SPP Global Topp 100 - som både du och världen vinner på
Spara i framtidens hållbara vinnare

Vad är SPP Global
Topp 100?

Cykel

SPP Global Topp 100 är en global aktiefond där vi samlar några av världens 100 mest framgånsrika och hållbara företag i en fond.

Vi är övertygade om att de företag som är rustade för att möta en hållbar framtid är de som kommer att bli framtidens vinnare.

Företag från alla branscher ingår i fonden. Därmed blir risken lägre.

Hållbar fond på 1 min

Hur hittar vi de mest
hållbara företagen?

Illustrasjon ikke bærekraftige selskaper
Först väljer vi bort företag som inte lever upp till vår minimistandard.
Sedan söker våra specialister aktivt efter de mest hållbara företagen inom alla branscher.
Illustrasjon bærekraftige selskaper
Därefter väljer vi ut de mest hållbara företagen inom varje bransch och lägger dessa 100 företagen i SPP Global Topp 100.
Storebrand Trippel Smart - Illustrasjon
Världen förändrar sig. Företagen också. Vi övervakar företagen under hela året och ser till att det alltid är 100 av världens bästa företag som vi investerar i.

Vad har det här med
mitt sparande att göra?


 • Med SPP Global Topp 100 sparar du i framtidens hållbara vinnare
 • Du sparar i företag som är finansiellt stabila
 • Du sparar i företag som löser morgondagens utmaningar
 • Du sparar i företag som vi tror är mer benägna att lyckas på lång sikt

Hittar du inte svaret på det du söker?

Vi kan sparande! Och det kostar ingenting att prata med oss.

Ring 0771-533 533
Kontakta oss
Illustrasjon

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet.

Iillustrasjon

Vi förvaltar framtiden till dig

Förvaltare
Stina Billinger
Hållbarhetschef

Utbildning: Media, kommunikation och retorik

Specialkompetens: Strategi och kommunikation

Anställd sedan: 2008

Forvaltere
Solveig Bryne Castberg
Senior analytiker

Utbildning: Stadsvetenskap och ekonomi

Specialkompetens: Korruption, energi- och hälsovårdssektorn

Anställd sedan: 2006

Forvaltere
Tulia Machado-Helland
Senior analytiker

Utbildning: Jurist samt kandidatexamen i hållbar utveckling med inriktning mot ursprungsbefolkningars rättigheter

Specialkompetens: Textil-, fordon-, media- och tobaksindustrin

Anställd sedan: 2006

Forvaltere
Kathinka Nøding Østvik
Senior analytiker

Utbildning: Miljö- och resursekonomi

Specialkompetens: Materialsektorn (metall, gruvor, kemi och skog) och miljöfrågor

Anställd sedan: 2001

Forvaltere
Christine Tørklep Meisingset
Chef/Förvaltare hållbara investeringar

Utbildning: M.sc. Miljöstrategi

Specialkompetens: Miljöteknik, miljöstrategi, bolagsstyrning, ägarstyrning samt förvaltare av Storebrand Trippel Smart

Anställd sedan: 2001, chef sedan 2005

Forvaltere
Philip Ripman
Senior analytiker

Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap, Master i Kinesiska studier

Specialkompetens: Energi och vapen

Anställd sedan: 2006

Forvaltere
Hanne Iversen Rye
Senior analytiker

Utbildning: Kandidatexamen inom jordbruk med specialisering inom mark- och vattenföroreningar

Specialkompetens: Industri- och konsumtionsvaror samt miljöfrågor

Anställd sedan: 2000

Forvaltere
Matthew Smith
Senior analytiker

Utbildning: Statsvetenskap, hållbarhet- och kulturstudier samt pedagogik

Specialkompetens: Finans, telecom och korruption

Anställd sedan: 2008

Forvaltere
Mona R. Larsen
Analytiker

Utbildning: Kandidatexamen i affärer med en specialisering inom finans och statistik, samt magisterexamen i operationsanalys

Specialkompetens: IT och korruption

Anställd sedan: 2010

Forvaltere
Jonas Ahlen
Förvaltare

Utbildning: Statsvetenskap och Fil.kand. i ekonomi

Specialkompentens: Mikrofinans, tillväxtmarknader, finanssektorn samt förvaltare av SPP Global Topp 100

