Prövningsmöjligheter utanför SPP

Här kan du läsa om dina prövningsmöjligheter utanför SPP Pension & Försäkring AB. Är du inte nöjd med vårt beslut kan du kontakta oberoende organisationer och myndigheter och se om de kan hjälpa dig.

 • ARN är en nämnd för tvistlösning. De prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare och lämnar en rekommendation om hur tvisten bör lösas. ARNs definition på konsument är: En privatperson som själv tecknat och betalat sin försäkring. 

  ARN prövar många typer av konsumenttvister men inte alla. De har bland annat en tidsgräns som säger när din anmälan måste ha kommit in till ARN. ARN prövar inte den typ av ärenden som prövas av Personförsäkringsnämnden. Mer information om vilka ärenden ARN prövar och deras regler hittar du på www.arn.se

 • PFN är en nämnd för alternativ tvistlösning. De prövar tvister gällande personförsäkring mellan dig som konsument och ditt försäkringsbolag. Tvisten ska gälla en medicinsk fråga där nämnden behöver stöd av rådgivande läkare. Nämnden prövar också tvister när du som konsument fått avslag - helt eller delvis - på din ansökan om personförsäkring. Det sistnämnda gäller dock inte kollektivavtalade försäkringar.

  Mer information om vilka ärende PFN prövar, deras tidsgränser och övriga regler hittar du på www.forsakringsnamnder.se/personforsakringsnamnden/provning-i-namnden-pfn/

 • EUs plattform kan användas om du vill klaga på en vara eller tjänst som du köpt på internet. Via webbplatsen slussas tvisten vidare till aktuell tvistlösningsnämnd. Information om plattformen och hur du registrerar ett klagomål för en vara eller tjänst hittar du på Tvistlösning på nätet

 • Du kan skicka in en anmälan till IMY om du anser att någon bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling. IMY tar emot din anmälan men har ingen skyldighet att agera på ditt tips eller klagomål. Om de inleder tillsyn, så gör de det inte som ombud för dig som har anmält. De kommer alltså inte att företräda dig som anmäler och du blir inte part i tillsynsärendet.

  Mer information om hur de hanterar en anmälan hittar du på www.imy.se

 • Du kan vända dig till allmän domstol för att få en rättslig prövning.

  Försäkringsavtalslagen (2005:104) reglerar vilka preskriptionstider som gäller för att väcka talan i domstol. Väcks inte talan inom dessa tider är rätten att föra talan förlorad. Om du avser att väcka talan i domstol är det viktigt att du kontrollerar vilka regler som gäller i ditt ärende. Nedanstående är bara en kort sammanfattande information ur försäkringsavtalslagen.

  Information om allmän domstol hittar du på www.domstol.se

 • Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. 

  Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

  Tvist om rätten att teckna eller behålla en försäkring

  Har ett försäkringsbolag i strid mot 11 kap. 1 eller 3 § vägrat någon att teckna eller förnya en försäkring, skall domstol på yrkande av denne förklara att han har rätt att teckna eller förnya försäkringen.

  Talan om förklaring ska väckas inom sex månader från det att försäkringsbolaget till sökanden har avsänt meddelande om sitt beslut, uppgift om skälen för detta och upplysning om vad sökanden skall göra för att få beslutet prövat.

  Har ett försäkringsbolag sagt upp en försäkring i förtid i strid mot denna lag eller mot försäkringsavtalet, ska domstol på yrkande av försäkringstagaren förklara att uppsägningen är ogiltig.

  Talan om förklaring ska väckas inom sex månader från det att försäkringsbolaget till försäkringstagaren har avsänt uppsägningen, uppgift om skälen för denna och upplysning om vad försäkringstagaren ska göra för att få beslutet prövat. Talan behöver dock aldrig väckas före den tidpunkt när uppsägningen skulle få verkan.

 • Det finns partsammansatta nämnder för kollektivavtalade pensionsplaner (tjänstepensioner och avtalspensioner). Nämnderna består av representanter för de olika kollektivavtalsparterna.
   
  Om din fråga rör tolkning av bestämmelser i en kollektivavtalad tjänstepension kan du eventuellt få ditt ärende prövat av en sådan nämnd. Vi hänvisar till respektive nämnd för mer information om vilka frågor de prövar.

  • ITP-nämnden
   ITP-nämnden kan på begäran ta upp och pröva frågor rörande tolkning och tillämpning av ITP-planen. Deras beslut kan överprövas av Pensionsskiljenämnden.

   Postadress: ITP-nämnden, Collectum, 103 76 Stockholm
   Telefon: 08-508 980 00
   E-post: info@collectum.se
   Hemsida: www.collectum.se/om-oss/om-collectum/namnder
  • FTP-nämnden
   FTP-nämnden kan på begäran ta upp och pröva frågor rörande tolkning och tillämpning av FTP-planen.

   Nämnden kontaktas via FAO info@fao.se eller de fackliga organisationer som ingår nämnden.
  • Pensionsnämnden för Avtalspension SAF-LO

   Pensionsnämnden kan på begäran ta upp frågor rörande tolkning och tillämpning av Avtalspension SAF-LO. Deras beslut kan överprövas av Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

   Postadress: Pensionsnämnden, 101 56 Stockholm
   Hemsida: https://www.fora.se/klagomalshantering
  • Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL
   Pensionsnämnden kan på begäran ta upp frågor rörande tolkning och tillämpning av pensionsavtal PFA, KAP-KL och AKAP-KL.

   Postadress: Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL, Box 90342, 120 25 Stockholm
   Telefon: 08-452 70 00
   E-post: kansli@pensionsnamnden-kl.se
  • Pensionsnämnden för PA 03
   Pensionsnämnden kan på begäran av kollektivavtalsparterna, i vissa fall, tolka villkoren i PA 03. Nämndens kansli sköts av SPV.

   Postadress: SPV, 851 90 Sundsvall
   Telefon: 020-51 50 40
  • PA-KFS Pensionsnämnd
   Pensionsnämnden kan på begäran ta upp frågor rörande tolkning och tillämpning av
   PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS.

   Postadress: PA-KFS Pensionsnämnd c/o Sobona, 118 82 Stockholm.