Fondhändelser 2018

 • 2018-11-23 - Jupiter Global Financials byter namn och placeringsinriktning

  Från och med 3 december 2018 byter Jupiter Global Financials namn till Jupiter Financial Innovation.

  Namnbytet syftar till att fonden ändrar placeringsinriktning något i och med att den nu kommer investera en större andel i finansiella innovationer än tidigare. Med finansiell innovation menar man betalningsteknologi, digitala finansiella tjänster, mobila banktjänster och blockchain. Fonden kommer inte investera i kryptovalutor. Däremot kan den investera i bolag som erbjuder tjänster rörande kryptovalutor. 

  Förändringarna påverkar inte fondens risknivå eller avgift.

  Läs mer om fonden i fondlistan under vårt fondutbud.

 • 2018-11-09 - Allianz Europe Small Cap Equity utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Lazard Pan-European Small Cap Fund den 13 december. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2018-11-08 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: Alfred Berg Fastighetsfond Norden

  Från och med den 8 november 2018 ingår Alfred Berg Fastighetsfond Norden i vårt fondförsäkringsutbud.

  Fonden är en branschfond med inriktning att placera på den nordiska fastighetsmarknaden. Den investerar långsiktigt och till största del i renodlade börsnoterade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen äger färdigställda fastigheter.

  Idag är cirka 85 procent av landexponeringen i Sverige, resterande del i Norge och Finland. Högst 10 procent av fondens medel kan placeras i bolag inom fastighets- och byggbranschen utanför Norden.

  I dagsläget är endast cirka 4 procent av fondens innehav exponerat mot bolag som äger och producerar privatbostäder. Resterande del är mot kommersiella fastigheter, vilket bland annat innefattar lager- och kontorsfastigheter. Att investera i börsnoterade kommersiella fastighetsbolag skiljer sig från en direktinvestering i bostäder, som generellt är mer känsligt för förändringar på bostadsmarknaden och ränteläget. Fastighetsfonden investerar en stor andel i kontor där man har stabila kassaflöden, det vill säga hyresintäkter. En stor fördel med hyresintäkter är att de är reala, det vill säga med kompensation för inflation. Hela fonden består av reala tillgångar. Man har en liten valutaexponering (cirka 10 procent av portföljen).

  I förvaltningen tillämpas hållbarhetskriterier. Se informationsbroschyren på alfredberg.se för mer information kring Alfred Bergs hållbarhetskriterier.

  Du hittar mer information om Alfred Berg Fastighetsfond Norden i vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2018-10-31 - Nyhet i fondförsäkringsutbudet: SPP Global Multifactor Plus

  Från och med den 31 oktober 2018 ingår fonden SPP Global Multifactor Plus i vårt fondförsäkringsutbud.

  SPP Global Multifactor Plus är faktorfond som i sina placeringar använder en modellbaserad förvaltningsstrategi. Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera bolag enligt en kombination av strategierna värde, storlek, momentum och låg volatilitet. Tesen för dessa strategier är:

  • Momentum: Att aktier som utvecklats bättre än snittet fortsätter att utvecklas bra
  • Värde: Att lågt värderade aktier utvecklas bättre än högt värderade
  • Storlek: Att företag med lågt marknadsvärde i genomsnitt har högre avkastning än de med högt
  • Volatilitet: Att aktier med lägre prissvängningar ger högre riskjusterad avkastning än aktier med kraftiga svängningar

  Fonden följer SPPs standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, tobak, kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber och kärnvapen) och bolag med låg hållbarhetsrating. Fonden avstår även från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution från fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

  Du hittar mer information om SPP Global Multifactor Plus under vår fondlista under vårt fondutbud.

 • 2018-09-21 - Förändringar gällande SPP Tillväxtmarknad Plus

  SPP Fonder ändrar fondbestämmelserna för SPP Tillväxtmarknad Plus och byter även namn på fonden till SPP Emerging Markets Plus. De ändrade fondbestämmelserna för SPP Tillväxtmarknad Plus gäller från 19 september 2018.

  Fondens placeringsinriktning, risknivå och den faktiska förvaltningsavgiften kommer att vara oförändrade.

  • Fondens innehav ska till minst 90 procent av fondförmögenheten vara placerat i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.
  • Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 1,50 till 0,70 procent av fondens värde. Förändringen påverkar inte den faktiska förvaltningsavgift (0,50 %) som tas ut ur fonden.
  • Anpassning till EU-direktiv avseende ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande lagstiftning som står i §16 i fondbestämmelserna.

  Samtliga ändringar har godkänts av SPP Fonders styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från 19 september i fondlistan under vårt fondutbud.

 • 2018-09-21 - Förändringar gällande SPP Penningmarknadsfond

  SPP Fonder ändrar fondbestämmelserna för SPP Penningsmarknadsfond och byter även namn på fonden till SPP Korträntefond. De ändrade fondbestämmelserna för SPP Penningmarknadsfond gäller från 19 september 2018.

  Fondens placeringsinriktning, risknivå och den faktiska förvaltningsavgiften kommer att vara oförändrade.

  • Fonden avstår från att investera i bolag vars huvudsakliga verksamhet är produktion av tobak.
  • Fondbestämmelserna innefattar nu också förtydligande om var fondens hållbarhetsinformation går att nå.
  • Längsta återstående löptid för ett enskilt instrument begränsas till 31 månader. Förändringen påverkar inte fondens duration.
  • Fondens medel får placeras även på MTF:er och liknande handelsplattformar.
  • Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 0,80 till 0,30 procent av fondens värde. Förändringen påverkar inte den faktiska förvaltningsavgift (0,20 %) som tas ut ur fonden.
  • Fondbestämmelserna innefattar nu även hänvisning till fondbroschyren vad avser högsta fasta avgift respektive högsta prestationsbaserade avgift vad gäller investeringar i fondandelar. 
  • Anpassning till EU-direktiv avseende ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande lagstiftning som står i §16 i fondbestämmelserna.

