Stäng
Vi använder cookies för att underlätta ditt besök på vår webbplats och för att samla in statistik. Cookies kan även användas i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster. Genom att surfa vidare godkänner du hur vi använder cookies.

Steg 4 - Prövningsmöjligheter utanför SPP Pension & Försäkring AB

Är du som företagare inte nöjd med vårt beslut kan du kontakta oberoende organisationer och myndigheter och se om de kan hjälpa dig.

Personförsäkringsnämnden (PFN)

PFN är en nämnd för alternativ tvistlösning. De prövar tvister gällande personförsäkring mellan dig som konsument och ditt försäkringsbolag. Tvisten ska gälla en medicinsk fråga där nämnden behöver stöd av rådgivande läkare. Nämnden prövar också tvister när du som konsument fått avslag - helt eller delvis - på din ansökan om personförsäkring. Det sistnämnda gäller dock inte kollektivavtalade försäkringar.

Mer information om vilka ärende PFN prövar, deras tidsgränser och övriga regler hittar du på www.forsakringsnamnder.se/PFN

EUs webbplats för tvistlösning

EUs plattform kan användas om du vill klaga på en vara eller tjänst som du köpt på internet. Via webbplatsen slussas tvisten vidare till aktuell tvistlösningsnämnd. Information om plattformen och hur du registrerar ett klagomål för en vara eller tjänst hittar du på Tvistlösning på nätet

Domstol 

Du kan vända dig till allmän domstol för att få en rättslig prövning. Försäkringsavtalslagen (2005:104) reglerar vilka preskriptionstider som gäller för att väcka talan i domstol. Väcks inte talan inom dessa tider är rätten att föra talan förlorad. Om du avser att väcka talan i domstol är det viktigt att du kontrollerar vilka regler som gäller i ditt ärende. Nedanstående är bara en kort sammanfattande information ur försäkringsavtalslagen.

Information om allmän domstol hittar du på www.domstol.se

Preskription av rätt till försäkringsskydd
  • Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.
Tvist om rätten att teckna eller behålla en försäkring
  • Har ett försäkringsbolag i strid mot 11 kap. 1 eller 3 § vägrat någon att teckna eller förnya en försäkring, skall domstol på yrkande av denne förklara att han har rätt att teckna eller förnya försäkringen. Talan om förklaring ska väckas inom sex månader från det att försäkringsbolaget till sökanden har avsänt meddelande om sitt beslut, uppgift om skälen för detta och upplysning om vad sökanden skall göra för att få beslutet prövat.
  • Har ett försäkringsbolag sagt upp en försäkring i förtid i strid mot denna lag eller mot försäkringsavtalet, ska domstol på yrkande av försäkringstagaren förklara att uppsägningen är ogiltig. Talan om förklaring ska väckas inom sex månader från det att försäkringsbolaget till försäkringstagaren har avsänt uppsägningen, uppgift om skälen för denna och upplysning om vad försäkringstagaren ska göra för att få beslutet prövat. Talan behöver dock aldrig väckas före den tidpunkt när uppsägningen skulle få verkan.

Partsammansatta nämnder för kollektivavtalad tjänstepension

Det finns partsammansatta nämnder för kollektivavtalade pensionsplaner (tjänstepensioner och avtalspensioner). Nämnderna består av representanter för de olika kollektivavtalsparterna.   Om din fråga rör tolkning av bestämmelser i en kollektivavtalad tjänstepension kan du eventuellt få ditt ärende prövat av en sådan nämnd. Vi hänvisar till respektive nämnd för mer information om vilka frågor de prövar.


Gillar du den här sidan?