Hållbarhetsrelaterade uppgifter

Här kan du ta del av de hållbarhetsuppgifter som enligt EU-lag ska redovisas för att öka transparens och jämförbarhet. Här finns även rapporter över koldioxidavtryck och exkluderade bolag i intern förvaltning samt annan hållbarhetsdokumentation.

Riktlinjer för hållbarhet SPP Pension & Försäkring 

Hållbarhet är integrerat i hela vår verksamhet. För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i såväl affärs- som investeringsbeslut. Vi har riktlinjer för hållbarhet som gäller hela verksamheten inkluderat investeringar, produktutveckling, egen drift och våra anställda.

  • Koncernens ambition är att genom sina produkter och tjänster bidra till att lösa samhällsproblem och skapa en hållbar utveckling, lokalt och globalt. 
  • Koncernen ska förena lönsam drift med sociala, etiska och miljömässiga mål och aktiviteter. 
  • Vi ställer krav på hållbarhet, samhällsansvar, miljöarbete och etik internt i koncernen och hos alla samarbetspartners och leverantörer. 
  • Hållbarhet ska genomsyra vår utveckling av nya finansiella produkter och tjänster och vara fullt integrerat i vår kapitalförvaltning. 
  • Vi ska integrera hållbarhetaspekter i vår försäkringsverksamhet, inom produktutveckling, kundhantering och marknadsföring. 
  • Koncernen ska säkerställa kontinuerlig reducerad miljöbelastning från hela verksamheten. Vi ska minska utsläpp från egen verksamhet med minst 7,6% per år och senast 2050 ha netto noll utsläpp från våra investeringar, i linje med Parisavtalet. 
  • Vi ska arbeta aktivt för att hindra att samhällsskadliga aktiviteter och kriminalitet sker i anknytning till vår verksamhet. 
  • Koncernen ska ha en transparent styrkultur som lever upp till nationella och internationella standarder för ägarstyrning och verksamhetsstyrning. 
  • Storebrand har som mål att vara ledande på hållbarhet i Norden och bland världens främsta inom hållbara investeringar. 
  • Samtliga medel förvaltade internt i Storebrand Fonder följer SPPs hållbarhetskriterier, vilket bland annat innebär att de inte investerar i bolag som producerar eller distribuerar fossila bränslen. 
  • Övriga tillgångar förvaltade internt i Storebrandkoncernen är underlagda Storebrandstandarden, en minimistandard för hållbara investeringar vilken fastställs av koncernledningen. 
  • Externt förvaltade fonder som erbjuds SPPs kunder går igenom en noggrann hållbarhetsanalys och betygssätts baserat på denna analys. De måste uppnå en miniminivå i betygssättningen för att väljas in i vårt utbud. 

Hållbarhet i externt förvaltade fonder

Hur vi tar in en ny fond från ett externt fondbolag

Innan vi väljer in en ny externt förvaltad fond i vårt fondutbud gör vi en omfattande analys, där hållbarhet är en viktig faktor. 

Vi gör en kvalitativ analys av fondbolaget och investeringsteamet 

Vi utvärderar det externa fondbolagets inställning till hållbarhet, exempelvis när det gäller fondbolagets interna riktlinjer, resurser och utfall. Även deras investeringsteams kunskapsnivå, attityd och tidigare erfarenheter av hållbarhetsarbete utvärderas. 

Vi gör en kvantitativ analys av fonden 

Fondens befintliga innehav är också något som vi utvärderar eftersom det ger en bild av processer och resultat kring hållbarhet hittills. 

Det första vi gör är att jämföra innehaven i fonden med vår lista på bolag som hela koncernen utesluter i alla våra egna investeringar, på grund av att bolagen inte uppfyller våra hållbarhetskriterier enligt vår Storebrandstandard. Om en extern förvaltare investerar i något av dessa bolag ber vi dem förklara sin syn på investeringen och beskriva hur de jobbar för att påverka bolaget till förändring. Vårt hållbarhetsteam kan bidra med information som hjälper förvaltaren att genom dialog och engagemang påverka bolaget. Därefter räknar vi ut hållbarhetsnivån för fonden. 

Klimatkrav på externa fondförvaltare

Storebrandkoncernen och SPP ställer krav på att samtliga externa förvaltare av koncernens kunders pensionskapital ska: 

 • Förplikta sig till ett mål om att senast 2050 att ha netto-noll växthusgasutsläpp från sina investeringar 
 • Sätta delmål för att minska växthusgasutsläppen från sina investeringar 
 • Visa aktivt engagemang och konkreta åtgärder för att minska utsläppen från sina investeringar 
 • Arbeta aktivt för att säkerställa bevarande av biologisk mångfald 

 

Uppföljning av externa fondförvaltares hållbarhetsarbete

Vi följer regelbundet upp de externt förvaltade fonderna som vi har i vårt fondutbud och hållbarhet är en utav de faktorer som vi studerar. 

Vi följer kontinuerligt upp hur fondförvaltaren arbetar för att uppfylla de klimatkrav vi ställer på dem genom en enkät och kvalitativa samtal vid de årliga avstämningarna eller oftare vid behov. En partner som visar en ovilja att uppfylla kraven eller som inte visar på faktisk handling behöver vi omvärdera vår relation med. Vi följer även upp ett antal andra hållbarhetsrelaterade nyckeltal, såsom fossilfria investeringar, klassificering enligt EUs disclosure-förordning och huruvida de har satt Science-based Targets. 

