Aldrig tidigare har hållbar finans stått inför så stora förändringar

Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef SPP

Hållbarhet är ett av vår tids viktigaste begrepp. Samtidigt finns legitim kritik mot att det också blivit ett urvattnat ord där det är svårt att förstå vad som gör verklig skillnad. Men inom en snar framtid kommer historiska förändringar att ske inom hållbar finans – och den första tidpunkten att hålla koll på är redan i mars 2021.

För att öka andelen hållbara investeringar, främja långsiktighet och göra det tydligare vad som faktiskt är hållbart eller inte har EU sedan 2018 arbetat med en handlingsplan på 10 punkter – EUs handlingsplan för hållbara finanser. Tre av punkterna berör extra mycket SPP och dig som sparar i våra produkter. Dessa punkter har nämligen lett fram till tre nya lagstiftningar som börjar gälla antingen i år eller under åren som kommer.  

Vad krävs för att en produkt ska vara hållbar enligt EUs nya system? 

Det är vad den så kallade "Disclosure-förordningen" handlar om, eller "EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar", som den kallas på svenska. Den säger att från och med den 10 mars ska alla finansiella produkter, till exempel alla fonder som du kan spara i hos oss, delas in i tre kategorier: 

  1. Investeringar som har hållbarhet som mål, dvs. investeringar i företag eller projekt som bidrar till antingen ett miljömässigt eller ett socialt hållbart mål. Det kan vara företag som producerar förnybar energi eller har tjänster som bidrar till ökad jämställdhet.
      
  2. Investeringar som främjar hållbarhet, men inte har det som mål med investeringen. Det kan vara en fond som har hållbarhetskrav, som att till exempel undvika fossila bolag, men hela investeringen fokuserar inte på hållbarhet. 
     
  3. Alla andra investeringar. Detta är en bred "övrigt"-kategori som innehåller allt från fonder som struntar helt i hållbarhet till fonder som analyserar hållbarhet men inte gör tillräckligt stora förändringar i sina investeringar för att nå upp i kraven som EU har ställt på ovanstående nivåer.

För att få klassas som någon av de två första kategorierna måste man redovisa både kvantitativa och kvalitativa data på hur ens investeringar faktiskt påverkar miljön eller sociala faktorer, och hur man tar hänsyn till det när man gör investeringarna.  

Som företag i finansbranschen måste vi på SPP även visa hur vi tar hänsyn till risken att avkastningen på våra investeringar påverkas negativt av hållbarhetsfaktorer, som till exempel om det blir fler orkaner eller översvämningar i ett område där ett bolag vi har investerat i har sina fabriker 

Eftersom alla i EU måste redovisa samma uppgifter blir det lättare att som kund kunna jämföra fonder och företag. Vi måste också vara tydliga med all den här informationen till dig som kund i rådgivningsmöten och innan du köper en produkt från oss. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det med största sannolikhet kommer ta tid innan marknaden har anpassat sig till den nya lagen, och att många klassificeringar nog kommer att ändra sig under det kommande året när det blir tydligt hur olika aktörer runt om i EU har tolkat lagen.

Mer om SPPs hållbarhetsarbete

Vad är en miljömässigt hållbar verksamhet? 

Disclosure-förordningen ställer krav på fonder och produkter som säger sig vara hållbara, både utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Men den säger ingenting om vad bolagen man investerar i faktiskt måste göra för att vara hållbara. Det gör däremot den så kallade "taxonomi-förordningen".  

Taxonomin klassar olika aktiviteter som hållbara eller ej, men till en början enbart ur ett miljöperspektiv. Exempelvis säger den att det är miljömässigt hållbart att producera bilar som inte släpper ut någon koldioxid, såsom elbilar (så länge man inte samtidigt skadar andra miljöfaktorer eller kränker mänskliga rättigheter) 

Säg att en biltillverkare får 10 procent av sina intäkter från just elbilar. Då kommer även 10 procent av vår investering i biltillverkaren att vara grön. Senast i januari nästa år kommer SPP och alla andra finansmarknadsaktörer att rapportera hur stor del av våra investeringar som är i gröna aktiviteter, så att du som kund kan välja en fond med stor andel gröna investeringar om du vill.  

Under nästa år kommer man enbart att rapportera på aktiviteter kopplade till klimatförändringar. Året därefter kommer man även inkludera faktorer såsom biologisk mångfald och hav och vatten. På sikt pratar man också om att göra en social taxonomi för sociala aspekter kopplat till hållbarhet. 

Eftersom man enbart tittar på aktiviteter kopplat till klimatförändringarna är det viktigt att komma ihåg att investeringar som inte klassas som miljömässigt hållbara i januari nästa år kan vara hållbara på andra vis. Och det betyder inte nödvändigtvis att ett bolag är dåligt för klimatet om det inte har "gröna aktiviteter" enligt taxonomin. Det finns som bekant många aktiviteter som varken förstör eller förbättrar klimatet. 

Hur tar vi hänsyn till dina hållbarhetspreferenser? 

För SPP är hållbarhet en del av vårt DNA, och något vi tar hänsyn till i alla investeringsbeslut. Ni är många som väljer att spara hos oss tack vare detta och vi är stolta över att ha ett brett utbud av fonder som matchar era önskemål inom hållbarhetsområdet 

Under nästa år kommer EU att kräva att det blir en mer formell process för att integrera hållbarhet i rådgivningen. Även om du ska känna dig trygg med att vi tar hänsyn till dina önskemål inom hållbarhet redan idag så kommer alla rådgivare i EU att behöva fråga om kundens hållbarhetspreferenser innan ett möte, och sedan ta hänsyn till dem under själva rådgivningen. 

Nu har du fått en snabb introduktion till det som händer inom hållbar finans. Du kommer snart att märka av det i allt större utsträckning. Vi på SPP är positiva till utvecklingen, och att det numera ses som naturligt att hållbarhet och finans hör ihop. Med det sagt finns det fortfarande viktigt hållbarhetsarbete som inte fångas i disclosure och taxonomin, och lagstiftningen kommer att behöva fortsätta utvecklas. Men det här är bra första steg!

Dela artikeln Till spp.se