5 frågor till förvaltarna – Jonas Edholm & David Harris, förvaltare SKAGEN Focus

2024-02-20

5 frågor till förvaltarna – Jonas Edholm & David Harris, förvaltare SKAGEN Focus

Den globala aktiemarknaden drevs till stor del av några få stora bolag under 2023. Hur lyckades ni trots detta slå index trots att SKAGEN Focus inte ägt något av dessa mot bakgrund inriktningen mot små och medelstora bolag? 

– SKAGEN Focus är en utpräglad värdeinriktad och konträrt förvaltad global aktiefond med fokus på små och medelstora bolag. Förra året var ett utmanande år för många värdeförvaltare, i synnerhet för små och medelstora bolag, då en mycket snäv uppgång i ett fåtal stora bolag primärt i USA drev utvecklingen för globala indexkorgar. Trots detta levererade fonden ca 1% bättre än ett globalt aktieindex (MSCI ACWI), och ca 7,5% bättre än ett globalt small/mid cap index (MSCI SMID). Bakgrunden till den starka utvecklingen var ett mycket lyckat aktieurval där inte minst tre strukturaffärer i fonden drev utvecklingen starkt i slutet på året (uppköp av Container leasingbolaget Textainer och bildelstillverkaren Vitesco samt det japanska rekryteringsföretagets Pasonas försäljning av Benefit One). Vi hade i övrigt en stark utveckling i våra japanska innehav och totalt sett nådde 14 positioner i fonden våra prismål och lämnade fonden. Vi lyckades också begränsa omfattningen av de negativa bidragsgivarna vilket är minst lika viktigt som att lyckas hitta ”vinnare”. 

 SKAGEN Focus är en utpräglad värdefond med fokus på fundamental värdering och stora rabatter. Hur skulle ni beskriva er investeringsprocess och sätt att investera? Vilka kriterier och krav har ni för att ett bolag ska kvalificera in i portföljen? 

– Vi letar uteslutande efter ”djupa” rabatter till våra prismål i alla våra investeringar. Ingenting kommer in i fonden utan att minst uppvisa en 50 procentig uppsida i aktiepris på 2-3 års sikt baserat på en normaliserad eller cykliskt justerad intjäning. Vi försöker modellera bolaget som det ser ut idag givet dess tillgångar i dagens penningvärde och intjäning och lägger inte mycket vikt på potentiellt alltför optimistiska vinstförväntningar långt ut i tiden. Ofta kombineras denna undervärdering av normaliserad intjäning av en balansräkning som innehåller stora kassabehållningar, korsäganden som kan lösas upp, eller fastighets/aktieinnehav som marknader ofta förefaller ignorera. Normalt sett reviderar vi inte våra ursprungliga prismål eller investeringstes, utan säljer en aktie när det når våra prismål. Vi vill inte äga någonting som är värderat över våra prismål. Vi skalar in successivt i våra investeringar över längre tid då vi är ödmjuka inför det faktum att vara konträr kan innebära att man är för tidig in i en position.  

SKAGEN Focus investerar primärt i mindre bolag över hela världen. Hur hittar ni dessa attraktiva värderade bolag som flyger under radarn? 

– En av styrkorna med fonden är att vi kan investera över hela den globala aktiemarknaden och det finns alltid ”ytor” eller aktier som handlas långt under vad vi kan bedöma är ett estimerat korrekt värde. Vi identifierar olika konträra fenomen som en utgångspunkt i vår process att finna nya investeringar, vilket exempelvis kan vara missförstådda, ignorerade, bortglömda eller underanalyserade bolag som verkar på de globala aktiemarknaderna. Sannolikheten att stöta på dessa fenomen är betydligt större i små och medelstora bolag än i större bolag. Eftersom vi har arbetat länge med detta mandat och har en mycket lång erfarenhet av djupare värdeförvaltning, har vi etablerat ett ”bibliotek” av bolag som vi antingen har ägt eller gjort arbete på som vi löpande följer. Vi arbetar också mycket med en så kallad ”ekosystemanalys” där vi analyserar både listade holdingstrukturer, dotterbolag och konkurrenter vid analys av ett initialt bolag vilket skapar bra försättningar att finna nya potentiella bolag att investera i.  

Hur kan SKAGEN Focus skapa värde i en investeringsportfölj? 

– Genom vår unika investeringsprocess äger vi en kollektion av aktier som avviker kraftigt från ett globalt aktieindex. Till exempel har vi en mycket liten andel i amerikanska aktier, och en större andel i exempelvis Japan och Korea, vilket är uteslutande drivet av den mycket attraktiva värderingen av aktier som vi identifierar i dessa regioner jämfört med USA. Detta medför att SKAGEN Focus blir ett mycket bra komplement till passiva eller indexliknande instrument och ger en stark diversifieringseffekt i en bredare allokeringsportfölj. Fonden skapar också en bättre balans mellan så kallade tillväxtinvesteringar och värdeinvesteringar i en portfölj.  

Om ni tittar i kristallkulan, hur lyder er sammanfattning av 2024 när vi hörs om ett år? 

– Det är svårt att sia om utvecklingen på en så pass kort sikt men vi kan konstatera att de globala aktiemarknaderna har haft en mycket stark utveckling hittills i år, fortsatt drivet av de större indexbolagen. Globala små och medelstora bolag värderas nu på en mycket stor rabatt mot större bolag, kanske faktiskt den största rabatten genom tiderna. Vi bedömer att det finns en god möjlighet att detta ”gap” åtminstone delvis stängs under de kommande 2 - 3 åren och i denna kommande normalisering är SKAGEN Focus unikt positionerad för att leverera ett mervärde.