5 frågor till förvaltaren – Marcus Plyhr

2023-08-24

Marcus Plyhr, förvaltare på fonderna Norron Target & Select

Hedge- och absolutavkastande fonder, hur skulle du kort beskriva dess roll och betydelse i en placeringsportfölj?

– Det finns en rad olika typer av hedge- och absolutavkastande fonder som passar olika marknadsklimat. En absolutavkastande fond har stabilare avkastning över tid jämfört med aktiemarknaden. Generellt har en absolutavkastande fond lägre volatilitet och risk än en vanlig aktieportfölj. Till skillnad mot en vanlig aktiefond eller räntefond som enbart köper aktier eller obligationer har en dessa fonder mer verktyg att använda i verktygslådan, på så sätt skapar de högre riskjusterad avkastning över tid, så kallad sharpkvot. Norron har två olika typer av hedge- och absolutavkastande fonder, varav vår lågriskfond, Norron Target, är en multistrategifond som är ett utmärkt alternativ till räntor samt vår andra absolutavkastande fond, Norron Select, en så kallad lång/kort fond, som kan vara ett bra alternativ till aktier. Grundtanken är att man skapar mindre variationer i avkastningen i relation till marknadens förutsättningar.

Ni bevakar ständigt händelser i makroekonomin, hur är er bedömning gällande konjunkturcykel och risken för en kraftig recession i nuläget?

– Just nu anser vi att vi är i slutet av en konjunkturcykel och då måste man ställa sig frågan hur pass djup denna recession kan bli. Med nuvarande räntenivå som vi ser idag har vi en betydligt mer åtstramande centralbankspolitik, synnerhet i Sverige. Allt handlar om hur inflationen utvecklas de kommande 6–12 månaderna, samt hur arbetslösheten utvecklas runt om i världen, speciellt i USA. Kinas återhämtning efter covid dröjer, medan Europa är i ett mellanläge. Frågan att ställa sig är vilken del i världen kan vara drivande för att stöta ekonomier framgent? Konsensusbilden är att vi kommer att få en mild recession kommande 12 månaderna, och så länge arbetslösheten samt ekonomin går bra kommer räntorna förbli på nuvarande nivåer. Vår bedömning är att Sverige redan ör i recession och att resterande ekonomier inte borde kunna stå emot heller. Så mycket talar för att vi faktiskt går emot en kraftig recession. Centralbankerna var för långsamma att höja räntan i efterdyningarna av stimulanser och räntesänkningar i och med Covid, och de kommer först sänka igen när inflationen är på säker mark.


Hur har ni positionerat fonden för att bäst vara anpassad till nuvarande klimat?

– I dagsläget ligger våra absolutavkastande fonder med betydligt lägre aktieexponering i jämförelse med hur vi varit exponerade historiskt. Det bygger på vår tro på marknaden om sämre tider. Generellt har vi valt att allokera upp andelen räntor, köpt mer volatilitet då (aktie) marknaden inte prissätter en nedgång, samt att vi är underviktade industri och konsumentrelaterade bolag för vi ser att konsumenten nu får det markant svårare efter sommaren.

Den svenska kronans svaga utveckling, påverkar den er strategi och isåfall hur?

– I dagsläget har vi ingen direkt exponering mot valutan i sig och brukar inte spekulera i den typen av tillgångar. Riksbanken kan bli tvungna att agera mer eller mindre beroende på kronans utfall, vilket i sin tur kan betyda en justering i vår ränteallokering i Norron Target. På samma sätt som en svagare svensk krona har hjälpt våra industribolag, kan det missgynna ifall vi får en starkare krona.

Avslutningsvis, varför ska jag som sparare investera i din fond det närmsta året?

– Stabilare avkastning och en bättre riskjusterad avkastning över tid. Vi bedömer att vi kommer att klara oss bättre i en svagare marknad. Hittills under 2023 har vi haft svagare resultat då börsen varit omotiverat stark enligt vår uppfattning i förhållande till det makroekonomiska läget. Skulle vi får en kraftig rörelse på nedsidan på börsen kommer fonderna förhoppningsvis stå emot bra och kanske t.o.m. kunna stiga.