Förvaltaren av Storebrand Global Solutions, Philip Ripman, blickar in i nya året

2024-01-30

Philip Ripman förvaltar fonden Storebrand Global Solutions, en fossilfri global aktiefond som investerar i lösningsbolag med tjänster, produkter eller teknik som enligt fondbolagets bedömning bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle och i linje med FNs Globala Hållbarhetsmål. Ripman menar att det inte räcker med exkluderingar och dialog för att bidra till att klara världens hållbarhetsutmaningar. För att komma snabbare framåt krävs även investeringar i bolag med lösningar på klimatproblemen.

Hur kommer 2024 se ut från ditt perspektiv, det vill säga från ett lösningsperspektiv?

– Supervalåret 2024 är ett år av nationella val, vilket inkluderar några av världens största ekonomier. Indien, USA, Indonesien, Pakistan, Mexiko och Tyskland är bara några exempel. Även om val är viktiga för att bedöma nivån av politiskt stöd för teman under en mandatperiod så är många av de teman vi fokuserar på globala och har flera drivkrafter som stöder dem. Ett bra exempel är FN:s klimatkonferens (UNFCCC COP 28) som hölls i Dubai i december 2023. Jag tar framför allt med mig tre viktiga insikter från mötet:

  1. Övergång bort från fossila bränslen: Nästan 200 länder lovade att avstå från fossila bränslen. Det markerar för första gången hur ett COP-beslut explicit riktar sig mot fossilbränslen. Beslutet undvek att kräva en fullständig utfasning, men betonade att tredubbla investeringarna i förnybar energi och övergå till förnybara energikällor i kraftsystemen. Utvecklingen betraktas som en milstolpe, även om den slutliga texten inte uttryckligen föreskrev "utfasning" av kol, olja och gas.
  2. Förnybar energi och energieffektivitet: Den globala översynstexten från toppmötet uppmanade till en tredubbling av den globala kapaciteten för förnybar energi och en fördubbling av den globala genomsnittliga årliga takten för förbättringar av energieffektiviteten fram till 2030. De ambitiösa målen hyllades av energiexperter som ett nödvändigt steg för att bygga ett nytt rent energisystem inom detta årtionde.
  3. Klimatfinansiering: COP28 adresserade det avgörande problemet med klimatfinansiering, särskilt för utvecklingsländer. Konferensen kom överens om en text med syfte att hjälpa utvecklingsländer med finansiering för övergång, anpassning och återhämtning från klimatpåverkan. Det uttrycktes dock en oro över att språket i den slutliga versionen urvattnades och det stora gapet mellan behövd och levererad anpassningsfinansiering.

Är det fortfarande främst Parisavtalet som är drivande i övergången mot förnybar energi?

– Det finns fler drivkrafter än Parisavtalet när det gäller förnybar energi. Det betyder inte att avtalet inte är viktigt, eller att vi inte behöver leverera mer förnybar energi och använda den snabbare än tidigare om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen. Det finns dock flera skäl till att vi fortsätter att fokusera på förnybar energi.

  • Relationen mellan Kina och USA är av enorm betydelse, och mycket av den senaste lagstiftningen i USA och EU är framtagen för att begränsa kinesiskt inflytande.
  • Att diversifiera värdekedjor kopplade till förnybar energi är viktigt ur ett energisäkerhetsperspektiv. Om värdekedjor används som vapen, som ett "war by other means" skulle det vara katastrofalt för fortsatt implementering.
  • Energisäkerhet är viktigt över hela det politiska spektret. Som ett tillägg till detta kommer alla politiska sidor behöva locka röster inom dessa sektorer för att vinna val, med tanke på det stora antalet jobb som redan är kopplade till energiomställningen.
  • Andra utmaningar som gynnas av en energiomställning inkluderar lokal luftförorening, vattenuttag och tillgänglighet, natur och biologisk mångfald samt hälso- och sjukvård. Listan är lång.

Solutions-fonderna som SPP/Storebrand erbjuder har även en social dimension – vad händer där?

– Kvinnors hälsa har blivit ett alltmer relevant ämne de senaste åren, och dess betydelse betonades ytterligare efter att USA:s högsta domstol upphävde lagen (Roe v. Wade) som garanterade kvinnors rätt att välja abort förra sommaren. Det har även funnits ett växande intresse från investerare för flera relevanta bolag som bidrar till förbättringen av kvinnors hälsa. Historiskt sett har det varit begränsad forskning inom detta område, men framsteg görs. I juni förra året kom nyheter om ett genombrott i forskningen om endometrios, en sjukdom som påverkar upp till en av tio kvinnor, vilket innebär att nästan 400 miljoner människor globalt lider av detta tillstånd. Genombrottet kom från tester av olika varianter av endometrios och möjliggjorde mer effektiva behandlingar för dem som drabbats. Denna utveckling liknar de framsteg som gjordes för 30 år sedan inom cancerforskningen relaterad till kvinnor.

"Femtech" står för "female technology" och syftar till teknologiska lösningar utformade för att adressera olika utmaningar inom kvinnors hälsa. Termen har uppkommit på marknaden under det senaste decenniet och är ytterligare ett exempel på det ökande intresset för kvinnors hälsa. Utvecklingen inom detta område de senaste åren har drivits av digitalisering och personlig sjukdomsbehandling. Vi har sett en ökning av nya aktörer på marknaden och flera företag har förvärvat den här typen av teknologier. Detta är ett område där vi för närvarande investerar, ett område som vi tror har en spännande framtid och är nödvändigt för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen.

Har vi glömt att fråga dig något som du ser är viktigt att ha koll på i det nya året?

– Nja, det är såklart en hel del vi håller ögonen på och jag hade kunnat prata betydligt mer om till exempel cybersäkerhet där vi identifierar och investerar i flera bolag. Att kunna vara ansluten utgör grunden för den moderna digitala ekonomin, och tillgång till digitala tjänster är ett av fondens teman under den sociala dimensionen. Med ökad digitalisering, allvarliga cyberattacker, användningen av generativ AI och geopolitiska spänningar har cybersäkerhet blivit en topprioritet för företag, trots högre kostnader och inflation. Det är en trend som bidrog mycket till avkastningen under fjolåret och som vi ser är stark även framåt.

DISCLAIMER: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Investerare kan ta del av information om investerares rättigheter och policy för klagomålshantering på svenska och engelska. Våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. För mer information se www.storebrand.se/storebrand/hallbarhet/