Årsskiftesförändringar som påverkar din plånbok

Dubblerad skatt på ISK men billigare att köra bil. Dessutom höjer regeringen prisbasbeloppet. Det innebär till exempel mer i plånboken för dig som studerar eller har garantipension. Här är några årsskiftesförändringar som kan vara bra att känna till.

 1. Höjt prisbasbelopp
  Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2023 till 52 500 kr. Beloppet ska följa prisutvecklingen, och beräknas under perioden juni till juni av SCB, Statistiska centralbyrån. Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader.
 2. Energiskatten räknas upp
  Inflationen påverkar energiskatten som från och med 1 januari blir 2023 39,2 öre/kWh (49,0 öre/kWh inklusive moms) jämfört med förra årets skattesats på 36,0 öre/kWh.
 3. Höjd skattereduktion för installation av solceller
  Vid årsskiftet införs höjd skattereduktion för installation av solceller från 15% till 20%. Genomsnittlig installationskostnad är 100 000 kr. I genomsnitt motsvarar detta en ökad skattereduktion på 5 000 kr (från 15 000 kr till 20 000.
 4. Sänkt skatt på drivmedel
  Energiskatt på bensin och diesel sänks med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från den 1 januari 2023 med gällande indexregler. Priset vid pump sänks därmed med en krona per liten inklusive moms. Med gällande indexregler blir det en kostnadsminskning på 14 öre per liter för bensin och 41 öre per liter för diesel. För en privatperson som kör 1 500 mil per år med ett fordon som har en förbrukning på 0,6 liter per mil innebär förändringen en besparing på 900 kronor per år.
 5. Gränsen för statlig inkomstskatt räknas upp
  Inflationen och att basbeloppet under 2023 att höjas med 8,7 procent påverkar gränsen för statlig skatt. En del av inkomsten beläggs med den statliga inkomstskatten som uppgår till 20 procentenheter. Störst blir förändringen för den som har en lön på över 60 000 kronor i månaden. Här blir det närmare 1 400 kronor mindre i skatt i månaden jämfört med år 2022. En mindre del av inkomsten beläggs med den statliga inkomstskatten som uppgår till 20 procentenheter. Även grundavdraget och jobbskatteavdraget påverkas av det nya prisbasbeloppet, vilket ger lägre skatt även för lägre inkomster.
 6. Sänkt skatt för personer över 65 år
  Jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år. Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.
  Här kan du ta reda på din inkomstskatt

 7. Dubblerad ISK-skatt och skatt på kapitalförsäkringar
  Du betalar som ISK-sparare och innehavare av en kapitalförsäkring en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar, oavsett om du gör vinst eller förlust. Kapitalet schablonbeskattas med en årlig skatt. I år har skatten varit 0,375 procent av tillgångarna på kontot och nästa år blir den 0,882 procent.
 8. Reseavdraget förstärks
  Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil. För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förstärkningen en årlig skattelättnad på cirka 4 700 kronor. Även avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil höjs med motsvarande belopp som i reseavdraget, det vill säga till 25 respektive 12 kronor per mil. För resor med bil som drivs med el görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler.
 9. Höjd pension
  Inkomstpensionen, tilläggspensionen och garantipensionen följer inkomstutvecklingen i samhället. 2023 ökar inkomstpensionen och tilläggspension med 3 procent. Garantipensionen räknas om med förändringen av prisbasbeloppet. För 2023 betyder en ökning med 8,7 procent. Det innebär för en ogift person född 1938 eller senare en höjning med 851 kr/månad till totalt 10 631 kr/månad.
 10. Studiemedel höjs
  Alla som studerar med stöd från CSN, Centrala studiestödsnämnden, får 1 000 kronor mer för fyra veckors heltidsstudier till följd av högre prisbasbelopp. Det höjda prisbasbeloppet innebär också att fribeloppet för 20 veckors heltidsstudier med studiemedel höjs från 93 561 kronor under 2022 till 101 697 kronor för 2023. Även studiestartsstödet ökar från och med 2023 med nästan 800 kronor. Studiestarts¬stödet för fyra veckors heltidsstudier blir 9 972 kronor, i år är beloppet 9 176 kronor. Fribeloppet för 20 heltidsveckor med studiestartsstöd höjs från 77 280 kronor till 84 000 kronor.
 11. Nytt tak för föräldra- och sjukpenning
  Det nya taket i föräldrapenningen och sjukpenningen motsvarar en månadsinkomst på cirka 43 750 kronor. Taket i ersättningarna från föräldrapenningen höjs, den högsta ersättningsnivån blir 1 116 kronor per dag (en höjning med 89 kronor). Motsvarande höjning och ny högstanivå gäller även för kalenderdagsberäknad sjukpenning (80 procentsnivån). Garantiersättningen i sjukersättningen höjs med 973 kr/månad, till totalt 12 163 kr/månad. Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning höjs med 1 698 kr/månad, till totalt 21 230 kr/månad. Omvårdnadsbidraget för omvårdnad av barn med funktionsnedsättning, helt bidrag ökar med 874 kr/mån till 10.938 kr/mån.

Nya belopp för beskattningsåret 2023 – deklarationen du gör 2024

 • Deklarationspliktsgränsen blir 22 208 kr (0,423 pbb).
 • Det skattefria traktamentsbeloppet blir 260 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
 • Högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 600 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
 • Gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare blir 26 250 kr (ett halvt prisbasbelopp).
 • Högsta sjukpenninggrundande inkomst blir 525 000 kr (10 pbb). Motsvarar en månadslön på cirka 43 750 kr.
 • Högsta föräldrapenninggrundande inkomst blir 525 000 kr (10 pbb).
 • Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2017 och tidigare blir 16 643 kr (0,317 pbb).*
 • Prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2018 och senare blir 15 225 kr (0,29 pbb).*
 • Lägsta nybilspris för sexårsbilar blir 210 000 kr (4 pbb).
 • Gränsen för inventarier av mindre värde blir 26 250 kr (0,5 pbb).
 • Gräns för krav på certifierat kassaregister blir 210 000 kr (4 pbb).

*Gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare