ner fonden Wellington European Contrarian Value Fund och kommer därför att utgå ur vårt fondförsäkringsutbud. Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden M&G European Strategic Value Fund den 22 juni. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2021-05-19 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: M&G European Strategic Value Fund

  Från och med 5 maj 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med M&G European Strategic Value Fund.

  Fonden strävar efter att ge en kombination av kapitaltillväxt och intäkter i syfte att erbjuda en avkastning som är högre än avkastningen på den europeiska aktiemarknaden under en femårsperiod.

  Fonden använder en ”värdestrategi” vilket innebär investeringar i billiga, impopulära företag vilkas aktiekurser, enligt förvaltarens uppfattning, inte återspeglar verksamhetens underliggande värde. Aktierna väljs ut baserat på deras individuella meriter, genom en kombination av värdefokuserad granskning och kvalitativ bedömning. De huvudsakliga drivkrafterna för avkastning väntas vara värdeinriktning och övergripande aktieurval snarare än enskilda branscher eller aktier.

  Du hittar mer information om M&G European Strategic Value Fund i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-05-10 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Öhman Global Growth

  Från och med 10 maj 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Öhman Global Growth.

  Öhman Global Growth investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt och normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika sektorer. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

  Du hittar mer information om Öhman Global Growth i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2021-04-26 - Pictet Russia Index utgår ur Brummers fondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Vanguard Emerging Markets den 5 maj. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2021-04-26 Coeli Potential utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Innehav i fonden kommer automatiskt omplaceras till ersättningsfonden Coeli Global Selektiv den 29 april. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2021-04-09 - SPP Fonder ändrar beräkningstidpunkt av samtliga fonder

  Det innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden.
  Det underlättar bland annat jämförelse av fondernas utveckling relativt deras jämförelseindex. Skillnaden är att handeln av fondandelar sker till slutkursvärdering istället för som tidigare värdering under dagen (16:00), och att publicering av NAV kommer att ske först efterföljande morgon.

 • 2021-04-08 - Invesco Global Real Estate Securities byter namn

  Från och med 8 april 2021 byter Invesco Global Real Estate Securities namn till Invesco Responsible Global Real Assets Fund.

  Namnbytet sker till följd av att fondens placeringsmandat har utökats till att även inkludera råvaror och infrastruktur utöver det tidigare mandatet fastigheter.

  Dessa förändringar påverkar ej fondens avgift. Uppdaterat fondprospekt och fondfaktablad (KIID) finns tillgängligt för fonden i vår fondlista.

 • 2021-03-25 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: Coeli Global Selektiv

  Från och med 25 mars 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med Coeli Global Selektiv.

  Coeli Global Selektivs mål är att skapa en långsiktig god kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj av normalt 25-35 utvalda globala aktier.

  Du hittar mer information om Coeli Global Selektiv i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2021-03-19 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Comgest Growth Europe Plus

  Från och med 19 mars 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Comgest Growth Europe Plus.

  Fonden investerar i en portfölj med företag av hög kvalitet som uppvisar tillväxt på längre sikt. Fonden kommer att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i värdepapper som emitterats av företag som har sitt säte eller bedriver merparten av sin verksamhet i Europa eller som är garanterade av europeiska regeringar.

  Du hittar mer information om Comgest Growth Europe Plus i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-03-17 - SPP Global Multifactor Plus byter namn till SPP Global Multifactor.

  Inga andra ändringar sker för fonden och fondens placeringsinriktning har inte förändrats.

  Uppdaterat fondfaktablad (KIID) finns i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-03-01 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Comgest Growth Japan JPY Acc

  Från och med 1 mars 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Comgest Growth Japan JPY Acc.

  Fonden investerar i en portfölj med företag av hög kvalitet som uppvisar tillväxt på längre sikt. Fonden kommer att investera minst två tredjedelar av tillgångarna i värdepapper som emitterats av företag som är noterade eller omsätts på reglerade marknader och som har sitt säte eller bedriver merparten av sin verksamhet i Japan.

  Du hittar mer information om Comgest Growth Japan JPY Acc i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-02-18 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: AB Concentrated Global Equity

  Från och med 18 februari 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med AB Concentrated Global Equity.

  Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i aktier i ett begränsat antal företag runtom i världen. Fonden siktar på att investera i aktier i företag som har potential att uppnå överlägsen vinsttillväxt. Fonden kan också komma att investera i tillväxtmarknadsländer.

  Du hittar mer information om AB Concentrated Global Equity i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-02-17 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Storebrand Fornybar Energi

  Från och med 17 februari 2021 kompletterar vi vårt fondförsäkringsutbud med Storebrand Fornybar Energi.

  Fonden investerar i hållbara företag som bidrar till att lösa globala klimatutmaningar och har sina primära aktiviteter inom solenergi, vindkraft, väte, geotermisk energi, vattenkraft och den infrastruktur som behövs för att använda och distribuera förnybar energi. Fonden kan också investeras i företag som bidrar till minskad energiförbrukning. Fonden investerar i företag med olika typer av teknik, tjänster och lösningar och i stort sett inom olika delar av värdekedjor. Sådana företag kännetecknas av höga förväntningar på framtida resultat och hög risk för prisförändringar och fonden kommer därför att ha en större risk än breda globala aktiefonder.

  Du hittar mer information om Storebrand Fornybar Energi i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2021-02-10 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: TIN Ny Teknik A

  Från och med 10 februari 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med TIN Ny Teknik.

  Fonden är en aktiefond med inriktning mot nordiska teknikbolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning.

  Du hittar mer information om TIN Ny Teknik i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.

 • 2021-02-10 - Nyhet i SPPs distributörsfondutbud: ODIN Small Cap C

  Från och med 10 februari 2021 kompletterar vi vårt distributörsfondutbud med ODIN Small Cap C.

  Fonden är en värdepappersfond och fondens medel ska placeras i små och medelstora företag baserade i Norden med tonvikt på Sverige och vars aktier är upptagna till handel på en handelsplats inom EES.

  Du hittar mer information om ODIN Small Cap C i vår fondlista under vårt distributörsfondutbud.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?