Världen är beroende av naturens tjänster

Mer än hälften av världens BNP är beroende av naturens tjänster. Såväl människor som företag behöver tillgång till vatten, pollinering, matförsörjning, skugga, öppna landskap, frisk luft osv. Därför är frågor kopplade till biologisk mångfald prioriterade för SPP och Storebrand.  

Så engagerar vi oss i frågor kopplat till biologisk mångfald

Enligt World Economic Forum är 44 biljoner dollar av den ekonomiska värdeskapningen – mer än hälften av världens totala BNP – måttligt eller starkt beroende av naturen och dess tjänster. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), FNs oberoende organ för biologisk mångfald, uppskattar att 1 miljon djur- och växtarter hotas av utrotning. Fem av de nio "planetära gränser" som har säkerställt de stabila förhållanden som har möjliggjort alla civilisationer att bildas och blomstra under de senaste 11 000 åren har redan överskridits. År 2023 försvann tropisk skog motsvarande 10 fotbollsplaner varje minut, sammanlagt 37 tusen km² skog. Brasilien, DR Kongo, Bolivia och Indonesien är de länder med mest avskogning.

Detta påverkar naturens kapacitet att fortsätta tillhandahålla de ekosystemtjänster som samhället och ekonomin är beroende av. Miljöförändringar kan därför utlösa betydande störningar i den ekonomiska produktionen, och förlust av biologisk mångfald har betydande makroekonomiska och finansiella konsekvenser.
 
För att förhindra detta och skydda vår planet, våra kunder och våra investeringar, engagerar vi oss i frågor kopplat till biologisk mångfald:

  •  Storebrand har åtagit sig att eliminera råvarudriven avskogning från våra portföljer senast 2025. Vi gör detta genom att granska våra portföljer och engagera oss med företag och regeringar för att uppnå noll avskogning och noll omvandling av skogar för produktion av råvaror. De områden vi fokuserar på är 1) gruvverksamhet och 2) jordbruksproduktion av flera råvaror: palmolja, soja, nötköttsprodukter och timmer, kakao, gummi och kaffe.
  • År 2020 initierade och etablerade vi Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD). Det är ett samarbetsinitiativ lett av investerare för att engagera sig med offentliga myndigheter och branschorganisationer i utvalda länder i frågan om avskogning. IPDD stöttas av 57 kapitalförvaltare från 18 länder, med ett sammanlagt förvaltat kapital på 7,2 biljoner US dollar. 
  • Vi prioriterar engagemang med företag som verkar eller hämtar resurser från ekologiskt känsliga områden som Arktis och djuphavet. Vi investerar inte i företag som är direkt involverade i djuphavsgruvdrift, tills mer vetenskaplig kunskap utvecklas om påverkan av dessa aktiviteter. 
  • Vi har screenat alla våra investeringar för avskogningsrisk och ett av bolagen med allra högst risk för detta i våra investeringar är Bunge. Bunge är ett av världens största företag inom handel med jordbruksprodukter som soja och palmolja. 

    Därför har vi placerat företaget på vår observationslista, där bolag som vi behöver följa extra noggrant ligger. Under tiden får vi inte öka våra investeringar i dem. Vi har nu regelbundna möten med Bunges ledning i samarbete med andra investerare och har bland annat lämnat in två aktieägarförslag till företagets årsstämmor. År 2021 antogs förslaget med 98% stöd, inklusive från företagets styrelse, vilket har lett till förbättringar. 

    Vi anser dock att framstegen är för långsamma och att det finns brister i företagets strategi. Därför lämnade vi in ett nytt förslag år 2023, som vi till slut drog tillbaka efter att företaget gick med på att genomföra åtgärder som vi ansåg vara nödvändiga. Även om ytterligare förbättringar skett finns Bunge fortsatt på vår observationslista 2024 för att säkerställa att de verkligen förbättrar sig.
  • Vi stöttar Ecocide Law Alliance som verkar för att göra storskalig miljöförstörelse olagligt i Romstadgan enligt internationell rätt, och därmed att ansvariga ska kunna dömas i Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Det skulle likställa de allvarligaste, uppsåtliga miljöbrotten, med oåterkalleliga eller långsiktiga konsekvenser, med brott mot mänskligheten.