Marknadsläge fonder maj

2019-05-08

Ta del av senaste månadens marknadsrapport:

marknadsrapport-bild.png

De globala aktiemarknaderna steg med ytterligare 4 procent* i april och nådde därmed en ny högstanivå där stabilare globala makrotal bidrog till uppgången. Även tillväxtmarknaderna fortsatte uppåt i april men utvecklingen för den kinesiska aktiemarknaden tycks att kulminerat. Den svenska börsen steg med hela 9 procent under månaden vilket delvis berodde på en försvagad svensk krona.

  • Det syns tecken på att makrotalen stabiliserat sig något, men det är ännu för tidigt att säga om makroutvecklingen har vänt.
  • Aktiviteten i USA har minskat mindre än befarat och arbetslösheten sjönk till den lägsta nivån sedan 1969.
  • Avtal i handelskriget dröjer ytterligare och Trump hotar återigen med höjda tullavgifter i slutfasen av förhandlingarna.

Läs hela marknadsrapporten maj

*Mätt med MSCI World


Upplever du informationen på den här sidan som enkel och tydlig?