Anställd sedan: 2011

Forvaltere
Unn Hofstad
Miljö- och klimatchef Storebrand Fastigheter

Utbildning: M.sc. Civilingenjör

Specialkompetens: Energi- och miljöteknik, ekonomi och utveckling

Anställd sedan: 2011

 • SPP Global Topp 100 - FAQ

 • Vad är SPP Global Topp 100? 1
  • Det är en global aktiefond som investerar i några av världens 100 mest hållbara företag inom alla branscher. SPP/Storebrand har norden största hållbarhetsteam som arbetar integrerat med kapitalförvaltningen. Tillsammans med förvaltaren har man analyserat fram de 100 utvalda företagen.
 • Vad kännetecknar de 100 mest hållbara företagen som SPP Global Topp 100 investerar i? 2
  • Företagen i fonden är selekterade efter finansiellt stabilitet, hållbar drift och hur de är positionerade att möta en hållbar framtid. Det är i dessa företag som innovationskraften finns och insikten att det inte går att överutnyttja den omvärld vi alla är beroende av. Företagen i fonden är bättre rustade för att möta en hållbar framtid än sina konkurrenter, enligt oss, och vi övertygade att de är framtidens vinnare.
 • Är inte alla fonder hållbara? 3
  Alla våra fonder följer vår minimistandrad för hållbara investeringar. Det innebär att du ska känna dig trygg med att dina spar- och pensionspengar investeras i företag som drivs på ett hållbart sätt. Vi avstår från att investera i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av landminor, kluster- och atomvapen samt produktion av tobak. Med SPP Global Topp 100 tar vi hållbarhet steget längre och investerar i det vi anser är de 100 bäst positionerande bolagen för att möta framtidens utmaningar inom hållbarhetsområdet.
 • Vilka företag är med i fonden? 4
  Listan på alla företagen i fonden hittar du här på här
 • Ger den här fonden bättre avkastning därför att den är hållbar? 5
  Det finns aldrig någon garanti för avkastning i en aktiefond. Avkastningen är beroende av flera faktorer, speciellt aktiemarknadens utveckling och på förvaltaren av fonden. Vi tror att företag som är finansiellt stabila har en hållbar drift och samtidigt är positionerande för en hållbar framtid på sikt bör ge en bättre avkastning än andra företag.
 • Fler frågor och svar
 • Kan man ha med olje- och gruvföretag i fonden? 6
  Ja. Fonden investerar över hela världen, i alla branscher. Olje- och gruvbolag är verksamma i branscher som är utmanade ut ett hållbarhetsperspektiv. I den här fonden kommer vi att investera i de bästa företagen inom alla sektorer. Vi är beroende av fossila bränslen idag, och då väljer vi att investera i de som är bäst inom sitt område, samt påverka de andra företagen till att bli bättre.
  Att fonden investerar i alla branscher reducerar risken i fonden. Skulle vi utesluta någon bransch kommer det att höja risken i fonden.
 • Vad är det för skillnad på den SPP Global Topp 100 och en etisk aktiefond? 7
  SPP Global Topp 100 investerar i de bästa företagen utifrån ett finansiellt och hållbart perspektiv, utan att ge avkall på kravet om en god avkastning. Alla våra investeringar följer vår minimistandard, som redan där tar hänsyn till grundläggande etiska principer såsom mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Den här fonden tar hållbarhet steget längre och investerar i de bolag som är bäst positionerande för framtiden. Vi tror att dessa företag är långsiktigt lönsamma. Ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer vägs samman. Vi tittar på HUR företgen producerar varor/tjänster, medan en etisk fond tittar på VAD ett företag producerar. Alla våra fonder är hållbara, inte några få fonder i ett helt utbud eller delar av ett utbud, utan alla!

  At fondet investerer i alle bransjer reduserer dessuten risikoen i fondet. Skulle vi utelukket enkeltbransjer ville dette medført høyere risiko.
 • Varför är det viktigt att investera hållbart? 8
  Världen står inför stora, globala utmaningar som till exempel befolkningstillväxt, brist på narturresurser och ekonomisk brottslighet. Dessa utmaningar påverkar näringslivets förmåga att tjäna pengar. Som kapitalförvaltare måste vi förstå detta för att kunna fatta bra investeringsbeslut.
 • Hur ofta byts företagen i fonden ut? 9
  Portföljer kommer att revideras och rebalanseras varje kvartal. De företag som inte lever upp till våra krav byts ut. I de fall särskilt allvarliga händelser sker har vi möjlighet att agera omgående. Portföljen övervakas löpande.
 • Gör ni själva researchen på företagen och är ni i dialog med företagen? 10
  Ja, vi har norden största hållbarhetsavdelning som analyserar 2 700 företag varje år. Delar av analysen köps in, men den stora delen av analysen gör vi själva. En stor del av arbetet är att vara i dialog med företagen vi investerar i. Vi använder vår position som ägare till att påverka bolagen till förbättringar. Genom att aktivt ställa frågor om bolagens ambitioner och aktiviteter inom området miljö- och samhällsansvar sätter vi press på dem att leverera konkreta resultat.
 • Hur försvarar ni att företaget X är ett av de mest hållbara företaget när de tidigare har varit involverade i skandal Y? 11
  När företag väljs in i fonden betyder det att de idag visar att de har en bra hållbarhetsstrategi, t.ex. inom miljöstyrning eller antikorruption samt att de är bra positionerande för en hållbar framtid. I de fall som det finns kontroversiella saker i företagets historia har även detta analyserats grundligt och företag kommer inte in på listan om man inte har lyckats förbättra sin verksamhet och rett ut tidigare problem.
 • Hur tänker ni gällande tillväxtmarknader och hållbarhet? 12
  Fonden investerar i hela världen, även i tillväxtmarknader. Dessa marknader är intressanta för fonden ur flera perspektiv. Mycket av den ekonomiska tillväxten och befolkningstillväxten kommer att finnas där framöver. Men det är också på tillväxtmarknaderna som det finns flest utmaningar sett ur ett hållbarhetsperspektiv, såsom korruption och miljöföroreningar. Fonden kommer att ha en mindre direkt exponering mot tillväxtmarknader, men många av företagen på de mogna marknaderna kommer att ha en betydande del av sin verksamhet riktad mot tillväxtmarknaderna.
 • Vilken risk har SPP Global Topp 100 jämfört med andra aktiefonder? 13
  Fonden ligger på risk 6/7 på riskskalan. Det vill säga att den ligger i linje med andra fonder som investerar över hela världen.
 • Vilka kostnader är det i fonden? 14
  Det finns inte någon köpavgift i fonden. Förvaltningsavgift 0,75 %.