5 frågor till förvaltaren: Susanna Kaas von Mentzer, Storebrand Asset Management

2023-04-27

Susanna Kaas von Mentzer, Storebrand Asset Management

Det gångna året, hur sammanfattar du detta som ränteförvaltare?

– Räntemarknaden har under det gångna året varit extremt händelserikt. Riksbanken och många centralbanker världen över har höjt styrräntan i en exceptionell takt och vi nådde inflationsnivåer man inte sett på väldigt länge. Det har varit ett utmanande år men samtidigt känns det som att klimatet skiftat till ett mer hälsosamt sätt att se på risk efter en lång period av mycket låga räntor.

Varför är en ränteplacering generellt en bra byggsten i en portfölj enligt dig?

– I det ränteläget som vi befinner oss i blir ränteplaceringar intressant produkt då det finns en större avkastningspotential i och med att räntenivåer och kreditspreadar har kommit upp.

Vi har det senaste decenniet haft en lågräntemiljö, vad har detta haft för inverkan på ert arbete?

– Det har haft en mycket stor påverkan, extremt låga räntor och till och med negativa räntor är egentligen ganska onaturligt. Den långa perioden av låga räntor tryckte ned avkastningspotentialen vilket givetvis påverkade intresset för tillångslaget. Under samma period köpte också Riksbanken stora obligationsvolymer från räntemarknaden vilket påverkade marknadensfunktionsätt genom att det skapade en sämre prissättning av risk.

Inflation och räntenivå är tätt sammankopplade, hur mycket bevakar du inflationsläget och vad är din uppfattning om vart vi är på väg?

– Inflationsläget bevakar vi noggrant eftersom det är tätt sammankopplat till centralbankernas agerade kring styrräntan. Eftersom svensk ekonomi påverkas till stor del av utvecklingen i vår omvärld bevakar vi även inflationsutvecklingen i exempelvis USA och Europa. Det tar tyvärr förhållandevis lång tid innan penningpolitisk åtstramning får full effekt och därför kommer det även under den här höjning cykeln att ta tid innan inflationen kommer ned till lägre nivåer. Jag är dock optimistisk och tror att vi når en inflationstakt närmare Riksbankens mål under första halvan av nästa år.

Avslutningsvis, vad är i fokus om ett år när det kommer till räntemarknaden?

– Vi har diskuterat detta mycket inom förvaltarteamet och vi tror att nästa fokus för centralbankerna kommer att vara konjunkturutvecklingen. När vi når första kvartalet 2024 och en stor del av åtstramningarna fått full effekt kommer vi troligtvis börja se Riksbanken sänka styrräntan vilket också är den utvecklingen som prissätts i marknaden. Frågan blir då om marknaden gått händelserna i förväg och prissätter en för aggressiv sänkningscykel. Detta kommer sannolikt att bidra till en hel del volatilitet på grund av osäkerheterna kring när och hur stora sänkningarna blir. Även om den slutliga räntenivån sannolikt landar lägre så tror jag inte att vi kommer att komma tillbaka till den lågräntemiljön och extremt expansiva penningpolitik som vi hade tidigare.