Hållbarhet i en fond symboliseras med den hållbarhetsnivå som vi ger fonden och som visas i vårt fondutbud. Fondens hållbarhetsnivå gås igenom och uppdateras regelbundet. Vi följer även förvaltarbyten, strategiska förändringar och andra faktorer som kan påverka de externa förvaltarnas hållbarhetsintegration i fonden. 

Vårt påverkansarbete på externt förvaltade fonder

Vi samarbetar med externa förvaltare även när det gäller att aktivt påverka bolag i en hållbar riktning. Exempelvis genom att öka trycket på praxis för ett bolag gällande arbetsvillkor eller genom ett tematiskt fokus för att öka medvetenheten om effekten av klimatförändringarna.  

Detta gör vi för att vi vill påverka genom att fler bolag ställer om och bidrar till en fortsatt positiv hållbar utveckling. Vi vill ha en så stor påverkan och effekt som möjligt och inte bara investera i bolag som redan har en bra hållbar inriktning. 

Läs mer om hur vi påverkar bolag aktivt 

Disclosureförordningen delas in i tre kategorier: ​ ​

Investeringar som har hållbarhet som mål​

Investeringar i företag eller projekt som bidrar till antingen ett miljömässigt eller ett socialt hållbart mål. Det kan vara företag som producerar förnybar energi eller har tjänster som bidrar till ökad jämställdhet. Bolagen man investerar i får inte heller skada något hållbarhetsmål.​ 

Information om vilka fonder som tillhör denna kategori återfinns i fondlistan. Notera att fondförvaltaren själv kategoriserar sin produkt, och att det handlar om investeringsstrategin i fonden. Det behöver inte matcha SPPs hållbarhetsnivå som visar på hur själva innehaven står sig baserat på hållbarhetsrisk och positionering i förhållande till FNs hållbarhetsmål.​ 

Investeringar som främjar hållbarhet men inte har det som mål

Det kan vara en fond som har hållbarhetskrav, som att till exempel undvika fossila bolag, men hela investeringen fokuserar inte på hållbarhet.  

Information om vilka fonder som tillhör denna kategori återfinns i fondlistan. Notera att fondförvaltaren själv kategoriserar sin produkt, och att det handlar om investeringsstrategin i fonden. Det behöver inte matcha SPPs hållbarhetsnivå som visar på hur själva innehaven står sig baserat på hållbarhetsrisk och positionering i förhållande till FNs hållbarhetsmål.​ 

Till denna kategori hör även traditionell försäkring 

Hit hör även vår tjänstepension, privat och företagsägd kapitalförsäkring samt privat pensionsförsäkring eftersom att det finns flertalet underliggande investeringsalternativ (fonder och Sparande med garanti) som tillhör denna kategori, eller som har hållbarhet som mål. Det förutsätter dock att du som kund väljer minst ett av dessa underliggande alternativ för att din produkt ska hamna i den här kategorin. 

Alla andra investeringar

Detta är en bred "övrigt"-kategori som innehåller allt från fonder som struntar helt i hållbarhet till fonder som analyserar hållbarhet men inte gör tillräckligt stora förändringar i sina investeringar för att nå upp i kraven som EU har ställt på ovanstående nivåer.​​ 

Dokumentation - EUs Disclosureförordning

Exkluderade bolag i SPP

Internationella initiativ inom hållbara investeringar

UN-PRI 

Principles for Responsible Investments, ett FN-initiativ med sex principer för ansvarsfulla investeringar. De som skriver under åtar sig bl.a. att beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och placeringsbeslut, och vara aktiva ägare. SPP har skrivit under. 

Global Compact

Ett frivilligt FN-initiativ för att inspirera och hjälpa bolag att bedriva sin verksamhet i enlighet med tio universella syften. De tio principerna handlar om mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och korruption. Bolag som är medlem i Global Compact arbetar för att integrera de tio principerna i sin verksamhet. SPP har skrivit under. 

Net Zero Asset Owner Alliance

En investerarallians som åtagit sig att minska sina utsläpp från investeringarna till nettonoll senast 2050, och identifiera vägar på kort och lång sikt för att nå dit. Storebrand / SPP är en del av alliansen. 

EU Sustainable finance

EUs arbete med att ta fram nya lagar för hållbar finans, med syftet att styra kapitalflöden i riktning mot mer hållbar ekonomi, göra hållbarhet till en självklar faktor vid riskhantering samt uppmuntra öppenhet, insyn och långsiktighet i investeringar. Flera delar berör SPP. 

Disclosureförordningen

En del av EUs paket för hållbar finans, som kräver ökad transparens och redovisning för finansiella produkter som marknadsförs som hållbara. SPP berörs av, och följer regelverket.

EU-taxonomin

En annan del av EUs paket för hållbara finanser, som klassar aktiviteter som bolag gör utifrån om de är i linje med Parisavtalet eller inte. Fonder ska sedan rapportera hur stor del av ens investeringar som går till aktiviteter som är i linje med Parisavtalet. SPP berörs och följer regelverket. 

GRI - Global Reporting Initiative

En standard för hur bolag ska redovisa de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna av verksamheten. Ett ramverk för hållbar redovisning och målet för arbetet är en globalt hållbar ekonomi. Syftet är att göra det lättare att jämföra bolag över nationsgränserna. SPP/Storebrand har skrivit under initiativet. 

TCFD - Task Force on Climate-related Financial Disclosures

En internationell arbetsgrupp som på uppdrag av G20-länderna tagit fram rekommendationer i syfte att åtgärda bristen på information kring företags arbete och hantering av klimatförändringarna och deras konsekvenser. SPP/Storebrand följer rekommendationerna