  Samtliga ändringar har godkänts av SPP Fonders styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från 19 september i fondlistan under vårt fondutbud.

 • 2018-06-07 - Handelsbanken Östeuropafond ändrar namn och placeringsinriktning

  Handelsbanken Östeuropafond byter namn till Handelsbanken EMEA Tema

  • EMEA* - Placeringar i Östeuropa kompletteras med Mellanöstern och Afrika (*EMEA står för Europe, the Middle East and Africa)
  • Tema - Fondens nya namn speglar den tematiska investeringsstrategin (läs mer på Handelsbanken Fonders hemsida, se länk nedan)

  Den 2 juli 2018 träder ändringarna i kraft. Förändringarna påverkar inte fondens risknivå och leder inte heller till några kostnader för dig som kund. I fondbestämmelserna förtydligas nu att fondens målsättning är att på lång sikt överträffa sitt jämförelseindex. Kunder som berörs av denna ändring behöver inte göra något med anledning av förändringarna.

 • 2018-05-18 - SPP Fonder utökar Plusfamiljen

  För två år sedan lanserades SPPs första Plusfonder och de har redan attraherat över 15 miljarder kronor. Nu utökas familjen med SPP Global Företagsobligation Plus. En aktivt förvaltad räntefond med höga hållbarhetskrav.

  Tidigare i våras lanserades SPP Europa Plus och sedan tidigare ingår SPP Global Plus, SPP Sverige Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus, som alla är indexnära aktiefonder, i Pluskonceptet.

  Läs mer om fonderna under vårt fondutbud.

 • 2018-05-02 - Handelsbanken Europa Selektiv utgår ur SPPs fondförsäkringsutbud

  Fonden stängs för nyteckning per den 3 maj 2018. Innehav i fonden kommer att omplaceras automatiskt till ersättningsfonden Wellington European Contrarian Value Fund den 4 juni 2018. Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

  Observera att det inte gäller för innehav i försäkringar som ingår i SAF-LO 2014 eller ITP 2013. För dessa försäkringar kan fonden fortfarande handlas.

 • 2018-04-20 - Mobilis Fonder utgår ur SPPs distributörsfondutbud

  Fonderna Mobilis Mix, Mobilis Potential och Mobilis Stabil utgår på grund av att de avvecklas av fondbolaget.

  Befintligt kapital samt eventuella premier eller fondbyten till fonderna kommer istället att placeras enligt följande:

  • Mobilis Mix ersätts med Coeli Mix
  • Mobilis Potential ersätts med Coeli Potential
  • Mobilis Stabil ersätts med SPP Mix 20

  Kunder som berörs av denna förändring informeras via brev.

 • 2018-03-08 - Maj Invest Global Equities ingår nu i vårt fondutbud

  Från och med den 8 mars 2018 ingår fonden Maj Invest Global Equities i vårt fondförsäkringsutbud.

  Fondens mål är att överträffa sitt jämförelseindex MSCI World Index genom att huvudsakligen investera i amerikanska bolagsandelar (aktier) men även i andra globala aktier. Investeringsförvaltaren gör en gång i halvåret en kontroll av portföljen med avseende på de tio principerna i FN:s Global Compact-initiativ inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Investeringsförvaltaren jämför regelbundet portföljen med relevanta observationslistor som tillhandahålls från tredje part.

  Fonden tillhör kategori 5 (på den sjugradiga riskskalan) eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor.

  Du hittar mer information om Maj Invest Global Equities under vårt fondutbud.

 • 2018-02-26 - Förändringar gällande SPP Global Topp 100

  SPP Fonder ändrar fondbestämmelserna för SPP Global Topp 100 och byter även namn på fonden till SPP Global Solutions. De ändrade fondbestämmelserna gäller från 7 februari 2018 och namnbytet genomförs 27 februari 2018.

  • Placeringsinriktningen är global och diversifierad och således inte begränsad till någon särskild bransch eller region.
  • Fondens innehav ska till minst 75 procent av fondförmögenheten vara placerat i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper.
  • Fondens medel får placeras även på MTF:er och liknande handelsplattformar.
  • Högsta möjliga totala förvaltningskostnad sänks från 1,50 till 0,95 procent av fondens värde.
  • Fondbestämmelserna innefattar nu också förtydligande om var fondens hållbarhetsinformation går att nå.
  • Anpassning till EU-direktiv avseende ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen mellan fondens förvaringsinstitut och fondbolaget anpassas till gällande lagstiftning som står i §16 i fondbestämmelserna.

  Ingen av förändringarna påverkar fondens placeringsinriktning, risknivå eller den faktiska förvaltningsavgift som tas ut ur fonden.

  Samtliga ändringar har godkänts av SPP Fonders styrelse samt av Finansinspektionen. De nya fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga från 27 februari i fondlistan under vårt fondutbud.

 • 2018-01-02 - Storebrand Indeks Norge är ny fond i fondförsäkringsutbudet

  Storebrand Indeks Norge finns i vårt fondförsäkringsutbud från och med 2 januari 2018. Fonden är en indexnära fond som har som mål att uppnå en värdeutveckling som följer Oslobörsens huvudindex (OSEBX). Innehavet kommer sträva efter att efterlikna detta index, samtidigt som fonden följer Storebrandkoncernens standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att vi inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av kontroversiella vapen samt produktion av tobak.


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?